Valminud Ida-Virumaa roheplaan koondab 34 tegevust maakonna arendamiseks

Ida-Viru roheplaani keskmes on taastuvenergia, energiatõhusus ning ring-, bio- ja sinimajandus, millest lähtuvalt töötati välja 34 konkreetset tegevust. Tegevused tulenevad ettepanekutest, mille tegid koosloomes nii Ida-Viru elanikud, ettevõtjad kui ka teiste sihtrühmade esindajad.

Roheplaani koostati töörühmades ning igast töörühma tööst valiti välja kõige potentsiaalikamad ideed, mida edasi arendada ja mille mõju hinnata. Osa ettepanekuid on laiad, omades potentsiaalselt suurt, kuid pigem kaudset mõju. Samas on plaanis ka väga konkreetseid projektiettepanekuid, millel on otsene, kuid mahult väiksem mõju.

Roheplaanis kirja pandud tegevuste nimekirja ei tasu võtta lõplikuna, vaid tuleb arvestada, et see lähtub plaani koostamise hetkest (2020-2021) ja selles osalenud inimeste vaatest. Samuti andis tegevustele raamid Ida-Viru Omavalitsuste Liit (IVOL), kes soovis  roheplaani fookuses näha taastuvenergia, ring-, bio- ja sinimajanduse arengut maakonnas. Seetõttu teisi võimalikke valdkondi, näiteks transport ja jätkusuutlik elukeskkond, ei käsitletud. Rohepöörde kontekstis on need valdkonnad siiski olulised ning neid võib käsitleda maakonna arengustrateegias või lisada hiljem tegevuskavadesse näiteks roheplaani ülevaatamise käigus.

Tegevuste kirjelduse juures on välja toodud tegevuse olulisus ja esimesed sammud, millega võiks alustada tegevust. Mõne puhul on välja toodud ka hinnanguline investeering, kuid suure osa ettepanekute puhul maksumust ei hinnatud, kuna idee olemus või detailsusaste ei võimaldanud seda teha.

Mis on Ida-Virumaa roheplaan ning kes ja kuidas seda koostasid?

Roheplaan on Ida-Viru maakonna 2021-2035 arengustrateegiat täpsustav lisa. Ida-Viru arengustrateegia on ühtlasi üks neist dokumentidest, mis annab sisendit riigi õiglase ülemineku kavasse.

Roheplaani koostamisel kasutati koosloome meetodit. Koosloometöötubades osales umbes 90 inimest 60 organisatsioonist. Taastuvenergia ja energiatõhususe teemadel korraldati 9 töötuba, milles valiti välja 18 olulisemat ettepanekut ja ring-, bio- ja sinimajanduse osas korraldati 12 töötuba, millest koorus 12 ettepanekut. Need ettepanekud on koondatud 34 roheplaani tegevuseks (töötubade väliselt on lisandunud 4 ettepanekut).

Roheplaani koostamist vedasid eest MTÜ Cleantech ForEst ja Eestimaa Looduse Fond SA koostöös MTÜ Eesti Rohelise Liikumise, Keskkonnaõiguse Keskuse, DD Stratlabi, Sotsiaalse Innovatsiooni Labori, Balti Uuringute Instituudi ja Tartu Ülikooli Rakendusuuringute Keskusega RAKE.

Roheplaani koostamist rahastasid Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI), Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit.

Loe lisaks

VAATA JÄRELE: Mõttevahetus idavirumaalastele: mida saan mina teha rohelisema maakonna heaks?

19. aprillil 2022 toimus järjekordne e-mõttevahetus idavirumaalastele, kus heideti ühine pilk Ida-Virumaa roheplaani (nii taastuvenergeetika kui ka ringmajanduse osa) tegevustele ning otsiti neid kohti ja tegevusi, kus igaüks saaks käed külge panna, mõnd tegevust eest vedada või pakkuda koostööd näiteks vallale või naabrile.

Inspiratsiooniks kuulati Kood/Jõhvi kogukonnajuhi Kadi Läätse kogemust uuendusliku kooli loomisel Ida-Virumaal. Selle üle, mida tuleb teha, et maakonna roheplaan teoks saaks, millised peavad olema esimesed sammud ja millised on ootused erinevatele osapooltele, arutlesid Märt Helmja Energiaühistust, Marek Sammul TÜ Narva Kolledžist ja Kristi Klaas Riigikantseleist. Ivan Sergejev rahandusministeeriumist tutvustas võimalusi kohalike algatuste rahastamiseks. Ida-Virumaa kliimanoorte eestvedaja (PwP Liit MTÜ) Julia Politševa rääkis Ida-Virumaa noorte kliimakogu näitel, kuidas esialgu võimatuna ja abstraktsena näivast algatusest võivad saada alguse olulised muudatused. Õhtut aitas juhtida Siim Vahtrus.

Üritusel oli sünkroontõlge.

Üritust korraldasid Cleantech Estonia ja Eestimaa Looduse Fond. Roheplaani koostamist rahastasid Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI), Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit.

Taastuvenergeetika ja energiatõhususe ettepanekute terviktekstiga saab tutvuda SIIN (eesti keeles) ja SIIN (vene keeles).

Ring-, bio- ja sinimajanduse ettepanekutega saab tutvuda SIIN (eesti keeles). Venekeelne versioon on valmimisel!

Lisaks vaata: kliimadialoog.ee/roheplaan

Ida-Virumaa roheplaani ring-, bio- ja sinimajanduse ettepanekud on kaante vahel

Ida-Viru roheplaani (plaan G) ring-, bio- ja sinimajanduse ettepanekute koosloomeprotsess ja selle tulemusena sündinud ettepanekud on saanud kaante vahele. Siinne raport annab ülevaate Ida-Viru roheplaani (plaan G) ring-, bio- ja sinimajanduse ettepanekute koosloomeprotsessist ja selle tulemustest. Ettepanekud lähevad sisendiks Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule maakondliku arengustrateegia loomiseks.

Täpsemalt annab raport ülevaate sellest, kuidas ring-, bio- ja sinimajanduse ettepanekud koostati, millist sisendit on toimunud üritusel ja töötubades koosloomes loodud ning nende ettepanekute mõjude analüüsist.

TUTVU ETTEPANEKUTEGA

Tervele protsessile oli seatud kaks peamist eesmärki: 

 • selgitada koosloomes välja eesmärgid ja tegevused(sh meetmed) üleminekul rohelisele majandusele, keskendudes ring-, bio- ja sinimajandusele. 
 • analüüsida sündinud meetmete ettepanekuid, et hinnata nende tõhusust, teostatavust ja mõju. Pakkuda välja võimalik tegevuskava roheplaani ettepanekute elluviimiseks.

Kokkuvõttes aitab protsessi jooksul loodu koostada Ida-Virumaa roheplaani, mis on omakorda osa laiemast maakonna arengustrateegiast ning millest võiks ainest saada ka õiglast üleminekut juhtiv territoriaalse ülemineku kava.

Lisaks neile ettepanekutele on juba valminud taastuvenergia ja energiatõhususe ettepanekud, millega on soovi korral võimalik tutvuda siin või kliimadialoog.ee/roheplaan.

Ring-, bio- ja sinimajanduse ettepanekud koostati projekti “Koosloomeprotsess Ida-Virumaa roheplaani (plaan G) ring-, bio- ja sinimajanduse osa koostamiseks” raames Cleantech Estonia ning Eestimaa Looduse Fondi tellimusel. Elluviijad: Martin A. Noorkõiv, Meri L. Külm, Kaisa Jõgeva, Mati Mõtte. Projekti juhtis DD sihtasutuse all tegutsev DD StratLab (DDS) ning hetkeolukorda ja ettepanekute mõjusid hindas TÜ Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE). Rahastas maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit.

Idavirulasi kutsutakse tutvuma maakonna roheplaani võimalustega

Homme, 19. aprillil kell 18 on Ida-Virumaa elanikud, ettevõtjad, eestvedajad ja teised huvilised oodatud Ida-Virumaa roheplaani veebiarutelule. Sündmusel antakse ülevaade valmivast maakonna roheplaanist ning saab kaasa mõelda igaühe rollile plaani teoks tegemisel. Vene keeles / На русском

Registreerumine SIIN. Üritus toimub zoomis, lingi saadame registreerunutele vahetult enne üritust. Üritusel on sünkroontõlge.

“Oleme ka varem mitmel korral koos maakonnas tegutsejatega roheplaani ideid paremaks sättinud ning arutanud, kas ning kuidas oleks võimalik neid teoks teha. Homne veebiarutelu tugineb roheplaani jõudvatele lõplikele tegevustele, mis on sündinud erinevate huvirühmade, sh kohalike elanike, ühisloomes. Tegemist on viimase aruteluga enne roheplaani n-ö lukku löömist. Seega on see kindlasti hea võimalus Ida-Viru maakonna keskkonnast ja tulevikust huvituvatel inimestel kokku tulla ning mõelda, kas ja mida igaüks plaanist ära teha saaks. Väga on oodatud kohalikud omavalitsused, kelle roll ja tugi roheplaani elluviimisel on möödapääsmatu,” innustab Eestimaa Looduse Fondi kliimaekspert Piret Väinsalu kohalikke osalema.

Ida-Virumaa roheplaanist loe lisa kliimadialoog.ee/roheplaan

Sündmusel saavad sõna mitmed inspireerivad kõnelejad. Näiteks jagab Kood/Jõhvi kogukonnajuht Kadi Lääts oma kogemust uuendusliku kooli loomisel Ida-Virumaal. Roheplaani sisu ja elluviimise üle arutlevad näiteks Märt Helmja Energiaühistust, Marek Sammul TÜ Narva Kolledžist, Kristi Klaas Riigikantseleist. Ivan Sergejev rahandusministeeriumist tutvustab võimalusi kohalike algatuste rahastamiseks. Ida-Virumaa kliimanoorte eestvedaja (PwP Liit MTÜ) Julia Politševa innustab Ida-Virumaa noorte kliimakogu näitel uskuma, et esialgu võimatuna ja abstraktsena näivast algatusest võivad saada alguse olulised muudatused.

 PÄEVAKAVA:

 • 18.00 – 18.15 Sissejuhatus ja roheplaani koostamise tutvustus
 • 18.15 – 18.30 Maakonna värske ettevõtluskogemus: uuendusliku kooli loomine. Kadi Lääts, Kood/Jõhvi kogukonnajuht
 • 18.30 – 19.00 Kuidas maakonna roheplaan teoks teha? Arutlevad Märt Helmja Energiaühistust, Marek Sammul TÜ Narva Kolledžist, Kristi Klaas Riigikantseleist ja teised.
 • 19.00 – 19.10 Ivan Sergejev rahandusministeeriumist tutvustab võimalusi kohalike algatuste rahastamiseks.
 • 19.10 – 19.25 Julia Politševa, maakonna kliimanoorte eestvedaja (PwP Liit MTÜ) kogemuslugu sellest, kuidas esialgu võimatuna ja abstraktsena näivast võivad alguse saada olulised muudatused / Ida-Virumaa noorte kliimakogu näitel.
 • 19.25 – 19.40 Ühine ajurünnak maakonna ettevõtmistest rohepöörde hoogustamiseks
 • 19.40 – 19.45 Kokkuvõte ja mis edasi saab?

Ida-Virumaa roheplaan aitab kaasa ettevõtlikkuse ning rohemajandusele keskenduvate töökohtade arvu suurenemisele maakonnas. Ühtlasi toetab plaan näiteks põlevkivitööstuse saaste vähenemist, puhtamat elu- ja looduskeskkonda, rohevaldkonna teadmiste kasvu elanike seas, aga ka energiasäästu, hoonete energiatõhusust ja energiaühistute teket.

Jooksev info üritusest on jälgitav ka Facebookis.

Ida-Virumaa roheplaani koostamist veavad eest Eestimaa Looduse Fond ja MTÜ Cleantech ForEst (Cleantech Estonia). Plaani valmimisele on kahe aasta jooksul kaasa aidanud ligi 100 inimest ja 60 organisatsiooni. Maakonna roheplaani lõplikku valmimist on oodata lähikuudel ning sellest saab Ida-Viru maakonna 2021-2035 arengustrateegia lisa. Plaani koostamist on toetanud Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI), Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit.

Rohkem infot: Kadri Piho, kadri@cleantechestonia.ee, telefon: 5552 5923

KUTSE 19.04: Mida saan mina teha rohelisema Ida-Virumaa heaks? Mõttevahetus kohalikele elanikele

Vene keeles allpool / на русском ниже:

Ootame Ida-Virumaa elanikke, ettevõtjaid ja eestvedajaid mõttevahetusele Ida-Virumaa tuleviku üle Mõttevahetus idavirumaalastele: mida saan mina teha rohelisema maakonna heaks? 19. aprillil kl 18.00-19.45

Kahe aasta jooksul on kokku ligi 100 inimest, sh kohalikud elanikud, panustanud, et valmiks plaan, mille järgi liikudes Ida-Virumaa rohelisemaks muutuks. See plaan on Ida-Viru roheplaan – heidame plaani tegevustele ühise pilgu ning otsime neid kohti ja tegevusi, kus igaüks saaks käed külge panna, mõnd tegevust eest vedada või pakkuda koostööd näiteks vallale või naabrile.

Kas mõtleksid pigem päikesepargi loomisele või tunned, et saaksid oma oskuste ja teadmistega panustada hoopis maakonna uue kuvandi kujundamisse? Kas oleksid valmis paati hüppama, kui sõbrad kutsuvad looma paranduskeldrit – kohta, kus iga sinu kodukoha elanik saab katki läinud asju parandada? 

Kõrvale saame kuulata Kood/Jõhvi kogukonnajuhi Kadi Läätse kogemust uuendusliku kooli loomisel Ida-Virumaal. Selle üle, mida tuleb teha, et maakonna roheplaan teoks saaks, millised peavad olema esimesed sammud ja millised on ootused erinevatele osapooltele, arutlevad Märt Helmja Energiaühistust, Marek Sammul TÜ Narva Kolledžist ja teised. Ivan Sergejev rahandusministeeriumist tutvustab võimalusi kohalike algatuste rahastamiseks. Ida-Virumaa kliimanoorte eestvedaja (PwP Liit MTÜ) Julia Politševa räägib Ida-Virumaa noorte kliimakogu näitel, kuidas esialgu võimatuna ja abstraktsena näivast algatusest võivad saada alguse olulised muudatused. Õhtut aitab juhtida Siim Vahtrus.

Tule osale, et koguda mõtteid, kuidas just Sina saaksid panustada selleks, et roheplaan jõuaks paberilt tegudeks! 

Palume osalemisest teada anda registreerimisvormil hiljemalt 18. aprillil 2022. Üritus toimub zoomis, lingi saadame registreerunutele vahetult enne üritust. Üritusel on sünkroontõlge.

Roheplaani sisu on koostatud kahes etapis, kus esimesena valmis 2021. aastal taastuvenergeetika ja energiatõhususe osa ning 2022. aastal ring-, bio- ja sinimajanduse osa. Kokku moodustavad nad Ida-Virumaa roheplaani. Alates 2020. aastast on roheplaani koostamises kaasa rääkinud ligi 100 inimest ja 60 organisatsiooni. Roheplaanist rohkem: kliimadialoog.ee

Varasemad samalaadsed mõttevahetused on toimunud:

 • 24.11.2021 Mõttevahetus: Ida-Virumaa lähitulevik ja võimalused kohalikele elanikele: ringmajandus (https://fb.me/e/1jznI34UZ)
 • 30.06.2021 Idavirulane, tule mõtle ja räägi kaasa: õiglane üleminek, rohepööre ja Ida-Viru tulevik (https://fb.me/e/Va9WxXtQ)
 • 19.11.2020 Mõttevahetus: Ida-Virumaa lähitulevik ja võimalused kohalikele elanikele: energiatõhusus ja taastuvenergeetika (https://fb.me/e/1D7uNJh1b)

Üritust korraldavad Cleantech Estonia ja Eestimaa Looduse Fond. Roheplaani koostamist vedasid eest Cleantech ForEst ja Eestimaa Looduse Fond koostöös MTÜ Eesti Rohelise Liikumise, Keskkonnaõiguse Keskuse, DD Stratlabi, Sotsiaalse Innovatsiooni Labori, Balti Uuringute Instituudi ja Tartu Ülikooli Rakendusuuringute Keskusega RAKE.

Roheplaani koostamist rahastasid Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI), Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit.

Rohkem infot: Kadri Piho, kadri@cleantechestonia.ee, telefon: 5552 5923

ПРИГЛАШЕНИЕ: Дискуссия для жителей Ида-Вирумаа: что я могу сделать для более зеленого уезда?

Приглашаем жителей, предпринимателей и лидеров Ида-Вирумаа на дискуссию о будущем уезда под названием «Дискуссия для жителей Ида-Вирумаа: что я могу сделать для более зеленого уезда?». Мероприятие состоится 19 апреля с 18.00 до 19.45.  

В течение двух лет в общей сложности почти 100 человек, в том числе местные жители, внесли свой вклад в появление плана, двигаясь по которому Ида-Вирумаа станет более зеленым регионом. Этот план – зеленый план Ида-Вирумаа. Мы окинем взором запланированные виды деятельности и поищем места и практические шаги, дающие каждому возможность применить свою энергию, возглавить проведение какой-либо деятельности или предложить сотрудничество, например, волости или соседу.

Вы раздумываете о создании солнечного парка или чувствуете, что могли бы применить свои навыки и знания на благо формирования нового образа уезда? Готовы ли вы прыгнуть в лодку, если друзья пригласят вас создать мастерскую по ремонту вещей – места, где каждый житель уезда сможет чинить сломанные вещи?

Мы также сможем услышать об опыте лидера Коод/Йыхви Кади Ляэтс по созданию новаторской школы в Ида-Вирумаа. О том, что нужно сделать, чтобы зеленый план был претворен в жизнь, а также каковы должны быть первые шаги и ожидания к различным сторонам, будут рассуждать Мярт Хелмья из Энергетического товарищества, Марек Саммул из Нарвского колледжа ТУ и Кристи Клаас из Государственной канцелярии. Иван Сергеев из Министерства финансов представит возможности финансирования местных инициатив. Юлия Поличева, лидер молодежного климатического движения Ида-Вирумаа (PwP Liit MTÜ) расскажет на примере молодежного климатического собрания в Ида-Вирумаа, как инициатива, которая казалась в начале невозможной и абстрактной, может дать старт важным переменам. Ведущий вечера Сийм Вахтрус.

Участвуйте, чтобы получить идеи, как именно Вы можете внести свой вклад в то, чтобы зеленый план воплотился в реальную жизнь!

Просим сообщить о своем участии в регистрационной форме до 18 апреля 2022 года включительно. Мероприятие состоится в zoom, ссылку на мероприятие мы пришлем незамедлительно после регистрации. Мероприятие пройдет с синхронным переводом на русский язык.

Содержание зеленого плана составлено в два этапа. Сначала в 2021 году была завершена часть по возобновляемой энергетике и энергоэффективности, а в 2022 году – часть по циркулярной, био- и синей экономике. Вместе эти части образуют единый зеленый план. Начиная с 2020 года в составлении зеленого плана участвовало почти сто человек и 60 организаций. Подробнее о зеленом плане: kliimadialoog.ee/roheplaan.

Подобные дискуссии, прошедшие ранее:

 • 24.11.2021 Дискуссия: ближайшее будущее Ида-Вирумаа и возможности для местных жителей – циркулярная экономика (https://fb.me/e/1jznI34UZ)
 • 30.06.2021 Житель Ида-Вирумаа, приди и выскажись: справедливый переход, зеленый поворот и будущее Ида-Вирумаа (https://fb.me/e/Va9WxXtQ)
 • 19.11.2020 Дискуссия: Ближайшее будущее Ида-Вирумаа и возможности для местных жителей – энергоэффективность и возобновляемая энергетика (https://fb.me/e/1D7uNJh1b)

Организаторы мероприятия: Cleantech Estonia и Эстонский фонд природы. Составлением зеленого плана руководили Cleantech ForEst и Эстонский фонд природы совместно с НКО Эстонское зеленое движение, Центром экологического права,  DD Stratlabi, Лабораторией социальных новшеств, Институтом Балтийских Исследований и Центром прикладных исследований Тартуского Университета RAKE.

Составление зеленого плана профинансировали Европейская климатическая инициатива (EUKI), Механизм поддержки реализации уездных стратегий развития, Союз местных самоуправлений Ида-Вирумаа. 

Дополнительная информация: Кадри Пихо, kadri@cleantechestonia.ee, телефон: 5552 5923

Ida-Virumaa elanikega, ettevõtjatega ja teiste huvilistega lihviti maakonna ringmajanduse ideid

24. novembril 2021 e-kohtusid Ida-Virumaa elanikud, ettevõtjad ja eestvedajad mõttevahetusel, et koos arendada edasi esialgseid ettepanekuid roheplaani (Plaan G) ringmajanduse edendamiseks maakonnas. Mõttevahetust juhtis Martin A Noorkõiv DD StratLabist.

Juba hästi töötavaid ringmajanduse lahendusi Tartu maakonnas tutvustasid Jiří Krejčí Tartu paranduskeldrist ning Maris Mägi Tartu Loodusmajast. Sõna said ka Hardi Murula Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidust ja Martin A Noorkõiv DD StratLabist, kes tutvustasid roheplaani tähtsust maakonna arenguplaanides ning koosloomes sündinud ettepanekuid. 

Kokkusaamisel tutvustatud ettepanekud sündisid 2021 sügisel toimunud koosloomelistes töötubades, kus kohalikud ettevõtjad, omavalitsused, arendusorganisatsioonid, teadus- ja haridusasutused ja ringmajanduse eksperdid üle Eesti otsisid lahendusi rohemajanduse edendamiseks Ida-Virumaal. Arutelude tulemusena valiti välja kõige potentsiaalikamad ideed, mida saab 24.11 kohtumise tulemusena paremaks lihvida ja täpsemaks sättida nii, et need arvestaksid enam kohalike olude ja vajadustega.

Tervikliku Plaan G moodustavad kõnealune ring-, sini- ja biomajanduse osa ning aasta varem valminud taastuvenergia ja energiatõhususe osa (est / rus). Plaan valmib 2022 kevadel ning on sisendiks Ida-Viru maakonna arengutrateegiale ja selle kaudu territoriaalsesse õiglase ülemineku kavasse ja Ida-Virumaa tegevuskavasse.

Loe VAHEKOKKUVÕTET (oktoober 2021) sellest, kuidas ettepanekuid töötubades koostati, millist teadmist on varasematel üritustel ja töötubades koosloomes loodud ning kuidas on plaanis roheplaani ettepanekutega edasi liikuda.

Roheplaani koostavad Cleantech Estonia ning Eestimaa Looduse Fond koostöös DD StratLabi ja TÜ RAKEga. Maakonna roheplaani koostamine saab teoks tänu maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmele ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule.

KUTSE 24.11: Ida-Virumaa lähitulevik ja võimalused kohalikele elanikele: ringmajandus

на русском ниже:

Hea Ida-Virumaa elanik, ettevõtja ja eestvedaja!

Ootame Teid mõttevahetusele, et koos arendada edasi esialgseid ettepanekuid ringmajanduse edendamiseks maakonnas. Roheplaani (Plaan G) ettepanekute esitlus ja arutelu toimub 24. novembril kell 18.00 – 20.00 virtuaalselt.

Sel õhtul räägime peamiselt eesmärkidest ja tegevustest, mis on olulised üleminekul rohelisele majandusele: kuidas saaks ringmajanduse põhimõtteid võtta arvesse hangete ja planeeringute raames? Kas iga jäätmejaama juures võiksid töötada paranduskeldrid? Mis oleks kui Ida-Virumaa kolledzites saaks õppida rohemajandusega seotud erialasid? Mis aitaks arendada toidu ümberjagamise süsteeme? Kuidas saaks jäätmeid liigiti koguda ja rohkem ringlusse võtta?

Sõna saavad Hardi Murula Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidust ja Martin A Noorkõiv DD StratLabist laiemalt roheplaani koostamise teemal. Juba hästi töötavaid lahendusi teistest maakondadest tutvustavad Jiří Krejčí Tartu paranduskeldrist ning Janika Ruusmaa Tartu Loodusmajast.

Kokkusaamisel tutvustatavad ideed sündisid sellel sügisel toimunud koosloomelistes töötubades, kus kohalikud ettevõtjad, omavalitsused, arendusorganisatsioonid, teadus- ja haridusasutused ja ringmajanduse eksperdid üle Eesti otsisid lahendusi rohemajanduse edendamiseks Ida-Virumaal. Arutelude tulemusena valitigi välja kõige potentsiaalikamad ideed, mida õhtu jooksul paremaks lihvida ja täpsemaks sättida nii, et need arvestaksid enam kohalike olude ja vajadustega.

Arutelu toimub zoomis ja on tasuta, ent palume kindlasti registreeruda hiljemalt 22. novembril 2021 SIIN.  

Zoomi lingi saadame registreerunutele vahetult enne üritust. Kohtumisel on sünkroontõlge vene keelde.

Roheplaani kohta uuri rohkem veebilehelt kliimadialoog.ee.Arutelu korraldavad Eestimaa Looduse Fond ja Cleantech Estonia koostöös DD StratLabiga. Maakonna roheplaani koostamine saab teoks tänu maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmele ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule.

____

_________ 

ПРИГЛАШЕНИЕ: Ближайшее будущее Ида-Вирумаа и возможности для местных жителей: круговая экономика

Добрый житель, предприниматель и лидер руководитель Ида-Вирумаа!

Приглашаем вам вместе доработать первоначальные предложения по продвижению экономики замкнутого цикла в регионе. Презентация Зеленого плана («План G») и дискуссия состоятся 24 ноября с 18.00 до 20.00 виртуально с синхронным переводом на русский язык.

В этот вечер мы будем говорить главным образом о целях и конкретных действиях, которые важны при переходе на зеленую экономику: как можно учесть принципы зеленой экономики в рамках тендеров и планировок? Могли бы рядом со станциями переработки отходов работать мастерские по ремонту? Что было бы, если в колледжах Ида-Вирумаа можно было бы изучать связанные с зеленой экономикой специальности? Что помогло бы развить систему перераспределения еды? Как можно было бы собирать отходы по видам и больше возвращать в оборот?

Харди Мурула из Ассоциации самоуправлений Ида-Вирумаа и Мартин А Нooркыйв из DD StratLab расскажут о разработке зеленого плана. Jiří Krejčí из мастерской по ремонту в Тарту и Яаника Руусмаа из Тартуского дома природы представят уже хорошо работающие в других уездах решения.

Идеи, которые будут представлены на встрече, родились этой осенью в рабочих группах для поиска решений по продвижению экономики замкнутого цикла в Ида-Вирумаа благодаря сотрудничеству местных предпринимателей, союзов самоуправления, организаций по развитию, научных и культурных учреждений и экспертов по экономике замкнутого цикла со всей Эстонии. В результате дискуссий выбрали идеи, обладающие самым большим потенциалом, чтобы в течение вечера их отточить и доработать так, чтобы они больше учитывали местную ситуацию и потребности.

Обсуждение состоится в Zoom`е, участие во встрече бесплатно, зарегистрироваться можно до 22 ноября 2021 включительно по ссылке https://forms.gle/p2mmqWpDao6VrmRH9

Мы вышлем ссылку в программе Zoom всем зарегистрировавшимся непосредственно перед мероприятием. Встреча пройдет с синхронным переводом на русский язык.

Организаторы мероприятия: Эстонский фонд природы и Cleantech Estonia совместно с DD StratLab. Составление зеленого плана уезда осуществляется благодаря мерам поддержки по внедрению стратегии по развитию уездов и Союзу местных самоуправлений в Ида-Вирумаа.

Roheplaani ring-, bio- ja sinimajanduse ettepanekud hakkavad kuju võtma

Alates maist 2021 veavad Eestimaa Looduse Fond ja Cleantech Estonia ring-, bio- ja sinimajanduse osa ettepanekute välja töötamist. Koosloomeprotsessi aitab juhtida DD StratLab ja ettepanekute mõju analüüsida TÜ sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus. Lõplikud ettepanekud peaksid valmima aprillis 2022.

Roheplaani ring-, bio- ja sinimajanduse ettepanekute koostamise avakohtumine osapoolte ja huvilistega Narvas, september 2021. Foto: Reelika Alunurm

Praeguseks on temaatilistes töötubades valminud esialgsed ettepanekud Ida-Viru roheplaani (plaan G) ring-, bio- ja sinimajanduse arendamiseks. Töötoad koosnesid erinevatest erasektori, riigi- ja kohaliku tasandi ning vabaühenduste ekspertidest ja huvilistest. Töötoad toimusid kaheetapilistena. Esimestes välja valitud suurte ideede toetamiseks töötati teises töötoas välja konkreetsemad tegevuste ideed – kokku 24 tükki, millest moodustus kokku 12 ettepanekut maakonna roheplaani.

24. novembril 2021 toimub virtuaalne mõttevahetus Ida-Virumaa elanikele, ettevõtjatele ja eestvedajatele, et arendada töötubades sündinud ettepanekuid koos edasi.

Ettepanekud lähevad sisendiks Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule maakondliku arengustrateegia loomiseks. Lisaks neile ettepanekutele on juba valminud taastuvenergia ja energiatõhususe ettepanekud, millega on võimalik tutvuda siin

Kokkuvõttes aitavad loodavad ettepanekud koostada Ida-Virumaa Roheplaani, mis on omakorda osa laiemast maakonna arengustrateegiast ning millest võiks ainest saada ka õiglast üleminekut juhtiv territoriaalse ülemineku kava.

Uuri ülevaadet sellest, kuidas ettepanekuid seni on koostatud, millist teadmist on seni toimunud üritustel ja töötubades koosloomes loodud ning kuidas on plaanis roheplaani ettepanekutega edasi liikuda. Roheplaani ring-, bio- ja sinimajanduse ning varasema energeetika ja taastuvenergia ettepanekute ning nende koostamisprotsessi kohta saab pikemalt uurida siit.

Arutelud rohepöördest, õiglasest üleminekust ja Ida-Viru tulevikust / Обсуждения зеленого поворота, справедливого перехода и будущего Ида-Виру

на русском ниже:

Kokkuvõtte koostas Maris Jõgeva, Eestimaa Looduse Fondi kliimamuutuse valdkonna projektijuht

Uuringu “Ida-Viru noorte perspektiivid: õiglane üleminek, rohepööre ja Ida-Viru tulevik” järelduste üle mõtete vahetamiseks toimus juunis 2021 kolm kohalikku arutelu: Sillamäel, Narvas ja Kohtla-Järvel.

Arutelude eesmärk oli uuringu järelduste põhjal rääkida kohalike inimestega sellest, kuidas nemad näevad lähiaastatel piirkonnas kavandatavaid muutusi, milline võiks elu maakonnas muutuste järel olla, ja julgustada mõttevahetust nii üleminekuprotsessi kui selles osalemise teemadel. Palusime osalejail mõelda Ida-Viru tulevikule ja keskenduda positiivsele narratiivile, et anda sel moel sisu ja tähendus “õiglusele”. On oluline, et muutustest ja nendega kaasnevast kogukondades räägitakse, koos unistataks ja tehtaks plaane.

Sillamäe arutelul (16.06.2021) osalenud tõid välja oma kodukandi väärtused, mida nad soovivad hoida:

 • looduse ja elukeskkonnaga seonduv, nagu ilus ja rikas loodus, mereäärne linnaruum, puhtus ja haljasus. Tähtis on, et kaitstud oleks park ja kasesalu, säilitatud ja korrastatud Sõtke jõgi. Ida-Virumaa metsad on rikkus, mis väärivad hoidmist ja sestap on tähtis (intensiivse) metsaraie lõpetamine ja keelamine.
 • olulised on Inimesed ja kohaliku elanikkonna säilimine. Noortel tuleb lubada minna õppima, omandama kogemusi, aga mõelda tuleb ka sellele, mida teha, et noored tahaksid tagasi tulla. Naasmist ei toeta noorte jaoks raske ja mitteahvatlev töö.
 • tähtis on jätta kohalikud ressursid piirkonda, ettevõtlust aga “kägistavad” maksud. Lahenduseks võiks olla maksukoormuse vähendamine, või siis maksuvabade alade loomine ühisettevõtete jaoks.
 • oluline on ka kohaliku kultuuri, mh linna ainulaadse ajaloolise osa säilitamine. Aga ka traditsiooniliste väärtuste säilitamine. 
 • linnal on ainulaadne jäätmesüsteem, kus majade kõrval pole prügikonteinereid. Küll aga peaks prügiautol olema mitme konteineriga süsteem (biojäätmed, plast, olmejäätmed, paber).

Võimalused, mida tasuks kasutada:

 • teadlaste kutsumine piirkondlikke probleeme arutama.
 • mereäärse turismi arendamine, jõe ja mere poolt pakutavate võimaluste kasutamine.
 • coworking –  kohtade loomine ja idufirmade asutamise toetamine, ökoloogiliste tootmisrajatiste avamine.
 • majanduslike ja kultuuriliste sidemete arendamine Venemaaga, aga ka koostöö sealsete kõrgtehnoloogia ettevõte ja uurimise keskustega, et meelitada sealt Eestisse teadusmahukat potentsiaali.
 • keskkonnaharidusega alustamine juba lasteaias – taimede, loomadega tutvumine spetsialistide abiga.
 • riigile kasumlike tootmisüksuste loomine, nt võiks avada piirkonnas piiritusetehase.
 • sõjaliste kulutuste vähendamine ja nende suunamine sotsiaalvaldkonda ja noorsootöösse.
 • avada riigi regionaalpanga filiaali.
 • projektide rahastamiseks taotluste esitamisel võiks olla võimalik teha seda vene keeles – see aitaks luua rohkem kohalikke algatusi.

Oluline on mitte hävitada põlevkivitööstust, välja töötamata uut riiklikku programmi, mis näeb ette uusi töökohti, ümberkoolitust. Toodi välja ka ootus, et ametnikud ja ametiasutused vastutaksid isiklikult programmi rakendamise eest.

Narvas (19.06.2021) andsid kohalikud noored ja vabatahtlikud noorsootöötajad nõu sellest, kuidas kohalikke noori enam kliimamuutustega seotud aruteludesse kaasata. Näiteks soovitati enam noortepäraste meetodite kasutamist ja sõnumite jagamist kanalites, kus noored on enam “kohal”.  Samuti teemade lihtsustamist nii, et seosed kliimamuutuste ja igapäevaelu vahel saaksid selgemaks ja arusaadavamaks. Paralleelselt on tähtis  julgustada osalemist ja toetada demokraatiaharidust – lihvida aruteluks vajalikke oskusi, pakkuda osalemiskogemusi. 

Kohtla-Järvel (30.06.2021) palusime osalejatel mõelda aastale 2030, seejärel täpsustada, mida oleks vaja ühise visiooni poole liikumiseks teha. Aastal 2030 võiks osalenute arvates Kohtla-Järvet/Ida-Virumaad  iseloomustada atraktiivne, turvaline  ja hea infrastruktuuriga avalik ruum, head õppimise ja laiad töötamisvõimalused, kaasav linnavõim ja tugev kodanikuühiskond. Piirkond võiks olla puhkuse- ja turismikeskus, kus on nii arenev tööstus kui puhtad metsad.  Selleks tuleks aga tagada:

 • teenuste (pank, toitlustus, rekreatsioon) kättesaadavuse tagamine. Aga ka head transpordivõimalused: koostöö KOVi ja bussifirmadega optimaalsete ja ajaliselt sobivate marsruutide väljatöötamiseks.
 • majanduskeskkonna mitmekesistamine ja töökohtade loomine.  Märksõnadena veel transiit, tööstustsoonide arendamine, infrastruktuuri loomine ja kaubaveosüsteemi muutmine. 
 • Haridusvõimaluste laiendamine, sh uute ülikoolide ja haridusasutuste üksuste avamine piirkonnas, vajalikeks ametialadeks kõrghariduse saamise võimaluste avardamine. Aga ka laste seas ettevõtliku mõtteviisi edendamine.
 • kodanikuühiskonna tugevdamine ja noorte kaasamine poliitikasse. Koostöö kohaliku võimu, MTÜde ning aktiivsete elanike vahel. Kodanike ja noorte kaasamine aruteludesse ja otsuste tegemisse juba idee tekkimisest alates. Tähtis on tugev kogukond ja selle kaasamine.
 • uute turismikeskuste loomine ja selleks näiteks tööstusturism ja tööstusobjektide muutmine turismiobjektideks. Aga ka muuseumide, teatrite töö või siis aherainemäele suusaradade loomine. 
 • turvalise ja mugava linna- ja elukeskkonna loomine.  Säilitatud loodus.

Pakuti välja ka idee tuua pealinn Kohtla-Järvele.

Aitäh kõigile osalenutele ja loodame, et arutelud aitavad kaasa õiglasemale üleminekule. Rakendusliku Antropoloogia Keskuse koostatud intervjuude raportiga saab tutvuda nii eesti kui vene keeles lehel kliimadialoog.ee/analüüsid. Korraldajatena võtame kaasa palju olulisi soovitusi ja mõtteid 2021. aasta lõppu plaanitud Ida-Viru noorte kliimakogu läbiviimiseks.

Обсуждения зеленого поворота, справедливого перехода и будущего Ида-Виру

Резюме подготовил Марис Йыгева, руководитель проекта по изменению климата Эстонского фонда природы

В июне 2021 года состоялись встречи с жителями Силламяэ, Нарвы и Кохтла-Ярве по выводам исследования “Перспективы для молодежи Ида-Вирумаа: справедливый переход и зеленый поворот”. 

Цель встреч – обсудить с местными жителями то, как они видят планируемые в ближайшие годы изменения, какой может стать жизнь в регионе  после изменений, и побудить их на обсуждение как процесса перехода, так и участия в нем. Мы попросили участников дискуссий подумать о будущем Ида-Вирумаа и сосредоточиться на позитивных моментах, и, таким образом, найти  смысл и значение понятия “справедливость”. Важно, чтобы об изменениях и связанных с ними сообществах говорили, вместе мечтали  и строили планы.

Участники дискуссии в Силламяэ (16.06.2021) выделили ценности своего родного края, которые они хотели бы сберечь:

 • связанные с природой и жилой средой, такие как красивая и богатая природа, приморское пространство, чистота  и зелень. Важно, чтобы были защищены парк и березовая роща, а река Сытке была бы сохранена и благоустроена. Леса Ида-Вирумаа – богатство, которое следует сохранить, поэтому важно остановить и запретить (интенсивную) вырубку леса.
 • важны люди и сохранение местного населения. Молодежи нужно разрешать уезжать на учебу, набираться опыта, но следует подумать также о том, что сделать для того, чтобы молодежь хотела вернуться назад. Возвращению молодежи  не способствует тяжелая и непривлекательная работа.
 • важно оставить местные ресурсы региону. Предпринимательство “душат” налогами. Решением может быть снижение налоговой нагрузки или создание свободных от налогов зон для совместных предприятий. 
 • важна местная культура, в том числе сохранение уникальной старой части города. А также сохранение традиционных ценностей.
 • в городе – уникальная система сбора мусора, когда возле домов нет контейнеров. Но у мусорных машин должна быть система раздельного сбора (биоотходы, пластик, бытовые отходы, бумага).

Возможности, которые стоит использовать:

 • приглашение ученых для обсуждения проблем региона.
 • развитие прибрежного туризма, использование возможностей, предлагаемых рекой и морем.
 • создание мест для коворкинга и поддержка развития стартапов, открытие экологических производств.
 • развитие экономических и культурных связей с Россией, а также совместная работа с высокотехнологичными предприятиями и исследовательскими центрами России с целью привлечения в Эстонию наукоемкого потенциала.
 • экологическое образование надо начинать уже с детского сада – изучать растения и животных с помощью специалистов.
 • создание полезных для государства производств, например можно открыть в районе спиртовой завод.
 • сокращение военных расходов и направление освободившихся ресурсов в социальную сферу и на молодежную работу.
 • открытие филиала государственного регионального банка.
 • могла бы быть возможность подавать ходатайства о финансировании  на русском языке – это поможет возникновению местных инициатив.

В Нарве (19.06.2021) местные молодые люди  и молодежные работники дали совет о том, как больше вовлекать молодежь в обсуждения, связанные с изменениями климата.  Например, они посоветовали использовать более дружественные молодежи методы и каналы распространения информации. Информация, сообщаемая молодежи, должна быть максимально понятной, чтобы связь между изменением климата и повседневной жизни стала более ясной. В тоже время важно поощрять активность молодежи и поддерживать демократическое образование – обучать навыкам, необходимым для обсуждений и дебатов, предлагать возможности участвовать в них.

Участникам дискуссии в Кохтла-Ярве (30.06.2021) мы предложили подумать о 2030 годе и уточнить, что надо сделать для продвижения к общему видению. К 2030 году, по мнению участников, Кохтла-Ярве / Ида-Вирумаа могли бы характеризовать привлекательные, безопасные общественные пространства с хорошей инфраструктурой, возможности для обучения и работы, вовлекающие городские власти и сильное гражданское общество. Этот район может стать центром отдыха и туризма, где также есть процветающая промышленность и чистые леса. Однако, для достижения этих целей, необходимо обеспечить:

 • доступность услуг (банк, питание, отдых). Также важны хорошие транспортные возможности: разработка совместно с местным самоуправлением и автобусными фирмами  оптимальных транспортных маршрутов.
 • диверсификация экономической среды и создание рабочих мест. Другие ключевые слова – транзит, развитие промышленных зон, создание инфраструктуры и изменение транспортной системы.
 • возможности для получения образования, в том числе открытие филиалов университетов и других учебных заведений в регионе,  получения высшего образования для необходимых профессий. Изменение мышления детей на предпринимательское.
 • укрепление гражданского общества и вовлечение молодежи в политику. Сотрудничество между местными властями, НКО и активными жителями. Вовлечение местных жителей и молодежи в обсуждение и процесс принятия решений уже на этапе возникновения какой-либо идеи.
 • создание новых туристических объектов, и, например, центров индустриального туризма; преобразование промышленных предприятий  в туристические достопримечательности. Также создание музеев, театров и, например, лыжных трасс на терриконах.
 • создание безопасной и комфортной городской и жилой  среды. Сохранение природы.

Была предложена идея переноса столицы в Кохтла-Ярве.

Благодарим всех участников и надеемся, что такие дискуссии помогают процессу справедливого перехода. Отчет об интервью, подготовленный Центром прикладной антропологии, доступен на эстонском и русском языках на странице kliimadialoog.ee/analüüsid

Как организаторы дискуссий, мы получили много важных рекомендаций и мыслей для проведения Молодежного климатического совета Ида-Вирумаа, запланированного на конец 2021 года.

Keskkonnaühendused: tulevikus on Eesti energeetika märksõnad hajutatus, kogukondlikkus ja säästlikkus

Keskkonnaühendused avalikustasid 4. veebruaril ühise energeetikavisiooni, mis kutsub riiki, kogukondi ja ettevõtjaid edendama kogukonnapõhist ja hajutatud energia tootmist ning nutikaid energia salvestamise lahendusi. Samuti on visioonis olulisel kohal tuule- ja päikeseenergia laialdane kasutuselevõtt ning energiasääst.

Eesti Rohelise Liikumise (ERL) eestvedamisel loodud keskkonnaühenduste energeetikavisioonis on sõnastatud uusimatel teaduslikel hinnangutel ja teiste riikide kogemustel põhinevad eesmärgid ning lahendused, mille poole Eestis järgmise 15 aasta jooksul ning edaspidigi püüelda tuleb. Tehnoloogiliste lahenduste kõrval tuleb oluliselt rohkem tegeleda kodanike kaasamisega energiaühistute kaudu ning energia kokkuhoiuga igal elualal. Ühendused jätavad tulevikuenergeetika lahenduste nimekirjast välja põlevkivienergia ning puidu masspõletamise, ent ka süsiniku püüdmise tehnoloogiad ning tuumaenergeetika, kuna kliimakriisi ajakriitilisuse tõttu on mõistlik keskenduda juba praegu rakendatavatele toimivatele lahendustele. Üleminek uutele lahendustele peab olema õiglane ja järk-järguline. Visiooniga saab tutvuda siin.

ERLi huvikaitse ekspert Silver Sillak selgitab: “Paljud rohepöördeks vajalikud energiatehnoloogiad on juba ammu olemas ja nende laialdane kasutamine tooks meile odavama elektri, puhtama õhu ja uued kõrgepalgalised töökohad. Samas ei saa keskenduda ainult tehnoloogilistele lahendustele, kuna rohepööret takistavad kodanike ja kohalike kogukondade ebapiisav kaasamine ning suurenev lõhe rohepöörde “võitjate” ja “kaotajate” vahel. Riik peaks kasutama taastuvenergia hajatootmist võimalusena energeetikasektori demokratiseerimiseks ja seeläbi rohepöörde kiirendamiseks.”

ERLi juhatuse liige Madis Vasser nendib, et Eesti energeetikadebatt vajab tõsist reaalsuskontrolli, mida energeetikavisioon ka pakub: “Täna üritavad otsustajad sisuliselt võimatut ülesannet lahendada: toime tulla üha suureneva energia tarbimisega samal ajal, kui tootmine peab muutuma jätkusuutlikumaks ja hajutatumaks. Kuniks me ei julge ühiskonnas arutada tootmise ja tarbimise vähenemise väljavaateid, on garanteeritud rahva aja ja raha raiskamine tehnoloogilistele illusioonidele nagu süsinikuheitme püüdmine või eksperimentaalne tuumajaam. Energeetikavisioon toob viimaste aastate tugevate teadustööde pinnalt välja, et tegelik rohepööre on võimalik vaid kogukondliku taastuvenergeetika abil, ning pakub selleks ka konkreetseid samme.”

Keskkonnaühenduste energeetikavisiooni peamine eesmärk on aidata kindlustada, et Eesti riigi edasine tegevus lähtuks uusimatest teadmistest ja asjakohastest eeldustest ning sisaldaks tarku ja kestlikke valikuid. Lähtudes uuematest teaduslikest hinnangutest ja teiste riikide kogemustest on visioonis sõnastanud eesmärgid ning lahendused, mille poole Eestis edaspidi püüelda tuleb.

Keskkonnaühenduste energeetika visiooni loomist vedas eest keskkonnaorganisatsioon Eesti Roheline Liikumine. Visiooni aitasid koostada ja kiitsid heaks Eestimaa Looduse Fond, Keskkonnaõiguse Keskus, Balti Keskkonnafoorum, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, Eesti Ornitoloogiaühing, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing Sorex, MTÜ Nõmme Tee Selts ja Läänerannik.

Keskkonnaühenduste energeetika visioon aastani 2035: https://roheline.ee/energeetikavisioon/