Ida-Virumaa elanikega, ettevõtjatega ja teiste huvilistega lihviti maakonna ringmajanduse ideid

24. novembril 2021 e-kohtusid Ida-Virumaa elanikud, ettevõtjad ja eestvedajad mõttevahetusel, et koos arendada edasi esialgseid ettepanekuid roheplaani (Plaan G) ringmajanduse edendamiseks maakonnas. Mõttevahetust juhtis Martin A Noorkõiv DD StratLabist.

Juba hästi töötavaid ringmajanduse lahendusi Tartu maakonnas tutvustasid Jiří Krejčí Tartu paranduskeldrist ning Maris Mägi Tartu Loodusmajast. Sõna said ka Hardi Murula Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidust ja Martin A Noorkõiv DD StratLabist, kes tutvustasid roheplaani tähtsust maakonna arenguplaanides ning koosloomes sündinud ettepanekuid. 

Kokkusaamisel tutvustatud ettepanekud sündisid 2021 sügisel toimunud koosloomelistes töötubades, kus kohalikud ettevõtjad, omavalitsused, arendusorganisatsioonid, teadus- ja haridusasutused ja ringmajanduse eksperdid üle Eesti otsisid lahendusi rohemajanduse edendamiseks Ida-Virumaal. Arutelude tulemusena valiti välja kõige potentsiaalikamad ideed, mida saab 24.11 kohtumise tulemusena paremaks lihvida ja täpsemaks sättida nii, et need arvestaksid enam kohalike olude ja vajadustega.

Tervikliku Plaan G moodustavad kõnealune ring-, sini- ja biomajanduse osa ning aasta varem valminud taastuvenergia ja energiatõhususe osa (est / rus). Plaan valmib 2022 kevadel ning on sisendiks Ida-Viru maakonna arengutrateegiale ja selle kaudu territoriaalsesse õiglase ülemineku kavasse ja Ida-Virumaa tegevuskavasse.

Loe VAHEKOKKUVÕTET (oktoober 2021) sellest, kuidas ettepanekuid töötubades koostati, millist teadmist on varasematel üritustel ja töötubades koosloomes loodud ning kuidas on plaanis roheplaani ettepanekutega edasi liikuda.

Roheplaani koostavad Cleantech Estonia ning Eestimaa Looduse Fond koostöös DD StratLabi ja TÜ RAKEga. Maakonna roheplaani koostamine saab teoks tänu maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmele ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule.

KUTSE 24.11: Ida-Virumaa lähitulevik ja võimalused kohalikele elanikele: ringmajandus

на русском ниже:

Hea Ida-Virumaa elanik, ettevõtja ja eestvedaja!

Ootame Teid mõttevahetusele, et koos arendada edasi esialgseid ettepanekuid ringmajanduse edendamiseks maakonnas. Roheplaani (Plaan G) ettepanekute esitlus ja arutelu toimub 24. novembril kell 18.00 – 20.00 virtuaalselt.

Sel õhtul räägime peamiselt eesmärkidest ja tegevustest, mis on olulised üleminekul rohelisele majandusele: kuidas saaks ringmajanduse põhimõtteid võtta arvesse hangete ja planeeringute raames? Kas iga jäätmejaama juures võiksid töötada paranduskeldrid? Mis oleks kui Ida-Virumaa kolledzites saaks õppida rohemajandusega seotud erialasid? Mis aitaks arendada toidu ümberjagamise süsteeme? Kuidas saaks jäätmeid liigiti koguda ja rohkem ringlusse võtta?

Sõna saavad Hardi Murula Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidust ja Martin A Noorkõiv DD StratLabist laiemalt roheplaani koostamise teemal. Juba hästi töötavaid lahendusi teistest maakondadest tutvustavad Jiří Krejčí Tartu paranduskeldrist ning Janika Ruusmaa Tartu Loodusmajast.

Kokkusaamisel tutvustatavad ideed sündisid sellel sügisel toimunud koosloomelistes töötubades, kus kohalikud ettevõtjad, omavalitsused, arendusorganisatsioonid, teadus- ja haridusasutused ja ringmajanduse eksperdid üle Eesti otsisid lahendusi rohemajanduse edendamiseks Ida-Virumaal. Arutelude tulemusena valitigi välja kõige potentsiaalikamad ideed, mida õhtu jooksul paremaks lihvida ja täpsemaks sättida nii, et need arvestaksid enam kohalike olude ja vajadustega.

Arutelu toimub zoomis ja on tasuta, ent palume kindlasti registreeruda hiljemalt 22. novembril 2021 SIIN.  

Zoomi lingi saadame registreerunutele vahetult enne üritust. Kohtumisel on sünkroontõlge vene keelde.

Roheplaani kohta uuri rohkem veebilehelt kliimadialoog.ee.Arutelu korraldavad Eestimaa Looduse Fond ja Cleantech Estonia koostöös DD StratLabiga. Maakonna roheplaani koostamine saab teoks tänu maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmele ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule.

____

_________ 

ПРИГЛАШЕНИЕ: Ближайшее будущее Ида-Вирумаа и возможности для местных жителей: круговая экономика

Добрый житель, предприниматель и лидер руководитель Ида-Вирумаа!

Приглашаем вам вместе доработать первоначальные предложения по продвижению экономики замкнутого цикла в регионе. Презентация Зеленого плана («План G») и дискуссия состоятся 24 ноября с 18.00 до 20.00 виртуально с синхронным переводом на русский язык.

В этот вечер мы будем говорить главным образом о целях и конкретных действиях, которые важны при переходе на зеленую экономику: как можно учесть принципы зеленой экономики в рамках тендеров и планировок? Могли бы рядом со станциями переработки отходов работать мастерские по ремонту? Что было бы, если в колледжах Ида-Вирумаа можно было бы изучать связанные с зеленой экономикой специальности? Что помогло бы развить систему перераспределения еды? Как можно было бы собирать отходы по видам и больше возвращать в оборот?

Харди Мурула из Ассоциации самоуправлений Ида-Вирумаа и Мартин А Нooркыйв из DD StratLab расскажут о разработке зеленого плана. Jiří Krejčí из мастерской по ремонту в Тарту и Яаника Руусмаа из Тартуского дома природы представят уже хорошо работающие в других уездах решения.

Идеи, которые будут представлены на встрече, родились этой осенью в рабочих группах для поиска решений по продвижению экономики замкнутого цикла в Ида-Вирумаа благодаря сотрудничеству местных предпринимателей, союзов самоуправления, организаций по развитию, научных и культурных учреждений и экспертов по экономике замкнутого цикла со всей Эстонии. В результате дискуссий выбрали идеи, обладающие самым большим потенциалом, чтобы в течение вечера их отточить и доработать так, чтобы они больше учитывали местную ситуацию и потребности.

Обсуждение состоится в Zoom`е, участие во встрече бесплатно, зарегистрироваться можно до 22 ноября 2021 включительно по ссылке https://forms.gle/p2mmqWpDao6VrmRH9

Мы вышлем ссылку в программе Zoom всем зарегистрировавшимся непосредственно перед мероприятием. Встреча пройдет с синхронным переводом на русский язык.

Организаторы мероприятия: Эстонский фонд природы и Cleantech Estonia совместно с DD StratLab. Составление зеленого плана уезда осуществляется благодаря мерам поддержки по внедрению стратегии по развитию уездов и Союзу местных самоуправлений в Ида-Вирумаа.

Roheplaani ring-, bio- ja sinimajanduse ettepanekud hakkavad kuju võtma

Alates maist 2021 veavad Eestimaa Looduse Fond ja Cleantech Estonia ring-, bio- ja sinimajanduse osa ettepanekute välja töötamist. Koosloomeprotsessi aitab juhtida DD StratLab ja ettepanekute mõju analüüsida TÜ sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus. Lõplikud ettepanekud peaksid valmima aprillis 2022.

Roheplaani ring-, bio- ja sinimajanduse ettepanekute koostamise avakohtumine osapoolte ja huvilistega Narvas, september 2021. Foto: Reelika Alunurm

Praeguseks on temaatilistes töötubades valminud esialgsed ettepanekud Ida-Viru roheplaani (plaan G) ring-, bio- ja sinimajanduse arendamiseks. Töötoad koosnesid erinevatest erasektori, riigi- ja kohaliku tasandi ning vabaühenduste ekspertidest ja huvilistest. Töötoad toimusid kaheetapilistena. Esimestes välja valitud suurte ideede toetamiseks töötati teises töötoas välja konkreetsemad tegevuste ideed – kokku 24 tükki, millest moodustus kokku 12 ettepanekut maakonna roheplaani.

24. novembril 2021 toimub virtuaalne mõttevahetus Ida-Virumaa elanikele, ettevõtjatele ja eestvedajatele, et arendada töötubades sündinud ettepanekuid koos edasi.

Ettepanekud lähevad sisendiks Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule maakondliku arengustrateegia loomiseks. Lisaks neile ettepanekutele on juba valminud taastuvenergia ja energiatõhususe ettepanekud, millega on võimalik tutvuda siin

Kokkuvõttes aitavad loodavad ettepanekud koostada Ida-Virumaa Roheplaani, mis on omakorda osa laiemast maakonna arengustrateegiast ning millest võiks ainest saada ka õiglast üleminekut juhtiv territoriaalse ülemineku kava.

Uuri ülevaadet sellest, kuidas ettepanekuid seni on koostatud, millist teadmist on seni toimunud üritustel ja töötubades koosloomes loodud ning kuidas on plaanis roheplaani ettepanekutega edasi liikuda. Roheplaani ring-, bio- ja sinimajanduse ning varasema energeetika ja taastuvenergia ettepanekute ning nende koostamisprotsessi kohta saab pikemalt uurida siit.

Arutelud rohepöördest, õiglasest üleminekust ja Ida-Viru tulevikust / Обсуждения зеленого поворота, справедливого перехода и будущего Ида-Виру

на русском ниже:

Kokkuvõtte koostas Maris Jõgeva, Eestimaa Looduse Fondi kliimamuutuse valdkonna projektijuht

Uuringu “Ida-Viru noorte perspektiivid: õiglane üleminek, rohepööre ja Ida-Viru tulevik” järelduste üle mõtete vahetamiseks toimus juunis 2021 kolm kohalikku arutelu: Sillamäel, Narvas ja Kohtla-Järvel.

Arutelude eesmärk oli uuringu järelduste põhjal rääkida kohalike inimestega sellest, kuidas nemad näevad lähiaastatel piirkonnas kavandatavaid muutusi, milline võiks elu maakonnas muutuste järel olla, ja julgustada mõttevahetust nii üleminekuprotsessi kui selles osalemise teemadel. Palusime osalejail mõelda Ida-Viru tulevikule ja keskenduda positiivsele narratiivile, et anda sel moel sisu ja tähendus “õiglusele”. On oluline, et muutustest ja nendega kaasnevast kogukondades räägitakse, koos unistataks ja tehtaks plaane.

Sillamäe arutelul (16.06.2021) osalenud tõid välja oma kodukandi väärtused, mida nad soovivad hoida:

 • looduse ja elukeskkonnaga seonduv, nagu ilus ja rikas loodus, mereäärne linnaruum, puhtus ja haljasus. Tähtis on, et kaitstud oleks park ja kasesalu, säilitatud ja korrastatud Sõtke jõgi. Ida-Virumaa metsad on rikkus, mis väärivad hoidmist ja sestap on tähtis (intensiivse) metsaraie lõpetamine ja keelamine.
 • olulised on Inimesed ja kohaliku elanikkonna säilimine. Noortel tuleb lubada minna õppima, omandama kogemusi, aga mõelda tuleb ka sellele, mida teha, et noored tahaksid tagasi tulla. Naasmist ei toeta noorte jaoks raske ja mitteahvatlev töö.
 • tähtis on jätta kohalikud ressursid piirkonda, ettevõtlust aga “kägistavad” maksud. Lahenduseks võiks olla maksukoormuse vähendamine, või siis maksuvabade alade loomine ühisettevõtete jaoks.
 • oluline on ka kohaliku kultuuri, mh linna ainulaadse ajaloolise osa säilitamine. Aga ka traditsiooniliste väärtuste säilitamine. 
 • linnal on ainulaadne jäätmesüsteem, kus majade kõrval pole prügikonteinereid. Küll aga peaks prügiautol olema mitme konteineriga süsteem (biojäätmed, plast, olmejäätmed, paber).

Võimalused, mida tasuks kasutada:

 • teadlaste kutsumine piirkondlikke probleeme arutama.
 • mereäärse turismi arendamine, jõe ja mere poolt pakutavate võimaluste kasutamine.
 • coworking –  kohtade loomine ja idufirmade asutamise toetamine, ökoloogiliste tootmisrajatiste avamine.
 • majanduslike ja kultuuriliste sidemete arendamine Venemaaga, aga ka koostöö sealsete kõrgtehnoloogia ettevõte ja uurimise keskustega, et meelitada sealt Eestisse teadusmahukat potentsiaali.
 • keskkonnaharidusega alustamine juba lasteaias – taimede, loomadega tutvumine spetsialistide abiga.
 • riigile kasumlike tootmisüksuste loomine, nt võiks avada piirkonnas piiritusetehase.
 • sõjaliste kulutuste vähendamine ja nende suunamine sotsiaalvaldkonda ja noorsootöösse.
 • avada riigi regionaalpanga filiaali.
 • projektide rahastamiseks taotluste esitamisel võiks olla võimalik teha seda vene keeles – see aitaks luua rohkem kohalikke algatusi.

Oluline on mitte hävitada põlevkivitööstust, välja töötamata uut riiklikku programmi, mis näeb ette uusi töökohti, ümberkoolitust. Toodi välja ka ootus, et ametnikud ja ametiasutused vastutaksid isiklikult programmi rakendamise eest.

Narvas (19.06.2021) andsid kohalikud noored ja vabatahtlikud noorsootöötajad nõu sellest, kuidas kohalikke noori enam kliimamuutustega seotud aruteludesse kaasata. Näiteks soovitati enam noortepäraste meetodite kasutamist ja sõnumite jagamist kanalites, kus noored on enam “kohal”.  Samuti teemade lihtsustamist nii, et seosed kliimamuutuste ja igapäevaelu vahel saaksid selgemaks ja arusaadavamaks. Paralleelselt on tähtis  julgustada osalemist ja toetada demokraatiaharidust – lihvida aruteluks vajalikke oskusi, pakkuda osalemiskogemusi. 

Kohtla-Järvel (30.06.2021) palusime osalejatel mõelda aastale 2030, seejärel täpsustada, mida oleks vaja ühise visiooni poole liikumiseks teha. Aastal 2030 võiks osalenute arvates Kohtla-Järvet/Ida-Virumaad  iseloomustada atraktiivne, turvaline  ja hea infrastruktuuriga avalik ruum, head õppimise ja laiad töötamisvõimalused, kaasav linnavõim ja tugev kodanikuühiskond. Piirkond võiks olla puhkuse- ja turismikeskus, kus on nii arenev tööstus kui puhtad metsad.  Selleks tuleks aga tagada:

 • teenuste (pank, toitlustus, rekreatsioon) kättesaadavuse tagamine. Aga ka head transpordivõimalused: koostöö KOVi ja bussifirmadega optimaalsete ja ajaliselt sobivate marsruutide väljatöötamiseks.
 • majanduskeskkonna mitmekesistamine ja töökohtade loomine.  Märksõnadena veel transiit, tööstustsoonide arendamine, infrastruktuuri loomine ja kaubaveosüsteemi muutmine. 
 • Haridusvõimaluste laiendamine, sh uute ülikoolide ja haridusasutuste üksuste avamine piirkonnas, vajalikeks ametialadeks kõrghariduse saamise võimaluste avardamine. Aga ka laste seas ettevõtliku mõtteviisi edendamine.
 • kodanikuühiskonna tugevdamine ja noorte kaasamine poliitikasse. Koostöö kohaliku võimu, MTÜde ning aktiivsete elanike vahel. Kodanike ja noorte kaasamine aruteludesse ja otsuste tegemisse juba idee tekkimisest alates. Tähtis on tugev kogukond ja selle kaasamine.
 • uute turismikeskuste loomine ja selleks näiteks tööstusturism ja tööstusobjektide muutmine turismiobjektideks. Aga ka muuseumide, teatrite töö või siis aherainemäele suusaradade loomine. 
 • turvalise ja mugava linna- ja elukeskkonna loomine.  Säilitatud loodus.

Pakuti välja ka idee tuua pealinn Kohtla-Järvele.

Aitäh kõigile osalenutele ja loodame, et arutelud aitavad kaasa õiglasemale üleminekule. Rakendusliku Antropoloogia Keskuse koostatud intervjuude raportiga saab tutvuda nii eesti kui vene keeles lehel kliimadialoog.ee/analüüsid. Korraldajatena võtame kaasa palju olulisi soovitusi ja mõtteid 2021. aasta lõppu plaanitud Ida-Viru noorte kliimakogu läbiviimiseks.

Обсуждения зеленого поворота, справедливого перехода и будущего Ида-Виру

Резюме подготовил Марис Йыгева, руководитель проекта по изменению климата Эстонского фонда природы

В июне 2021 года состоялись встречи с жителями Силламяэ, Нарвы и Кохтла-Ярве по выводам исследования “Перспективы для молодежи Ида-Вирумаа: справедливый переход и зеленый поворот”. 

Цель встреч – обсудить с местными жителями то, как они видят планируемые в ближайшие годы изменения, какой может стать жизнь в регионе  после изменений, и побудить их на обсуждение как процесса перехода, так и участия в нем. Мы попросили участников дискуссий подумать о будущем Ида-Вирумаа и сосредоточиться на позитивных моментах, и, таким образом, найти  смысл и значение понятия “справедливость”. Важно, чтобы об изменениях и связанных с ними сообществах говорили, вместе мечтали  и строили планы.

Участники дискуссии в Силламяэ (16.06.2021) выделили ценности своего родного края, которые они хотели бы сберечь:

 • связанные с природой и жилой средой, такие как красивая и богатая природа, приморское пространство, чистота  и зелень. Важно, чтобы были защищены парк и березовая роща, а река Сытке была бы сохранена и благоустроена. Леса Ида-Вирумаа – богатство, которое следует сохранить, поэтому важно остановить и запретить (интенсивную) вырубку леса.
 • важны люди и сохранение местного населения. Молодежи нужно разрешать уезжать на учебу, набираться опыта, но следует подумать также о том, что сделать для того, чтобы молодежь хотела вернуться назад. Возвращению молодежи  не способствует тяжелая и непривлекательная работа.
 • важно оставить местные ресурсы региону. Предпринимательство “душат” налогами. Решением может быть снижение налоговой нагрузки или создание свободных от налогов зон для совместных предприятий. 
 • важна местная культура, в том числе сохранение уникальной старой части города. А также сохранение традиционных ценностей.
 • в городе – уникальная система сбора мусора, когда возле домов нет контейнеров. Но у мусорных машин должна быть система раздельного сбора (биоотходы, пластик, бытовые отходы, бумага).

Возможности, которые стоит использовать:

 • приглашение ученых для обсуждения проблем региона.
 • развитие прибрежного туризма, использование возможностей, предлагаемых рекой и морем.
 • создание мест для коворкинга и поддержка развития стартапов, открытие экологических производств.
 • развитие экономических и культурных связей с Россией, а также совместная работа с высокотехнологичными предприятиями и исследовательскими центрами России с целью привлечения в Эстонию наукоемкого потенциала.
 • экологическое образование надо начинать уже с детского сада – изучать растения и животных с помощью специалистов.
 • создание полезных для государства производств, например можно открыть в районе спиртовой завод.
 • сокращение военных расходов и направление освободившихся ресурсов в социальную сферу и на молодежную работу.
 • открытие филиала государственного регионального банка.
 • могла бы быть возможность подавать ходатайства о финансировании  на русском языке – это поможет возникновению местных инициатив.

В Нарве (19.06.2021) местные молодые люди  и молодежные работники дали совет о том, как больше вовлекать молодежь в обсуждения, связанные с изменениями климата.  Например, они посоветовали использовать более дружественные молодежи методы и каналы распространения информации. Информация, сообщаемая молодежи, должна быть максимально понятной, чтобы связь между изменением климата и повседневной жизни стала более ясной. В тоже время важно поощрять активность молодежи и поддерживать демократическое образование – обучать навыкам, необходимым для обсуждений и дебатов, предлагать возможности участвовать в них.

Участникам дискуссии в Кохтла-Ярве (30.06.2021) мы предложили подумать о 2030 годе и уточнить, что надо сделать для продвижения к общему видению. К 2030 году, по мнению участников, Кохтла-Ярве / Ида-Вирумаа могли бы характеризовать привлекательные, безопасные общественные пространства с хорошей инфраструктурой, возможности для обучения и работы, вовлекающие городские власти и сильное гражданское общество. Этот район может стать центром отдыха и туризма, где также есть процветающая промышленность и чистые леса. Однако, для достижения этих целей, необходимо обеспечить:

 • доступность услуг (банк, питание, отдых). Также важны хорошие транспортные возможности: разработка совместно с местным самоуправлением и автобусными фирмами  оптимальных транспортных маршрутов.
 • диверсификация экономической среды и создание рабочих мест. Другие ключевые слова – транзит, развитие промышленных зон, создание инфраструктуры и изменение транспортной системы.
 • возможности для получения образования, в том числе открытие филиалов университетов и других учебных заведений в регионе,  получения высшего образования для необходимых профессий. Изменение мышления детей на предпринимательское.
 • укрепление гражданского общества и вовлечение молодежи в политику. Сотрудничество между местными властями, НКО и активными жителями. Вовлечение местных жителей и молодежи в обсуждение и процесс принятия решений уже на этапе возникновения какой-либо идеи.
 • создание новых туристических объектов, и, например, центров индустриального туризма; преобразование промышленных предприятий  в туристические достопримечательности. Также создание музеев, театров и, например, лыжных трасс на терриконах.
 • создание безопасной и комфортной городской и жилой  среды. Сохранение природы.

Была предложена идея переноса столицы в Кохтла-Ярве.

Благодарим всех участников и надеемся, что такие дискуссии помогают процессу справедливого перехода. Отчет об интервью, подготовленный Центром прикладной антропологии, доступен на эстонском и русском языках на странице kliimadialoog.ee/analüüsid

Как организаторы дискуссий, мы получили много важных рекомендаций и мыслей для проведения Молодежного климатического совета Ида-Вирумаа, запланированного на конец 2021 года.

Keskkonnaühendused: tulevikus on Eesti energeetika märksõnad hajutatus, kogukondlikkus ja säästlikkus

Keskkonnaühendused avalikustasid 4. veebruaril ühise energeetikavisiooni, mis kutsub riiki, kogukondi ja ettevõtjaid edendama kogukonnapõhist ja hajutatud energia tootmist ning nutikaid energia salvestamise lahendusi. Samuti on visioonis olulisel kohal tuule- ja päikeseenergia laialdane kasutuselevõtt ning energiasääst.

Eesti Rohelise Liikumise (ERL) eestvedamisel loodud keskkonnaühenduste energeetikavisioonis on sõnastatud uusimatel teaduslikel hinnangutel ja teiste riikide kogemustel põhinevad eesmärgid ning lahendused, mille poole Eestis järgmise 15 aasta jooksul ning edaspidigi püüelda tuleb. Tehnoloogiliste lahenduste kõrval tuleb oluliselt rohkem tegeleda kodanike kaasamisega energiaühistute kaudu ning energia kokkuhoiuga igal elualal. Ühendused jätavad tulevikuenergeetika lahenduste nimekirjast välja põlevkivienergia ning puidu masspõletamise, ent ka süsiniku püüdmise tehnoloogiad ning tuumaenergeetika, kuna kliimakriisi ajakriitilisuse tõttu on mõistlik keskenduda juba praegu rakendatavatele toimivatele lahendustele. Üleminek uutele lahendustele peab olema õiglane ja järk-järguline. Visiooniga saab tutvuda siin.

ERLi huvikaitse ekspert Silver Sillak selgitab: “Paljud rohepöördeks vajalikud energiatehnoloogiad on juba ammu olemas ja nende laialdane kasutamine tooks meile odavama elektri, puhtama õhu ja uued kõrgepalgalised töökohad. Samas ei saa keskenduda ainult tehnoloogilistele lahendustele, kuna rohepööret takistavad kodanike ja kohalike kogukondade ebapiisav kaasamine ning suurenev lõhe rohepöörde “võitjate” ja “kaotajate” vahel. Riik peaks kasutama taastuvenergia hajatootmist võimalusena energeetikasektori demokratiseerimiseks ja seeläbi rohepöörde kiirendamiseks.”

ERLi juhatuse liige Madis Vasser nendib, et Eesti energeetikadebatt vajab tõsist reaalsuskontrolli, mida energeetikavisioon ka pakub: “Täna üritavad otsustajad sisuliselt võimatut ülesannet lahendada: toime tulla üha suureneva energia tarbimisega samal ajal, kui tootmine peab muutuma jätkusuutlikumaks ja hajutatumaks. Kuniks me ei julge ühiskonnas arutada tootmise ja tarbimise vähenemise väljavaateid, on garanteeritud rahva aja ja raha raiskamine tehnoloogilistele illusioonidele nagu süsinikuheitme püüdmine või eksperimentaalne tuumajaam. Energeetikavisioon toob viimaste aastate tugevate teadustööde pinnalt välja, et tegelik rohepööre on võimalik vaid kogukondliku taastuvenergeetika abil, ning pakub selleks ka konkreetseid samme.”

Keskkonnaühenduste energeetikavisiooni peamine eesmärk on aidata kindlustada, et Eesti riigi edasine tegevus lähtuks uusimatest teadmistest ja asjakohastest eeldustest ning sisaldaks tarku ja kestlikke valikuid. Lähtudes uuematest teaduslikest hinnangutest ja teiste riikide kogemustest on visioonis sõnastanud eesmärgid ning lahendused, mille poole Eestis edaspidi püüelda tuleb.

Keskkonnaühenduste energeetika visiooni loomist vedas eest keskkonnaorganisatsioon Eesti Roheline Liikumine. Visiooni aitasid koostada ja kiitsid heaks Eestimaa Looduse Fond, Keskkonnaõiguse Keskus, Balti Keskkonnafoorum, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, Eesti Ornitoloogiaühing, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing Sorex, MTÜ Nõmme Tee Selts ja Läänerannik.

Keskkonnaühenduste energeetika visioon aastani 2035: https://roheline.ee/energeetikavisioon/

Ekspertide ja Ida-Virumaa kohaliku kogukonna koostöös on valminud roheplaani taastuvenergia ja energiatõhususe valdkonna ettepanekud

Новости на русском языке.

Ida-Virumaa roheplaani taastuvenergia ja energiatõhususe ettepanekud on ekspertide poolt valmis saanud ning neile oodatakse tagasisidet eelkõige Ida-Virumaa kohalikult kogukonnalt. Tagasisidet kasutatakse roheplaani järgmiste etappide koostamisel 2021. aastal. 

Kokku töötati välja 18 ettepanekut ning need jagunevad nelja valdkonda: tuuleenergia, päikeseenergia, energiatõhusus ning energiasalvestus. Lisaks on mõned ettepanekud valdkondade ülesed.

Ettepanekud töötasid välja eksperdid 2020 sügisel mitme koosloomelise kohtumise käigus. Ekspertide hulka kuulusid näiteks taastuvenergia valdkondlike esindusorganisatsioonide esindajad, taastuvenergia arendajad, kohalike omavalitsuste esindajad, keskkonnaorganisatsioonide esindajad ja teadlased.

Novembri keskpaigas arutati ideid ka kohaliku kogukonnaga. Konkreetsematest ettepanekutest uuriti kokkusaamisel lähemalt kolme: innovaatilised lahendused soojamajanduses, energiaühistute tekke toetamine ning energiaagentuuri loomine Ida-Virumaale. Nüüd on võimalus kohalikel inimestel tagasisidet anda kõigile 18 ettepanekule ning aidata nõnda kaasa nende elluviimisele.

Ettepanekute terviktekstiga saab tutvuda SIIN (eesti keeles) ja SIIN (vene keeles).

Allpool on ettepanekud valdkondade kaupa ning igaühe juures ka lühike vorm tagasiside andmise lihtsustamiseks.

Tuuleenergia valdkonna ettepanekud (eesti ja vene keeles)

Päikeseenergia valdkonna ettepanekud (eesti ja vene keeles)

Energiatõhususe valdkonna ettepanekud (eesti ja vene keeles)

Energiasalvestuse valdkonna ettepanekud (eesti ja vene keeles)

Valdkondadeülesed ettepanekud (eesti ja vene keeles)

Ettepanekud on sündinud Ida-Viru maakonna roheplaani energiatõhususe ja taastuvenergeetika osa koostamise käigus. Roheplaan on üks neljast teineteist täiendavast plaanist, mille loomist alustati sel sügisel Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu initsiatiivil. Roheplaani energiatõhususe ja taastuvenergeetika valdkonna koostamist veab Eestimaa Looduse Fond koos Eesti Rohelise Liikumise ning Keskkonnaõiguse Keskusega. 

Eesti vabaühenduste kliimavõrgustikku kuulub juba 27 organisatsiooni

Vabaühenduste kliimavõrgustik on mitteametlik ja vormivaba platvorm info ja kogemuste vahetamiseks kliimamuutuse teemal. Võrgustik on kõikide vabaühenduste võimalus olla kursis sellega, mida Eestis kliimateemadel hetkel tehakse, ühendada teistega sarnastes projektides ressursse, leida kaaslasi ning abi oma tegevustele või toetada teiste tegevust.

Võrgustik loodi 2018. aastal ning nüüdseks kuulub sinna 27 organisatsiooni. Kliimavõrgustikku kuuluvad nii suuremad keskkonnaorganisatsioonid kui ka kohaliku tasandi huvikaitsjad.

Uuri võrgustiku kohta lähemalt: www.kliimavorgustik.ee

Ettepanek Ida-Virumaa rohevaldkonna arenemiseks aluse loomiseks

19. oktoobril esitasime koos teiste organisatsioonidega (vt allpool) minister Jaak Aabile ettepaneku pöörata Ida-Virumaa tegevuskavas ja territoriaalses õiglase ülemineku kavas eraldi tähelepanu Ida-Virumaa rohevaldkonna arenemiseks hea aluse loomisele.

Rohevaldkonna arendamine Ida-Virumaal saab luua positiivset mõju mõlemale õiglase ülemineku olulisele sambale – ettevõtlusele ja elukeskkonnale. Selle suuna laiapõhjaliseks arendamiseks on esmajärjekorras vaja pöörata tähelepanu võimekuse tõstmisele, alustades kohalikest inimestest ja omavalitsustest ning lõpetades ettevõtete ja haridusasutustega.

Allpool esitatud ettepanekud toetavad ja täiendavad üksteist, luues baasi, mis aitab sellist võimekust tõsta ja mis aitab maakonnal edukalt areneda kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe ja kliimaeesmärkidega. Tegu ei ole kindlasti ammendava loeteluga vajalikest tegevustest. Täpsem maakonna roheplaan valmib 2021. a jooksul, kuid selleks, et see plaan saaks rakendatav ja selle meetmed teostatavad, on vaja alus valdkonna edendamiseks luua juba sel aastal õiglase ülemineku tegevusi planeerides.

Loe ettepanekuid SIIT.

Aruanne: Pariisi leppe täitmiseks tuleb riiklikke kliimakavasid täiustada

Juuni alguses avaldatud Euroopa suurima vabaühenduste kliimavõrgustiku Climate Action Network Europe´i (CAN Europe) ja Portugali ühenduse ZERO aruanne näitab, et Eesti ning paljude teiste ELi liikmesriikide energia- ja kliimakavad vajavad veel parendamist, et täita Pariisi kliimalepet. Eesti peaks eelkõige keskenduma üleminekule põlevkivienergialt taastuvatele energiaallikatele.

Kõik Euroopa Liidu riigid esitasid möödunud aasta lõpuks riikliku energia- ja kliimakava, milles panid paika oma tegevused Euroopa Liidu kliimaeesmärkide saavutamiseks aastatel 2021-2030. Lõplikud kavad sisaldavad üldjoontes ambitsioonikamaid eesmärke ja tegevusi, kui nende varasemad mustandid, ent Pariisi leppe kliimaeesmärgi täitmiseks (hoida planeedi soojenemine alla kahe kraadi ja soovitavalt 1,5 kraadi piires) on need siiski ebapiisavad.

“Euroopa taastumine pandeemiast ja majanduse elavndamine peaks käima käsikäes kliimakriisi leevendamisega. Eesti jaoks tähendab see oma energiasektori järk-järgulist ja põhjalikku uuendamist ning fossiilkütustesse investeerimisest ja põlevkivisektori toetustest loobumist.” rääkis ELFi kliimaekspert Piret Väinsalu

Peamised soovitused energia- ja kliimakavade osas on: suurendada kliimaambitsioone; kiirendada taastuvenergia laialdasemat kasutuselevõttu; suurendada energia efektiivsuse ambitsioone; lõpetada fossiilkütuste toetamine; loobuda kivisöe ja põlevkivi kasutamisest; kõrvaldada puudujäägid poliitilistes meetmetes.

CAN Europe´i ja ZERO värske ülevaade pealkirjaga “Sillutame teed suuremale kliimaambitsioonile: riiklike energia- ja kliimakavade võimalused ja puudused” vaatleb riikide täiendusi lõplikes energia- ja kliimakavades võrreldes varasema versiooniga ning analüüsib kavade võimalusi ja puudusi. Tutvu aruandega siin.

Lähikuudel esitab oma hinnangu energia- ja kliimakavadele ka Euroopa Komisjon.

Eestimaa Looduse Fond on CAN Europe´i võrgustiku liige.

Ühenduste pöördumine Euroopa Komisjoni poole: Eesti investeeringud põlevkivisse lähevad vastuollu ELi toetustega

Täna, 12. mail saatsid 24 Euroopa kodanikuühendust Euroopa Komisjonile kirja, milles juhivad tähelepanu sellele, et Eesti valitsuse plaan laiendada põlevkiviõlitööstust on vastuolus ELi lepingute ja toetustega.

Eesti valitsus investeeris 27. märtsil 125 miljonit eurot maksumaksja raha Eesti Energiasse põlevkiviõlitehase rajamiseks  ning arutluse all on plaan toetada põlevkiviõli eelrafineerimistehast, mille kogumaksumus on 600 miljonit eurot.

Kodanikuühendused juhivad Euroopa Komisjonile saadetud kirjas tähelepanu sellele, et Eesti valitsuse toetused ja plaanid pikendavad sõltuvust fossiilkütustest, soodustavad CO2 emissioonide eksporti ja suurendavad globaalseid CO2 emissioone. Eelnev läheb otseselt vastuollu ELi Õiglase Ülemineku Fondi eesmärkidega, kust plaanib toetust taotleda ka Eesti valitsus, seades küsimuse alla fondi tõhususe ja ELi maksumaksjate raha kasutamise asjakohasuse.

Kirja algatanud organisatsiooni, Eestimaa Looduse Fondi huvikaitse eksperdi Uku Lilleväli sõnul viitavad Eesti valitsuse vastuolulised investeeringud ja plaanid kitsaskohtadele ELi kavatsuses olla 2050. aastaks süsinikuneutraalne. “See, et liikmesriik võib saada ELi vahendeid õiglase ülemineku toetamiseks samal ajal, kui kasutab enda ressursse hoopis vastupidiste sihtide poole pürgimiseks, viitab märkimisväärsetele puudujääkidele ELi plaanis ajendada ja toetada liikmesriike kliimaeesmärkide saavutamisel.“

Kodanikuühendused pöörasid ühtlasi tähelepanu Eesti prioriteetidele investeerida põlevkiviõlisse pandeemia ajal, selmet rahuldada pakilisemaid tervishoiu ja majanduse heaolu tagamisega seotud vajadusi, milleks on Eestile eraldatud 295 miljoni euro suurune toetus ka ELilt. “Eesti valitsuse otsus investeerida maksumaksjate raha kõrge riskiga sektorisse on vastuvõetamatu ja vastuolus ELi eesmärkide saavutamisega, eriti kui praegu on suur vajadus kasutada ressursse COVID-19-st tulenevate majanduslike kitsaskohtadega tegelemiseks ja rohelise ülemineku tagamiseks,” rõhutas Elif Gündüzyeli, kirjale alla kirjutanud Euroopa Kliimavõrgustiku (CAN Europe) juhtiv poliitikakoordinaator.

Organisatsioonid küsivad Euroopa Komisjoni hinnangut kirjeldatud vastuolude osas ning uurivad, kuidas kavatseb komisjon tagada, et Eesti ja teised liikmesriigid, kes Õiglase Ülemineku Fondist raha taotlevad, ei kasutaks enda ressursse fondi eesmärkidega vastuollu minevate tegevuste toetamiseks. Pöördumisega on ühinenud Eestimaa Looduse Fond, Eesti Roheline Liikumine, Keskkonnaõiguse Keskus, Euroopa Kliimavõrgustik (CAN Europe), CEE Bankwatch ja paljud teised ühendused.