Arutelud rohepöördest, õiglasest üleminekust ja Ida-Viru tulevikust / Обсуждения зеленого поворота, справедливого перехода и будущего Ида-Виру

на русском ниже:

Kokkuvõtte koostas Maris Jõgeva, Eestimaa Looduse Fondi kliimamuutuse valdkonna projektijuht

Uuringu “Ida-Viru noorte perspektiivid: õiglane üleminek, rohepööre ja Ida-Viru tulevik” järelduste üle mõtete vahetamiseks toimus juunis 2021 kolm kohalikku arutelu: Sillamäel, Narvas ja Kohtla-Järvel.

Arutelude eesmärk oli uuringu järelduste põhjal rääkida kohalike inimestega sellest, kuidas nemad näevad lähiaastatel piirkonnas kavandatavaid muutusi, milline võiks elu maakonnas muutuste järel olla, ja julgustada mõttevahetust nii üleminekuprotsessi kui selles osalemise teemadel. Palusime osalejail mõelda Ida-Viru tulevikule ja keskenduda positiivsele narratiivile, et anda sel moel sisu ja tähendus “õiglusele”. On oluline, et muutustest ja nendega kaasnevast kogukondades räägitakse, koos unistataks ja tehtaks plaane.

Sillamäe arutelul (16.06.2021) osalenud tõid välja oma kodukandi väärtused, mida nad soovivad hoida:

 • looduse ja elukeskkonnaga seonduv, nagu ilus ja rikas loodus, mereäärne linnaruum, puhtus ja haljasus. Tähtis on, et kaitstud oleks park ja kasesalu, säilitatud ja korrastatud Sõtke jõgi. Ida-Virumaa metsad on rikkus, mis väärivad hoidmist ja sestap on tähtis (intensiivse) metsaraie lõpetamine ja keelamine.
 • olulised on Inimesed ja kohaliku elanikkonna säilimine. Noortel tuleb lubada minna õppima, omandama kogemusi, aga mõelda tuleb ka sellele, mida teha, et noored tahaksid tagasi tulla. Naasmist ei toeta noorte jaoks raske ja mitteahvatlev töö.
 • tähtis on jätta kohalikud ressursid piirkonda, ettevõtlust aga “kägistavad” maksud. Lahenduseks võiks olla maksukoormuse vähendamine, või siis maksuvabade alade loomine ühisettevõtete jaoks.
 • oluline on ka kohaliku kultuuri, mh linna ainulaadse ajaloolise osa säilitamine. Aga ka traditsiooniliste väärtuste säilitamine. 
 • linnal on ainulaadne jäätmesüsteem, kus majade kõrval pole prügikonteinereid. Küll aga peaks prügiautol olema mitme konteineriga süsteem (biojäätmed, plast, olmejäätmed, paber).

Võimalused, mida tasuks kasutada:

 • teadlaste kutsumine piirkondlikke probleeme arutama.
 • mereäärse turismi arendamine, jõe ja mere poolt pakutavate võimaluste kasutamine.
 • coworking –  kohtade loomine ja idufirmade asutamise toetamine, ökoloogiliste tootmisrajatiste avamine.
 • majanduslike ja kultuuriliste sidemete arendamine Venemaaga, aga ka koostöö sealsete kõrgtehnoloogia ettevõte ja uurimise keskustega, et meelitada sealt Eestisse teadusmahukat potentsiaali.
 • keskkonnaharidusega alustamine juba lasteaias – taimede, loomadega tutvumine spetsialistide abiga.
 • riigile kasumlike tootmisüksuste loomine, nt võiks avada piirkonnas piiritusetehase.
 • sõjaliste kulutuste vähendamine ja nende suunamine sotsiaalvaldkonda ja noorsootöösse.
 • avada riigi regionaalpanga filiaali.
 • projektide rahastamiseks taotluste esitamisel võiks olla võimalik teha seda vene keeles – see aitaks luua rohkem kohalikke algatusi.

Oluline on mitte hävitada põlevkivitööstust, välja töötamata uut riiklikku programmi, mis näeb ette uusi töökohti, ümberkoolitust. Toodi välja ka ootus, et ametnikud ja ametiasutused vastutaksid isiklikult programmi rakendamise eest.

Narvas (19.06.2021) andsid kohalikud noored ja vabatahtlikud noorsootöötajad nõu sellest, kuidas kohalikke noori enam kliimamuutustega seotud aruteludesse kaasata. Näiteks soovitati enam noortepäraste meetodite kasutamist ja sõnumite jagamist kanalites, kus noored on enam “kohal”.  Samuti teemade lihtsustamist nii, et seosed kliimamuutuste ja igapäevaelu vahel saaksid selgemaks ja arusaadavamaks. Paralleelselt on tähtis  julgustada osalemist ja toetada demokraatiaharidust – lihvida aruteluks vajalikke oskusi, pakkuda osalemiskogemusi. 

Kohtla-Järvel (30.06.2021) palusime osalejatel mõelda aastale 2030, seejärel täpsustada, mida oleks vaja ühise visiooni poole liikumiseks teha. Aastal 2030 võiks osalenute arvates Kohtla-Järvet/Ida-Virumaad  iseloomustada atraktiivne, turvaline  ja hea infrastruktuuriga avalik ruum, head õppimise ja laiad töötamisvõimalused, kaasav linnavõim ja tugev kodanikuühiskond. Piirkond võiks olla puhkuse- ja turismikeskus, kus on nii arenev tööstus kui puhtad metsad.  Selleks tuleks aga tagada:

 • teenuste (pank, toitlustus, rekreatsioon) kättesaadavuse tagamine. Aga ka head transpordivõimalused: koostöö KOVi ja bussifirmadega optimaalsete ja ajaliselt sobivate marsruutide väljatöötamiseks.
 • majanduskeskkonna mitmekesistamine ja töökohtade loomine.  Märksõnadena veel transiit, tööstustsoonide arendamine, infrastruktuuri loomine ja kaubaveosüsteemi muutmine. 
 • Haridusvõimaluste laiendamine, sh uute ülikoolide ja haridusasutuste üksuste avamine piirkonnas, vajalikeks ametialadeks kõrghariduse saamise võimaluste avardamine. Aga ka laste seas ettevõtliku mõtteviisi edendamine.
 • kodanikuühiskonna tugevdamine ja noorte kaasamine poliitikasse. Koostöö kohaliku võimu, MTÜde ning aktiivsete elanike vahel. Kodanike ja noorte kaasamine aruteludesse ja otsuste tegemisse juba idee tekkimisest alates. Tähtis on tugev kogukond ja selle kaasamine.
 • uute turismikeskuste loomine ja selleks näiteks tööstusturism ja tööstusobjektide muutmine turismiobjektideks. Aga ka muuseumide, teatrite töö või siis aherainemäele suusaradade loomine. 
 • turvalise ja mugava linna- ja elukeskkonna loomine.  Säilitatud loodus.

Pakuti välja ka idee tuua pealinn Kohtla-Järvele.

Aitäh kõigile osalenutele ja loodame, et arutelud aitavad kaasa õiglasemale üleminekule. Rakendusliku Antropoloogia Keskuse koostatud intervjuude raportiga saab tutvuda nii eesti kui vene keeles lehel kliimadialoog.ee/analüüsid. Korraldajatena võtame kaasa palju olulisi soovitusi ja mõtteid 2021. aasta lõppu plaanitud Ida-Viru noorte kliimakogu läbiviimiseks.

Обсуждения зеленого поворота, справедливого перехода и будущего Ида-Виру

Резюме подготовил Марис Йыгева, руководитель проекта по изменению климата Эстонского фонда природы

В июне 2021 года состоялись встречи с жителями Силламяэ, Нарвы и Кохтла-Ярве по выводам исследования “Перспективы для молодежи Ида-Вирумаа: справедливый переход и зеленый поворот”. 

Цель встреч – обсудить с местными жителями то, как они видят планируемые в ближайшие годы изменения, какой может стать жизнь в регионе  после изменений, и побудить их на обсуждение как процесса перехода, так и участия в нем. Мы попросили участников дискуссий подумать о будущем Ида-Вирумаа и сосредоточиться на позитивных моментах, и, таким образом, найти  смысл и значение понятия “справедливость”. Важно, чтобы об изменениях и связанных с ними сообществах говорили, вместе мечтали  и строили планы.

Участники дискуссии в Силламяэ (16.06.2021) выделили ценности своего родного края, которые они хотели бы сберечь:

 • связанные с природой и жилой средой, такие как красивая и богатая природа, приморское пространство, чистота  и зелень. Важно, чтобы были защищены парк и березовая роща, а река Сытке была бы сохранена и благоустроена. Леса Ида-Вирумаа – богатство, которое следует сохранить, поэтому важно остановить и запретить (интенсивную) вырубку леса.
 • важны люди и сохранение местного населения. Молодежи нужно разрешать уезжать на учебу, набираться опыта, но следует подумать также о том, что сделать для того, чтобы молодежь хотела вернуться назад. Возвращению молодежи  не способствует тяжелая и непривлекательная работа.
 • важно оставить местные ресурсы региону. Предпринимательство “душат” налогами. Решением может быть снижение налоговой нагрузки или создание свободных от налогов зон для совместных предприятий. 
 • важна местная культура, в том числе сохранение уникальной старой части города. А также сохранение традиционных ценностей.
 • в городе – уникальная система сбора мусора, когда возле домов нет контейнеров. Но у мусорных машин должна быть система раздельного сбора (биоотходы, пластик, бытовые отходы, бумага).

Возможности, которые стоит использовать:

 • приглашение ученых для обсуждения проблем региона.
 • развитие прибрежного туризма, использование возможностей, предлагаемых рекой и морем.
 • создание мест для коворкинга и поддержка развития стартапов, открытие экологических производств.
 • развитие экономических и культурных связей с Россией, а также совместная работа с высокотехнологичными предприятиями и исследовательскими центрами России с целью привлечения в Эстонию наукоемкого потенциала.
 • экологическое образование надо начинать уже с детского сада – изучать растения и животных с помощью специалистов.
 • создание полезных для государства производств, например можно открыть в районе спиртовой завод.
 • сокращение военных расходов и направление освободившихся ресурсов в социальную сферу и на молодежную работу.
 • открытие филиала государственного регионального банка.
 • могла бы быть возможность подавать ходатайства о финансировании  на русском языке – это поможет возникновению местных инициатив.

В Нарве (19.06.2021) местные молодые люди  и молодежные работники дали совет о том, как больше вовлекать молодежь в обсуждения, связанные с изменениями климата.  Например, они посоветовали использовать более дружественные молодежи методы и каналы распространения информации. Информация, сообщаемая молодежи, должна быть максимально понятной, чтобы связь между изменением климата и повседневной жизни стала более ясной. В тоже время важно поощрять активность молодежи и поддерживать демократическое образование – обучать навыкам, необходимым для обсуждений и дебатов, предлагать возможности участвовать в них.

Участникам дискуссии в Кохтла-Ярве (30.06.2021) мы предложили подумать о 2030 годе и уточнить, что надо сделать для продвижения к общему видению. К 2030 году, по мнению участников, Кохтла-Ярве / Ида-Вирумаа могли бы характеризовать привлекательные, безопасные общественные пространства с хорошей инфраструктурой, возможности для обучения и работы, вовлекающие городские власти и сильное гражданское общество. Этот район может стать центром отдыха и туризма, где также есть процветающая промышленность и чистые леса. Однако, для достижения этих целей, необходимо обеспечить:

 • доступность услуг (банк, питание, отдых). Также важны хорошие транспортные возможности: разработка совместно с местным самоуправлением и автобусными фирмами  оптимальных транспортных маршрутов.
 • диверсификация экономической среды и создание рабочих мест. Другие ключевые слова – транзит, развитие промышленных зон, создание инфраструктуры и изменение транспортной системы.
 • возможности для получения образования, в том числе открытие филиалов университетов и других учебных заведений в регионе,  получения высшего образования для необходимых профессий. Изменение мышления детей на предпринимательское.
 • укрепление гражданского общества и вовлечение молодежи в политику. Сотрудничество между местными властями, НКО и активными жителями. Вовлечение местных жителей и молодежи в обсуждение и процесс принятия решений уже на этапе возникновения какой-либо идеи.
 • создание новых туристических объектов, и, например, центров индустриального туризма; преобразование промышленных предприятий  в туристические достопримечательности. Также создание музеев, театров и, например, лыжных трасс на терриконах.
 • создание безопасной и комфортной городской и жилой  среды. Сохранение природы.

Была предложена идея переноса столицы в Кохтла-Ярве.

Благодарим всех участников и надеемся, что такие дискуссии помогают процессу справедливого перехода. Отчет об интервью, подготовленный Центром прикладной антропологии, доступен на эстонском и русском языках на странице kliimadialoog.ee/analüüsid

Как организаторы дискуссий, мы получили много важных рекомендаций и мыслей для проведения Молодежного климатического совета Ида-Вирумаа, запланированного на конец 2021 года.

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: