KUTSE 24.11: Ida-Virumaa lähitulevik ja võimalused kohalikele elanikele: ringmajandus

на русском ниже:

Hea Ida-Virumaa elanik, ettevõtja ja eestvedaja!

Ootame Teid mõttevahetusele, et koos arendada edasi esialgseid ettepanekuid ringmajanduse edendamiseks maakonnas. Roheplaani (Plaan G) ettepanekute esitlus ja arutelu toimub 24. novembril kell 18.00 – 20.00 virtuaalselt.

Sel õhtul räägime peamiselt eesmärkidest ja tegevustest, mis on olulised üleminekul rohelisele majandusele: kuidas saaks ringmajanduse põhimõtteid võtta arvesse hangete ja planeeringute raames? Kas iga jäätmejaama juures võiksid töötada paranduskeldrid? Mis oleks kui Ida-Virumaa kolledzites saaks õppida rohemajandusega seotud erialasid? Mis aitaks arendada toidu ümberjagamise süsteeme? Kuidas saaks jäätmeid liigiti koguda ja rohkem ringlusse võtta?

Sõna saavad Hardi Murula Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidust ja Martin A Noorkõiv DD StratLabist laiemalt roheplaani koostamise teemal. Juba hästi töötavaid lahendusi teistest maakondadest tutvustavad Jiří Krejčí Tartu paranduskeldrist ning Janika Ruusmaa Tartu Loodusmajast.

Kokkusaamisel tutvustatavad ideed sündisid sellel sügisel toimunud koosloomelistes töötubades, kus kohalikud ettevõtjad, omavalitsused, arendusorganisatsioonid, teadus- ja haridusasutused ja ringmajanduse eksperdid üle Eesti otsisid lahendusi rohemajanduse edendamiseks Ida-Virumaal. Arutelude tulemusena valitigi välja kõige potentsiaalikamad ideed, mida õhtu jooksul paremaks lihvida ja täpsemaks sättida nii, et need arvestaksid enam kohalike olude ja vajadustega.

Arutelu toimub zoomis ja on tasuta, ent palume kindlasti registreeruda hiljemalt 22. novembril 2021 SIIN.  

Zoomi lingi saadame registreerunutele vahetult enne üritust. Kohtumisel on sünkroontõlge vene keelde.

Roheplaani kohta uuri rohkem veebilehelt kliimadialoog.ee.Arutelu korraldavad Eestimaa Looduse Fond ja Cleantech Estonia koostöös DD StratLabiga. Maakonna roheplaani koostamine saab teoks tänu maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmele ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule.

____

_________ 

ПРИГЛАШЕНИЕ: Ближайшее будущее Ида-Вирумаа и возможности для местных жителей: круговая экономика

Добрый житель, предприниматель и лидер руководитель Ида-Вирумаа!

Приглашаем вам вместе доработать первоначальные предложения по продвижению экономики замкнутого цикла в регионе. Презентация Зеленого плана («План G») и дискуссия состоятся 24 ноября с 18.00 до 20.00 виртуально с синхронным переводом на русский язык.

В этот вечер мы будем говорить главным образом о целях и конкретных действиях, которые важны при переходе на зеленую экономику: как можно учесть принципы зеленой экономики в рамках тендеров и планировок? Могли бы рядом со станциями переработки отходов работать мастерские по ремонту? Что было бы, если в колледжах Ида-Вирумаа можно было бы изучать связанные с зеленой экономикой специальности? Что помогло бы развить систему перераспределения еды? Как можно было бы собирать отходы по видам и больше возвращать в оборот?

Харди Мурула из Ассоциации самоуправлений Ида-Вирумаа и Мартин А Нooркыйв из DD StratLab расскажут о разработке зеленого плана. Jiří Krejčí из мастерской по ремонту в Тарту и Яаника Руусмаа из Тартуского дома природы представят уже хорошо работающие в других уездах решения.

Идеи, которые будут представлены на встрече, родились этой осенью в рабочих группах для поиска решений по продвижению экономики замкнутого цикла в Ида-Вирумаа благодаря сотрудничеству местных предпринимателей, союзов самоуправления, организаций по развитию, научных и культурных учреждений и экспертов по экономике замкнутого цикла со всей Эстонии. В результате дискуссий выбрали идеи, обладающие самым большим потенциалом, чтобы в течение вечера их отточить и доработать так, чтобы они больше учитывали местную ситуацию и потребности.

Обсуждение состоится в Zoom`е, участие во встрече бесплатно, зарегистрироваться можно до 22 ноября 2021 включительно по ссылке https://forms.gle/p2mmqWpDao6VrmRH9

Мы вышлем ссылку в программе Zoom всем зарегистрировавшимся непосредственно перед мероприятием. Встреча пройдет с синхронным переводом на русский язык.

Организаторы мероприятия: Эстонский фонд природы и Cleantech Estonia совместно с DD StratLab. Составление зеленого плана уезда осуществляется благодаря мерам поддержки по внедрению стратегии по развитию уездов и Союзу местных самоуправлений в Ида-Вирумаа.

Roheplaani ring-, bio- ja sinimajanduse ettepanekud hakkavad kuju võtma

Alates maist 2021 veavad Eestimaa Looduse Fond ja Cleantech Estonia ring-, bio- ja sinimajanduse osa ettepanekute välja töötamist. Koosloomeprotsessi aitab juhtida DD StratLab ja ettepanekute mõju analüüsida TÜ sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus. Lõplikud ettepanekud peaksid valmima aprillis 2022.

Roheplaani ring-, bio- ja sinimajanduse ettepanekute koostamise avakohtumine osapoolte ja huvilistega Narvas, september 2021. Foto: Reelika Alunurm

Praeguseks on temaatilistes töötubades valminud esialgsed ettepanekud Ida-Viru roheplaani (plaan G) ring-, bio- ja sinimajanduse arendamiseks. Töötoad koosnesid erinevatest erasektori, riigi- ja kohaliku tasandi ning vabaühenduste ekspertidest ja huvilistest. Töötoad toimusid kaheetapilistena. Esimestes välja valitud suurte ideede toetamiseks töötati teises töötoas välja konkreetsemad tegevuste ideed – kokku 24 tükki, millest moodustus kokku 12 ettepanekut maakonna roheplaani.

24. novembril 2021 toimub virtuaalne mõttevahetus Ida-Virumaa elanikele, ettevõtjatele ja eestvedajatele, et arendada töötubades sündinud ettepanekuid koos edasi.

Ettepanekud lähevad sisendiks Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule maakondliku arengustrateegia loomiseks. Lisaks neile ettepanekutele on juba valminud taastuvenergia ja energiatõhususe ettepanekud, millega on võimalik tutvuda siin

Kokkuvõttes aitavad loodavad ettepanekud koostada Ida-Virumaa Roheplaani, mis on omakorda osa laiemast maakonna arengustrateegiast ning millest võiks ainest saada ka õiglast üleminekut juhtiv territoriaalse ülemineku kava.

Uuri ülevaadet sellest, kuidas ettepanekuid seni on koostatud, millist teadmist on seni toimunud üritustel ja töötubades koosloomes loodud ning kuidas on plaanis roheplaani ettepanekutega edasi liikuda. Roheplaani ring-, bio- ja sinimajanduse ning varasema energeetika ja taastuvenergia ettepanekute ning nende koostamisprotsessi kohta saab pikemalt uurida siit.