Analüüsid

Kliimamuutuse mõjud maailmas ja Eestis

IPCC raport maailmamerest (IPCC 2019)

IPCC raport kliimamuutusest ja maakasutusest (IPCC 2019)

IPCC eriraport globaalse soojenemise kohta 1,5C (IPCC 2018)

Kust sa tead, et kliima soojeneb? (Riigikogu Toimetised nr 38, 2018)

Economic losses from climate-related extremes in Europe (EEA 2018)

Põlevkivi kasutamise mõjud Eestis

Põlevkivitööstusest tulevate veekeskkonnale ohtlike ainete mõju uuring (Keskkonnauuringute Keskus 2017)

Põlevkivi optimaalse tasustamise uuring (EY 2016)

Riigi tegevus põlevkivi kaevandamis- ja töötlemisjäätmete käitlemise korraldamisel (Riigikontroll 2015)

Põlevkivisektori tervisemõjude uuring (Tartu Ülikool ja Terviseamet 2015)

Põlevkivi kaevandamise ja töötlemise sotsiaalmajanduslike mõjude hindamine (Praxis 2014)

Riigi tegevus põlevkivi kasutuse suunamisel (Riigikontroll 2014)


Eesti valikud energeetikas ja kliimamuutuse leevendamisel

SEI kliimaneutraalsuse analüüs (SEI 2019)

Kas Eesti täidab Pariisi kliimakokkulepet? (SEI Tallinn, 2018)

Baltic Energy Technology Scenarios 2018 (BENTE)

Uuring kulutõhusaimate meetmete leidmiseks kliimapoliitika ja jagatud kohustuse määruse eesmärkide saavutamiseks Eestis (Finantsakadeemia OÜ, 2018)

OECD keskkonnaraport Eesti kohta (OECD 2017)

Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030 (Keskkonnaministeerium 2017)

Trends and projections in Estonia 2017: Tracking progress towards Europe’s climate and energy targets (EEA 2017)

Kliimapoliitika põhialuste rakendumise mõjude analüüs (2016)

Eesti võimalused liikumaks konkurentsivõimelise madala süsinikuga majanduse suunas aastaks 2050 (Tartu Ülikool, SEI Tallinn, Eestimaa Looduse Fond 2013)

Põlevkivisektori konkurentsiolukorra analüüs (Konkurentsiamet 2013)

Elektritootmise võimalikud valikud (Riigikontroll 2012)

Õiglane üleminek taastuvenergiale

Just Transition to climate neutrality. Doing right by the regions (2020)

Phasing out Coal in the German Energy Sector (2019)

Managing Coal Mine Closure: Achieving a Just Transition for All (World Bank Group 2018)

EU Coal regions: opportunities and challenges ahead (Joint Research Centre, European Commission 2018)

Towards a just and equitable low-carbon energy transition (2018)

Coal transition in Germany – learning from past transitions to build phase-out pathways (2018)

Lessons from previous coal transitions (Kanada 2017)

Post-Mining Regions in Central Europe – Problems, Potentials, Possibilities (2012)