Arutelud rohepöördest, õiglasest üleminekust ja Ida-Viru tulevikust / Обсуждения зеленого поворота, справедливого перехода и будущего Ида-Виру

на русском ниже:

Kokkuvõtte koostas Maris Jõgeva, Eestimaa Looduse Fondi kliimamuutuse valdkonna projektijuht

Uuringu “Ida-Viru noorte perspektiivid: õiglane üleminek, rohepööre ja Ida-Viru tulevik” järelduste üle mõtete vahetamiseks toimus juunis 2021 kolm kohalikku arutelu: Sillamäel, Narvas ja Kohtla-Järvel.

Arutelude eesmärk oli uuringu järelduste põhjal rääkida kohalike inimestega sellest, kuidas nemad näevad lähiaastatel piirkonnas kavandatavaid muutusi, milline võiks elu maakonnas muutuste järel olla, ja julgustada mõttevahetust nii üleminekuprotsessi kui selles osalemise teemadel. Palusime osalejail mõelda Ida-Viru tulevikule ja keskenduda positiivsele narratiivile, et anda sel moel sisu ja tähendus “õiglusele”. On oluline, et muutustest ja nendega kaasnevast kogukondades räägitakse, koos unistataks ja tehtaks plaane.

Sillamäe arutelul (16.06.2021) osalenud tõid välja oma kodukandi väärtused, mida nad soovivad hoida:

 • looduse ja elukeskkonnaga seonduv, nagu ilus ja rikas loodus, mereäärne linnaruum, puhtus ja haljasus. Tähtis on, et kaitstud oleks park ja kasesalu, säilitatud ja korrastatud Sõtke jõgi. Ida-Virumaa metsad on rikkus, mis väärivad hoidmist ja sestap on tähtis (intensiivse) metsaraie lõpetamine ja keelamine.
 • olulised on Inimesed ja kohaliku elanikkonna säilimine. Noortel tuleb lubada minna õppima, omandama kogemusi, aga mõelda tuleb ka sellele, mida teha, et noored tahaksid tagasi tulla. Naasmist ei toeta noorte jaoks raske ja mitteahvatlev töö.
 • tähtis on jätta kohalikud ressursid piirkonda, ettevõtlust aga “kägistavad” maksud. Lahenduseks võiks olla maksukoormuse vähendamine, või siis maksuvabade alade loomine ühisettevõtete jaoks.
 • oluline on ka kohaliku kultuuri, mh linna ainulaadse ajaloolise osa säilitamine. Aga ka traditsiooniliste väärtuste säilitamine. 
 • linnal on ainulaadne jäätmesüsteem, kus majade kõrval pole prügikonteinereid. Küll aga peaks prügiautol olema mitme konteineriga süsteem (biojäätmed, plast, olmejäätmed, paber).

Võimalused, mida tasuks kasutada:

 • teadlaste kutsumine piirkondlikke probleeme arutama.
 • mereäärse turismi arendamine, jõe ja mere poolt pakutavate võimaluste kasutamine.
 • coworking –  kohtade loomine ja idufirmade asutamise toetamine, ökoloogiliste tootmisrajatiste avamine.
 • majanduslike ja kultuuriliste sidemete arendamine Venemaaga, aga ka koostöö sealsete kõrgtehnoloogia ettevõte ja uurimise keskustega, et meelitada sealt Eestisse teadusmahukat potentsiaali.
 • keskkonnaharidusega alustamine juba lasteaias – taimede, loomadega tutvumine spetsialistide abiga.
 • riigile kasumlike tootmisüksuste loomine, nt võiks avada piirkonnas piiritusetehase.
 • sõjaliste kulutuste vähendamine ja nende suunamine sotsiaalvaldkonda ja noorsootöösse.
 • avada riigi regionaalpanga filiaali.
 • projektide rahastamiseks taotluste esitamisel võiks olla võimalik teha seda vene keeles – see aitaks luua rohkem kohalikke algatusi.

Oluline on mitte hävitada põlevkivitööstust, välja töötamata uut riiklikku programmi, mis näeb ette uusi töökohti, ümberkoolitust. Toodi välja ka ootus, et ametnikud ja ametiasutused vastutaksid isiklikult programmi rakendamise eest.

Narvas (19.06.2021) andsid kohalikud noored ja vabatahtlikud noorsootöötajad nõu sellest, kuidas kohalikke noori enam kliimamuutustega seotud aruteludesse kaasata. Näiteks soovitati enam noortepäraste meetodite kasutamist ja sõnumite jagamist kanalites, kus noored on enam “kohal”.  Samuti teemade lihtsustamist nii, et seosed kliimamuutuste ja igapäevaelu vahel saaksid selgemaks ja arusaadavamaks. Paralleelselt on tähtis  julgustada osalemist ja toetada demokraatiaharidust – lihvida aruteluks vajalikke oskusi, pakkuda osalemiskogemusi. 

Kohtla-Järvel (30.06.2021) palusime osalejatel mõelda aastale 2030, seejärel täpsustada, mida oleks vaja ühise visiooni poole liikumiseks teha. Aastal 2030 võiks osalenute arvates Kohtla-Järvet/Ida-Virumaad  iseloomustada atraktiivne, turvaline  ja hea infrastruktuuriga avalik ruum, head õppimise ja laiad töötamisvõimalused, kaasav linnavõim ja tugev kodanikuühiskond. Piirkond võiks olla puhkuse- ja turismikeskus, kus on nii arenev tööstus kui puhtad metsad.  Selleks tuleks aga tagada:

 • teenuste (pank, toitlustus, rekreatsioon) kättesaadavuse tagamine. Aga ka head transpordivõimalused: koostöö KOVi ja bussifirmadega optimaalsete ja ajaliselt sobivate marsruutide väljatöötamiseks.
 • majanduskeskkonna mitmekesistamine ja töökohtade loomine.  Märksõnadena veel transiit, tööstustsoonide arendamine, infrastruktuuri loomine ja kaubaveosüsteemi muutmine. 
 • Haridusvõimaluste laiendamine, sh uute ülikoolide ja haridusasutuste üksuste avamine piirkonnas, vajalikeks ametialadeks kõrghariduse saamise võimaluste avardamine. Aga ka laste seas ettevõtliku mõtteviisi edendamine.
 • kodanikuühiskonna tugevdamine ja noorte kaasamine poliitikasse. Koostöö kohaliku võimu, MTÜde ning aktiivsete elanike vahel. Kodanike ja noorte kaasamine aruteludesse ja otsuste tegemisse juba idee tekkimisest alates. Tähtis on tugev kogukond ja selle kaasamine.
 • uute turismikeskuste loomine ja selleks näiteks tööstusturism ja tööstusobjektide muutmine turismiobjektideks. Aga ka muuseumide, teatrite töö või siis aherainemäele suusaradade loomine. 
 • turvalise ja mugava linna- ja elukeskkonna loomine.  Säilitatud loodus.

Pakuti välja ka idee tuua pealinn Kohtla-Järvele.

Aitäh kõigile osalenutele ja loodame, et arutelud aitavad kaasa õiglasemale üleminekule. Rakendusliku Antropoloogia Keskuse koostatud intervjuude raportiga saab tutvuda nii eesti kui vene keeles lehel kliimadialoog.ee/analüüsid. Korraldajatena võtame kaasa palju olulisi soovitusi ja mõtteid 2021. aasta lõppu plaanitud Ida-Viru noorte kliimakogu läbiviimiseks.

Обсуждения зеленого поворота, справедливого перехода и будущего Ида-Виру

Резюме подготовил Марис Йыгева, руководитель проекта по изменению климата Эстонского фонда природы

В июне 2021 года состоялись встречи с жителями Силламяэ, Нарвы и Кохтла-Ярве по выводам исследования “Перспективы для молодежи Ида-Вирумаа: справедливый переход и зеленый поворот”. 

Цель встреч – обсудить с местными жителями то, как они видят планируемые в ближайшие годы изменения, какой может стать жизнь в регионе  после изменений, и побудить их на обсуждение как процесса перехода, так и участия в нем. Мы попросили участников дискуссий подумать о будущем Ида-Вирумаа и сосредоточиться на позитивных моментах, и, таким образом, найти  смысл и значение понятия “справедливость”. Важно, чтобы об изменениях и связанных с ними сообществах говорили, вместе мечтали  и строили планы.

Участники дискуссии в Силламяэ (16.06.2021) выделили ценности своего родного края, которые они хотели бы сберечь:

 • связанные с природой и жилой средой, такие как красивая и богатая природа, приморское пространство, чистота  и зелень. Важно, чтобы были защищены парк и березовая роща, а река Сытке была бы сохранена и благоустроена. Леса Ида-Вирумаа – богатство, которое следует сохранить, поэтому важно остановить и запретить (интенсивную) вырубку леса.
 • важны люди и сохранение местного населения. Молодежи нужно разрешать уезжать на учебу, набираться опыта, но следует подумать также о том, что сделать для того, чтобы молодежь хотела вернуться назад. Возвращению молодежи  не способствует тяжелая и непривлекательная работа.
 • важно оставить местные ресурсы региону. Предпринимательство “душат” налогами. Решением может быть снижение налоговой нагрузки или создание свободных от налогов зон для совместных предприятий. 
 • важна местная культура, в том числе сохранение уникальной старой части города. А также сохранение традиционных ценностей.
 • в городе – уникальная система сбора мусора, когда возле домов нет контейнеров. Но у мусорных машин должна быть система раздельного сбора (биоотходы, пластик, бытовые отходы, бумага).

Возможности, которые стоит использовать:

 • приглашение ученых для обсуждения проблем региона.
 • развитие прибрежного туризма, использование возможностей, предлагаемых рекой и морем.
 • создание мест для коворкинга и поддержка развития стартапов, открытие экологических производств.
 • развитие экономических и культурных связей с Россией, а также совместная работа с высокотехнологичными предприятиями и исследовательскими центрами России с целью привлечения в Эстонию наукоемкого потенциала.
 • экологическое образование надо начинать уже с детского сада – изучать растения и животных с помощью специалистов.
 • создание полезных для государства производств, например можно открыть в районе спиртовой завод.
 • сокращение военных расходов и направление освободившихся ресурсов в социальную сферу и на молодежную работу.
 • открытие филиала государственного регионального банка.
 • могла бы быть возможность подавать ходатайства о финансировании  на русском языке – это поможет возникновению местных инициатив.

В Нарве (19.06.2021) местные молодые люди  и молодежные работники дали совет о том, как больше вовлекать молодежь в обсуждения, связанные с изменениями климата.  Например, они посоветовали использовать более дружественные молодежи методы и каналы распространения информации. Информация, сообщаемая молодежи, должна быть максимально понятной, чтобы связь между изменением климата и повседневной жизни стала более ясной. В тоже время важно поощрять активность молодежи и поддерживать демократическое образование – обучать навыкам, необходимым для обсуждений и дебатов, предлагать возможности участвовать в них.

Участникам дискуссии в Кохтла-Ярве (30.06.2021) мы предложили подумать о 2030 годе и уточнить, что надо сделать для продвижения к общему видению. К 2030 году, по мнению участников, Кохтла-Ярве / Ида-Вирумаа могли бы характеризовать привлекательные, безопасные общественные пространства с хорошей инфраструктурой, возможности для обучения и работы, вовлекающие городские власти и сильное гражданское общество. Этот район может стать центром отдыха и туризма, где также есть процветающая промышленность и чистые леса. Однако, для достижения этих целей, необходимо обеспечить:

 • доступность услуг (банк, питание, отдых). Также важны хорошие транспортные возможности: разработка совместно с местным самоуправлением и автобусными фирмами  оптимальных транспортных маршрутов.
 • диверсификация экономической среды и создание рабочих мест. Другие ключевые слова – транзит, развитие промышленных зон, создание инфраструктуры и изменение транспортной системы.
 • возможности для получения образования, в том числе открытие филиалов университетов и других учебных заведений в регионе,  получения высшего образования для необходимых профессий. Изменение мышления детей на предпринимательское.
 • укрепление гражданского общества и вовлечение молодежи в политику. Сотрудничество между местными властями, НКО и активными жителями. Вовлечение местных жителей и молодежи в обсуждение и процесс принятия решений уже на этапе возникновения какой-либо идеи.
 • создание новых туристических объектов, и, например, центров индустриального туризма; преобразование промышленных предприятий  в туристические достопримечательности. Также создание музеев, театров и, например, лыжных трасс на терриконах.
 • создание безопасной и комфортной городской и жилой  среды. Сохранение природы.

Была предложена идея переноса столицы в Кохтла-Ярве.

Благодарим всех участников и надеемся, что такие дискуссии помогают процессу справедливого перехода. Отчет об интервью, подготовленный Центром прикладной антропологии, доступен на эстонском и русском языках на странице kliimadialoog.ee/analüüsid

Как организаторы дискуссий, мы получили много важных рекомендаций и мыслей для проведения Молодежного климатического совета Ида-Вирумаа, запланированного на конец 2021 года.

Keskkonnaühendused: tulevikus on Eesti energeetika märksõnad hajutatus, kogukondlikkus ja säästlikkus

Keskkonnaühendused avalikustasid 4. veebruaril ühise energeetikavisiooni, mis kutsub riiki, kogukondi ja ettevõtjaid edendama kogukonnapõhist ja hajutatud energia tootmist ning nutikaid energia salvestamise lahendusi. Samuti on visioonis olulisel kohal tuule- ja päikeseenergia laialdane kasutuselevõtt ning energiasääst.

Eesti Rohelise Liikumise (ERL) eestvedamisel loodud keskkonnaühenduste energeetikavisioonis on sõnastatud uusimatel teaduslikel hinnangutel ja teiste riikide kogemustel põhinevad eesmärgid ning lahendused, mille poole Eestis järgmise 15 aasta jooksul ning edaspidigi püüelda tuleb. Tehnoloogiliste lahenduste kõrval tuleb oluliselt rohkem tegeleda kodanike kaasamisega energiaühistute kaudu ning energia kokkuhoiuga igal elualal. Ühendused jätavad tulevikuenergeetika lahenduste nimekirjast välja põlevkivienergia ning puidu masspõletamise, ent ka süsiniku püüdmise tehnoloogiad ning tuumaenergeetika, kuna kliimakriisi ajakriitilisuse tõttu on mõistlik keskenduda juba praegu rakendatavatele toimivatele lahendustele. Üleminek uutele lahendustele peab olema õiglane ja järk-järguline. Visiooniga saab tutvuda siin.

ERLi huvikaitse ekspert Silver Sillak selgitab: “Paljud rohepöördeks vajalikud energiatehnoloogiad on juba ammu olemas ja nende laialdane kasutamine tooks meile odavama elektri, puhtama õhu ja uued kõrgepalgalised töökohad. Samas ei saa keskenduda ainult tehnoloogilistele lahendustele, kuna rohepööret takistavad kodanike ja kohalike kogukondade ebapiisav kaasamine ning suurenev lõhe rohepöörde “võitjate” ja “kaotajate” vahel. Riik peaks kasutama taastuvenergia hajatootmist võimalusena energeetikasektori demokratiseerimiseks ja seeläbi rohepöörde kiirendamiseks.”

ERLi juhatuse liige Madis Vasser nendib, et Eesti energeetikadebatt vajab tõsist reaalsuskontrolli, mida energeetikavisioon ka pakub: “Täna üritavad otsustajad sisuliselt võimatut ülesannet lahendada: toime tulla üha suureneva energia tarbimisega samal ajal, kui tootmine peab muutuma jätkusuutlikumaks ja hajutatumaks. Kuniks me ei julge ühiskonnas arutada tootmise ja tarbimise vähenemise väljavaateid, on garanteeritud rahva aja ja raha raiskamine tehnoloogilistele illusioonidele nagu süsinikuheitme püüdmine või eksperimentaalne tuumajaam. Energeetikavisioon toob viimaste aastate tugevate teadustööde pinnalt välja, et tegelik rohepööre on võimalik vaid kogukondliku taastuvenergeetika abil, ning pakub selleks ka konkreetseid samme.”

Keskkonnaühenduste energeetikavisiooni peamine eesmärk on aidata kindlustada, et Eesti riigi edasine tegevus lähtuks uusimatest teadmistest ja asjakohastest eeldustest ning sisaldaks tarku ja kestlikke valikuid. Lähtudes uuematest teaduslikest hinnangutest ja teiste riikide kogemustest on visioonis sõnastanud eesmärgid ning lahendused, mille poole Eestis edaspidi püüelda tuleb.

Keskkonnaühenduste energeetika visiooni loomist vedas eest keskkonnaorganisatsioon Eesti Roheline Liikumine. Visiooni aitasid koostada ja kiitsid heaks Eestimaa Looduse Fond, Keskkonnaõiguse Keskus, Balti Keskkonnafoorum, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, Eesti Ornitoloogiaühing, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing Sorex, MTÜ Nõmme Tee Selts ja Läänerannik.

Keskkonnaühenduste energeetika visioon aastani 2035: https://roheline.ee/energeetikavisioon/

Ekspertide ja Ida-Virumaa kohaliku kogukonna koostöös on valminud roheplaani taastuvenergia ja energiatõhususe valdkonna ettepanekud

Новости на русском языке.

Ida-Virumaa roheplaani taastuvenergia ja energiatõhususe ettepanekud on ekspertide poolt valmis saanud ning neile oodatakse tagasisidet eelkõige Ida-Virumaa kohalikult kogukonnalt. Tagasisidet kasutatakse roheplaani järgmiste etappide koostamisel 2021. aastal. 

Kokku töötati välja 18 ettepanekut ning need jagunevad nelja valdkonda: tuuleenergia, päikeseenergia, energiatõhusus ning energiasalvestus. Lisaks on mõned ettepanekud valdkondade ülesed.

Ettepanekud töötasid välja eksperdid 2020 sügisel mitme koosloomelise kohtumise käigus. Ekspertide hulka kuulusid näiteks taastuvenergia valdkondlike esindusorganisatsioonide esindajad, taastuvenergia arendajad, kohalike omavalitsuste esindajad, keskkonnaorganisatsioonide esindajad ja teadlased.

Novembri keskpaigas arutati ideid ka kohaliku kogukonnaga. Konkreetsematest ettepanekutest uuriti kokkusaamisel lähemalt kolme: innovaatilised lahendused soojamajanduses, energiaühistute tekke toetamine ning energiaagentuuri loomine Ida-Virumaale. Nüüd on võimalus kohalikel inimestel tagasisidet anda kõigile 18 ettepanekule ning aidata nõnda kaasa nende elluviimisele.

Ettepanekute terviktekstiga saab tutvuda SIIN (eesti keeles) ja SIIN (vene keeles).

Allpool on ettepanekud valdkondade kaupa ning igaühe juures ka lühike vorm tagasiside andmise lihtsustamiseks.

Tuuleenergia valdkonna ettepanekud (eesti ja vene keeles)

Päikeseenergia valdkonna ettepanekud (eesti ja vene keeles)

Energiatõhususe valdkonna ettepanekud (eesti ja vene keeles)

Energiasalvestuse valdkonna ettepanekud (eesti ja vene keeles)

Valdkondadeülesed ettepanekud (eesti ja vene keeles)

Ettepanekud on sündinud Ida-Viru maakonna roheplaani energiatõhususe ja taastuvenergeetika osa koostamise käigus. Roheplaan on üks neljast teineteist täiendavast plaanist, mille loomist alustati sel sügisel Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu initsiatiivil. Roheplaani energiatõhususe ja taastuvenergeetika valdkonna koostamist veab Eestimaa Looduse Fond koos Eesti Rohelise Liikumise ning Keskkonnaõiguse Keskusega. 

Keskkonnaorganisatsioonide kommentaaridega arvestamine ja arvestamata jätmine riiklikus energia- ja kliimakavas

Üksteist Eesti keskkonnaühendust saatsid 2019. aasta sügisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning Keskkonnaministeeriumile põhjalikud ettepanekud riikliku energia- ja kliimakava (REKK) täiendamiseks, mille Eesti esitas Euroopa Komisjonile 2019. aasta lõpus. Keskkonnaühendused pidasid oma ettepanekutes vältimatult vajalikuks, et kasvuhoonegaaside heitmed väheneksid kiiremini kui kommenteerimisel olnud kava ette nägi ning et plaani lisataks juba valitsuse kinnitatud eesmärk kliimaneutraalsuse saavutamiseks. Keskkonnaühendused tunnustasid samas taastuvenergia ja kütusevabade energiaallikate teema varasemast paremat kajastamist kavas, kuid nägid neis endiselt veel palju suuremat potentsiaali. 2019 detsembris kinnitas Vabariigi Valitsus Eesti riikliku energia- ja kliimakava aastani 2030.

Siinses ülevaates on kasutatud Euroopa Komisjonile esitatud REKKi ja Lisa V – REKK 2030 eelnõule laekunud kommentaaride vastused. Hinnang arvestatud või ei arvestatud ei lange täielikult kokku lisa 5 infoga, kuna järeldused on tehtud REKKi lõppversiooni iseseisval sisulisel hindamisel.

Ülevaatest saab lugeda keskkonnaorganisatsioonidele olulisematest arvestatud ja arvestamata jäetud kommentaaridest märksõnade kaupa siin.

Analüüs: Õiglane üleminek vajab ühiskondlikku debatti

Mõttekojal Praxis on valminud Ida-Virumaa õiglase ülemineku võimaluste analüüs. Analüüsist selgub, millistel tingimustel saab põlevkiviregioon Euroopa rahastutest toetust süsinikuvaesele majandusele üleminekuks. Peamiseks kitsaskohaks on seejuures ülemineku plaani puudumine. Autorite soovitusel peaks plaani tegemine algama õiglase ülemineku visioonist, mille loomisse peaks panustama kõik osapooled, sh põlevkivitööstuse töötajad ja Ida-Virumaa elanikud.

Seoses 2050 kliimaneutraalsuse eesmärgiga pöörab Euroopa Liidu mitmeaastane finantsraamistik 2021-2027 senisest suuremat tähelepanu kliimategevustele ja õiglasele üleminekule. Viimane on Eestis seni vähetuntud mõiste, mis viitab vajadusele tagada siirdel süsinikuvaesele majandusele fossiilkütuste tööstusega seotud töötajatele ja kogukondadele inimväärne tulevik.

Analüüsi üks autoritest, mõttekoja Praxis ekspert Mari-Liis Sepper tõdeb: „Õiglane üleminek ei leia veel meie riiklikes ega piirkondlikes strateegiates käsitlust, kuid see peab muutuma, kui Eesti soovib Ida-Virumaa arenguks kasutada äsja loodud õiglase ülemineku fondi vahendeid.“

Põlevkivipiirkond saab õiglaseks üleminekuks toetust, kui üleminekuks on plaan. See peab omakorda olema kooskõlas riikliku energia- ja kliimakavaga, mis Eesti puhul sisaldab vaid põgusaid viiteid õiglasele üleminekule.

„Eestil seisab alles ees töö õiglase ülemineku sisustamisel ja kavandamisel. Seda enam, et meil ei ole veel toimunud ulatuslikku ühiskondlikku debatti selle üle, kas põlevkivi kaevandamist ja kasutamist peaks kliimasurvel vähendama. Õiglast üleminekut saab edukalt läbi viia vaid siis, kui visiooni koostamisse on kaasatud kõik osapooled, sh põlevkivitööstuse töötajad ja Ida-Virumaa elanikud,“ võttis Sepper kokku Praxise analüüsi ühe olulisema soovituse.

Analüüsi tellisid kliimamuutuse ja Eesti energeetika tulevikustsenaariumide üle dialoogi eest vedavad keskkonnaühendused Eestimaa Looduse Fond, Keskkonnaõiguse Keskus ning Eesti Roheline Liikumine. ”Õiglase ülemineku kava peab olema sisukas ning avatud. Ühiskondlikus dialoogis tuleks leppida kokku ka selles, millal Eesti loobub fossiilkütuste kasutamisest. Nagu Praxise analüüs välja toob, peaks õiglase ülemineku kavale eelnev analüüs lähtuma jätkusuutlikkuse põhimõttest ning sisaldama muu hulgas süsinikumahukate tegevusalade ümberkujundamist või lõpetamist, tööjõule avalduva mõju hinnangut ning erinevate osapoolte seisukohti vajalikest meetmetest,” rõhutas Keskkonnaõiguse Keskuse jurist Kadi-Kaisa Kaljuveer.

Analüüsist leiab õiglase ülemineku kui protsessi häid näiteid rahvusvahelisest praktikast. Praxis annab Eestile nende pinnalt 15 soovitust, kuidas õiglast üleminekut läbi viia, mida silmas pidada ja millised on selle protsessi etapid. Tutvu analüüsiga siin.

Õiglase ülemineku mõiste koondab põhimõtete ja praktikate kogumit, mis juhindub siirdel süsinikuvaesele majandusele õiglusest. Seejuures peab üleminek tagama näiteks fossiilkütuste tööstusega seotud töötajatele ja kogukondadele inimväärse sissetuleku ja soodsad tulevikuväljavaated.

Analüüsi valmimist toetas Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI) projekti “Kliimamuutus ja Eesti energeetika tulevik” raames.

LISAINFO:

Katre  Liiv
Keskkonnaõiguse Keskuse kommunikatsioonijuht
Tel 5076519
katre@k6k.ee

Lee Maripuu
Mõttekoda Praxis
Kommunikatsioonijuht
Tel 56482209
lee.maripuu@praxis.ee

Avalik kiri: Euroopa Liidu rahastuse kasutamine aastatel 2021-2027 on määrava tähtsusega edukaks kliimaneutraalsuse saavutamiseks Eestis

Keskkonnaorganisatsioonid leiavad oma eile rahandusminister Martin Helmele, riigihalduse minister Jaak Aabile, keskkonnaminister Rene Kokale ning majandus- ja taristuminister Taavi Aasale saadetud avalikus kirjas, et Euroopa Liidu rahastuse kasutamine aastatel 2021-2027 on määrava tähtsusega edukaks kliimaneutraalsuse saavutamiseks Eestis. Kirjas tuuakse välja konkreetsed ettepanekud kolmes kliimaneutraalsuse saavutamiseks olulises valdkonnas: taastuvenergiale üleminek, energiatõhusus ning õiglane üleminek.

Taastuvenergiale ülemineku senised investeeringud on olnud suunatud biomassi ja koostootmisjaamade hoogsamasse kasutusse, ent täiesti kõrvale on jäänud päikese- ja tuuleenergiasse ning elektrisüsteemide infrastruktuuri finantseerimine, kuigi sel on oluline tähtsus energiapöörde elluviimiseks. Ka peavad keskkonnaorganisatsioonid oluliseks kõrvaldada erainvesteeringuid pärssivad takistused, nagu näiteks radarite, liitumisvõimsuste, ülekandeliinide, mõjuhindamiste ja planeerimistega seonduvad asjaolud.

Ühendused toovad välja, et ELi rahastusperioodil 2014-2020 on 2018. a seisuga Eestis panustatud kasvuhoonegaaside vähendamisse, energiatõhususse, taastuvenergiasse, elektri infrastruktuuri ning teadusesse ja innovatsiooni kokku vaid ca 10% regionaalarengufondi ja ühtekuuluvusfondi vahenditest. Keskkonnaühenduste soovitusel peavad uuel perioodil kliimainvesteeringud Eestis moodustama vähemalt 40% kogu finantsraamistikust.

“Taastuvenergia arendamisel ei tohi riik lähtuda seatud miinimumeesmärgist, mis näeb järgmise kümne aasta jooksul ette vaid 8%-list kasvu taastuvenergia osakaalus. Selle asemel peab riik nägema siin arenguvõimalust ja ekspordipotentsiaali nii taastuvenergia kui ka sellega seotud tehnoloogiate ja teadmiste osas. Lisaks tuleb taastuvenergia kõrval prioriteediks seada energiatõhusus ning analüüsida põhjalikult seni kasutusel olnud meetmeid ja leida uusi võimalusi, kuidas kõige tõhusamalt soovitud tulemuseni jõuda ja erakapitali kaasata,” selgitab ministritele saadetud ettepanekuid Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Siim Kuresoo.

Õiglase üleminekuga seoses on küll eelmisel rahastusperioodil pööratud Ida-Virumaale varasemast enam tähelepanu, ent praeguseks on näha, et senine kavandamine ja tehtud investeeringud ei ole ennast õigustanud, et tagada Ida-Virumaale jätkusuutlik tulevik, mis oleks vastupidav kiirelt karmistuvates kliimapoliitika tingimustes.

Keskkonnaorganisatsioonide ettepanek ministritele seoses õiglase ülemineku valdkonnaga on, et uue rahastusperioodi planeerimisel arvestatakse oluliselt rohkem kliimapoliitika mõjuteguritega ning tegevuste planeerimisel peetakse silmas kliimapoliitika potentsiaalselt veelgi suurenevat ambitsioonikust. “Õiglase ülemineku kontekstis teeme ettepaneku teha selge otsus põlevkivist, sh õlitootmisest väljumiseks, planeerida ülemineku kava koostamine ja elluviimine koostöös kogenud ekspertidega ning eraldada kava ellu viimiseks piisavalt rahalisi vahendeid. Oluline on laiapõhjaline ühiskondlik arutelu, kusjuures oluline roll peab olema kohalike ja teiste osapoolte koostööl. Eriliselt toome esile rohesektori potentsiaali Ida-Virumaa majanduse mitmekesistamisel,” lisas Eestimaa Looduse Fondi kliimaekspert Piret Väinsalu.

ELi rahastuse planeerimist juhib Rahandusministeerium. Plaani järgi kinnitab valitsus ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava aprillis, kuid enne seda toimuvad konsultatsioonid erinevate osapooltega. Rakenduskava kinnitamisele järgnevad konsultatsioonid Euroopa Komisjoniga. Eesti peab Euroopa Komisjonile kõik vajalikud dokumendid esitama käesoleva aasta lõpuks, et 2021. aastast oleks võimalik ELi rahastus juba kasutusele võtta.

Avaliku kirjaga ühinenud organisatsioonid: Eestimaa Looduse Fond, Keskkonnaõiguse Keskus, Eesti Roheline Liikumine, SA Koosloodus, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitseühing “Sorex”, Fridays For Future Eesti ning Eesti Ornitoloogiaühing.

Vaata lisaks:

Keskkonnaorganisatsioonide kiri ministritele.

Kliimamuutusest, õiglasest üleminekust ja kliimaneutraalsusest: www.kliimamuutused.ee.

 

Lisainfo:

Piret Väinsalu

Eestimaa Looduse Fondi kliimaekspert

piret@elfond.ee

5812 0287

AF 2019: Eesti sammud põlevkivist väljumiseni – vastab Lauri Jalonen

Eestimaa Looduse Fond korraldab 9. augustil kell 14:00-15:30 Energiapöördealal arutelu “Eesti sammud põlevkivist väljumiseni – millest alustada?”.

Uurisime ühelt arutelul osalejalt, Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vanemkonsultant  Lauri Jalonenilt,  mis on tema arvates üks asi, mida riik praegu põlevkivikriisi lahendamiseks ei tee, aga võiks teha.

Lauri Jalonen

“Ida-Virumaa majanduse arendamine eeldab majandusstruktuuri mitmekesistamist. See tähendab põlevkivisektori kõrvale alternatiivsete tootmiste ja teenuste loomist sellises mastaabis, et põlevkivisektori osakaal tänu muu ettevõtluse kasvule maakonna majanduses väheneks. Maakonna majanduse mitmekesistamine on ka maakonna arengustrateegia üheks põhiliseks eesmärgiks.

Kui põlevkivisektori ettevõtted on viimastel kümnenditel edukalt teostanud suuri investeeringuid tootmise efektiivsuse tõstmiseks ning karmistuvate keskkonnanõuete täitmiseks, siis maakonna majanduse mitmekesistamine vajab vähemalt samas suurusjärgus investeeringuid tootmis- ja teenusvaldkondadesse, mis ei ole põlevkiviga seotud. Vastasel juhul ei ole meil põlevkivisektori rasketel aegadel, nagu praegu energiatootmises või aastaid tagasi nafta hinna kukkumise tõttu õlitööstuses, maakonna majanduses võimalik alternatiive pakkuda ja arendada.

Kui me võime tõdeda, et ettevõtetel on huvi Ida-Virumaale investeerimise vastu, siis probleemiks, millega nad koheselt kokku puutuvad, on investeeringu rahastamine. Eriti puutub see välisinvestoreid. Pangandussektor ei ole just meelsasti valmis rahastama investeeringuid väljapoole Tallinna ja Tartu piirkondi. Välisinvestorite puhul lisandub veel rahapesu vastasest võitlusest tulenev usaldamatus, kus investoritel pole võimalik isegi arveldusarvet avada, et asuda oma investeeringut teostama ja majandustegevust arendama. Investorid puutuvad kokku asjaoluga, et ehitusmaksumus maakonnas on sama, mis Tallinnas või isegi veidi kõrgem, kuid ehitise valmimise järgselt on selle väärtus väiksem ning ei paku panga silmis vajalikku tagatist.

Pangandust on nimetatud majanduse vereringeks. Praegu me oleme olukorras kus nii Ida-Virumaal aga ka mujal väljaspool Tallinna ja Tartu piirkonda see „vereringe“ ei toimi. Kui vereringe inimesel mõnes jäsemes ei toimi, siis see jäse kärbub. Usutavasti me seda keegi ju ei taha.

Siin ongi koht kus valitsus võiks sekkuda, kuna turg ilmselgelt ei suuda tagada ettevõtjatele võrdset ligipääsu kapitalile ning esinevad geograafilised turutõrked. Kahjuks praegu seda probleemi lahendada pole suudetud. Aga selleks et „vereringe“ toimiks ka väljaspool suuri linnapiirkondi oleks seda vajalik kindlasti teha. Ida-Virumaal ja ka mujal.”