Ida-Virumaa lähitulevik ja võimalused kohalikele elanikele: energiatõhusus ja taastuvenergeetika / Ближайшее будущее Ида-Вирумаа и возможности для местных жителей: энергоэффективность и возобновляемая энергетика

19. novembril toimunud virtuaalsel kohtumisel vahetati Ida-Virumaa elanike ja teiste huviliste vahel mõtteid maakonna õiglase ülemineku roheplaani energiatõhususe ja taastuvenergeetika valdkonna tulevikuväljavaadete üle. Arutelul osales enam kui 50 inimest. 

Esialgsed ideed sellest, kuidas tagada maakonnas tasakaalustatud majanduse ja keskkonna areng keskendudes võimalustele energeetika valdkonnas, on sündinud ligi paarikümne eksperdi koosloomes. Konkreetsemate lahenduste otsimist alustati ühise visiooni kirjeldamisest, mille kohaselt iseloomustab Ida-Virumaad aastal 2030, kui roheplaani energeetika osa on ellu viidud,  sotsiaalne ja keskkondlik heaolu, roheliselt mõtlevad ja tegutsevad kogukonnad ning toimunud rohepööre kohalikes omavalitsustes ja tööstuses. Tagatud on lokaalne varustuskindlus, toimivad süsteemsed väikemeetmed uute lahenduste kasutuselevõtmiseks ning tugi on eksperimentaalsete projektide läbi viimisel. Arenguid toetavad tipptasemel haridus- ja teadusarendus ning põlevkivielektrile on öeldud “ei”. Ka arutelul osalejatel oli võimalus kirjeldada, milline on nende arvates Ida-Virumaa aastal 2030 kui uued lahendused taastuvenergias ja energiatõhususes on kasutusele võetud. Vastustes kõlas nii optimistlikke unistusi maakonnast kui atraktiivsest ja innovaatilisest rohepöörde keskusest, skeptilisust kiirete muutuste võimalikkuse osas aga ka kõhklusi, kas lahendused taasuvusenergias ja energiatõhususes mõjutavad piisavalt kohalike inimeste elu. 

Konkreetsematest ettepanekutest uuriti kokkusaamisel lähemalt kolme: innovaatilised lahendused soojamajanduses, energiaühistute tekke toetamine ning energiaagentuuri loomine Ida-Virumaale. 

Vestlustes ilmnes, et juba on maakonnas kasutuses mitmeid energiatõhususe lahendusi, mis tasuks põhjalikumat uurimist ja  koostöös edasi arendamist. Näiteks on korteriühistuid, mis kasutavad kortermaja kütmiseks maasoojust, soojussalvestina saab kasutada vanu kaevandusi. Energiaühistute tekkeks on Ida-Virumaal sobilikud tingimused ning ühistute toetamine võiks pakkuda terviklikke lahendusi näiteks energia tootmise ja majade renoveerimise eesmärkide ühildamisel. Uusi kogukondlikke partnereid tervitaks ka Keskkonnainvesteeringute Keskus.  Kohaliku energiaagentuuri järele on vajadus suur, kuid alternatiivsed mudelid sellise agentuuri käivitamiseks vajavad veel kaalumist, et saaks luua võimalikult suure sünergia kohalike omavalitsuste plaanide ja maakonnas juba tegutsevate kompetentsikeskuste vahel. Aktiivsema nõustamisteenuse pakkumine võiks anda rakendust paljudele inseneridele ja energeetikutele, kel on teadmist ja oskusi, et abistada kohalikke ühistuid ning omavalitsusi just neile sobivate energiatõhususe lahenduste valikul ja rakendamisel. 

Kõik koosloomes sündinud ettepanekud avaldame alates 11. detsembrist. Ida-Virumaa õiglase ülemineku roheplaani koostamine jätkub 2021. aastal, kui energeetika osa täiendatakse ring-, bio- ja sinimajandust puudutavate osadega. 

Vaata ka:

ettekannete slaidid (eesti keeles)

vestluste ning töötubade kokkuvõtted (eesti ja vene keeles)

_________

В рамках состоявшейся, 19 ноября, виртуальной встречи, жители Ида-Вирумаа и другие заинтересованные обменялись мыслями о перспективах зеленого плана по справедливому переходу, а также энергоэффективности и возобновляемой энергетике. В дискуссии участвовали более 50 человек.

Изначально идеи о том, как гарантировать в регионе сбалансированное развитие экономики и окружающей среды, сосредоточенное на возможностях в области энергетики, родились в сотрудничестве нескольких десятков экспертов. Поиск конкретных решений начался с описания общей версии, согласно которой в Ида-Вирумаа в 2030 году будет реализован энергетический раздел зеленого плана; наступит благополучие в социуме и окружающей среде; сообщества разделяют зеленое мышление и действующие в соответствии с ним, а также произошел зеленый поворот в местных самоуправлениях и промышленности.  Обеспечено снабжение, в ходу системные прикладные меры для внедрения новых решений, а также оказывается поддержка в проведении экспериментальных проектов. Образование и научный прогресс поддерживает многоплановое развитие на самом высоком уровне, а сланцевой промышленности сказано твердое «нет!».  Участники дискуссии также могли описать свое видение того, как по их мнению будет выглядеть Ида-Вирумаа в 2030 году, когда эти решения в области возобновляемой энергии и энергоэффективности будут приняты к использованию. Среди ответов были как полные оптимизма мечты о регионе как об инновативном и привлекательном центре зеленого поворота, скептические высказывания о возможностях быстрых перемен, так и сомнения в том, что предложения и решения в области возобновляемой энергетики и энергоэффективности в достаточной мере повлияют на жизнь местных жителей.

Более подробно на встрече обсудили три предложения: инновативные решения в тепловой экономике, поддержка возникновения энерготовариществ и создание энергоагенства в Ида-Вирумаа.

В ходе дискуссии стало ясно, что в регионе уже используются некоторые решения по повышению энергоэффективности, которые следует исследовать более основательно и развивать в сотрудничестве и дальше. Например, квартирные товарищества, которые используют для отопления квартирного дома тепло земли; в качестве теплового аккумулятора можно использовать старые шахты.  Для появления энерготовариществ в Ида-Вирумаа есть подходящие условия, и поддержка товариществ могла бы предложить целостные решения, например, при согласовании целей по производству энергии и реновации домов. Новых партнеров среди сообществ приветствовал бы и Центр инвестиций в окружающую среду. Спрос на энергоагентство высок, но альтернативные модели по запуску такого агентства еще нужно взвесить, чтобы создать как можно более мощную синергию между планами местных самоуправлений и уже действующими в регионе компетентными центрами. Предложение более активной услуги консультирования может дать применение многим инженерам и энергетикам, у которых есть знания и опыт, чтобы помогать местным товариществам и местным самоуправлениям в области выбора и внедрения подходящих именно им решений по энергоэффективности.

Все появившиеся в ходе совместного обсуждения предложения открыты для ознакомления и комментирования на сайте с 11 декабря. В Ида-Вирумаа составление зеленого плана справедливого перехода продолжится в 2021 году, когда раздел энергетики дополнят недостающие разделы по экономике замкнутого цикла, биоэкономике и синей экономике. 

Смотрите также:

ettekannete slaidid (на эстонском языке)

vestluste ning töötubade kokkuvõtted (на эстонском и русском языках)

%d bloggers like this: