Roheplaan

Roheplaan on Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2020-2030 lisa, mõeldud selle täpsustamiseks. Ida-Viru arengustrateegia on ühtlasi üks neist  dokumentidest, mis annab sisendit riigi  õiglase ülemineku kavasse.  Roheplaani suurim panus on selle praktilisus, mis on saavutatud Ida-Viru elanike, ettevõtjate jt sihtrühmade kaasamisega konkreetsete ettepanekute väljatöötamisse. See võimaldab üleminekut õiglasemalt, läbimõeldumalt ja kõikide osapoolte huvidega arvestavalt planeerida ning soodustab koostööd plaanide elluviimisel.

Roheplaan valmib kahes osas. Taastuvenergia ja energiatõhususe osa valmis 2020. aasta teises pooles ja selle koostamise eestvedajateks olid Eestimaa Looduse Fond, Eesti Roheline Liikumine ja Keskkonnaõiguse Keskus.

Ring-, bio- ja sinimajanduse osa ettepanekute välja töötamist veavad eest Eestimaa Looduse Fond ja Cleantech Estonia alates maist 2021. Koosloomeprotsessi aitab juhtida DD StratLab ja ettepanekute mõju analüüsida TÜ sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus. Selle osa ettepanekud peaksid valmima aprillis 2022.

Roheplaan tervikuna ehk täpsema nimega maakonna roheplaan taastuvenergia, ring-, bio- ja sinimajanduse arenguks (Plaan G) täiendab ja tasakaalustab maakonna äriplaani investeeringute kaasamiseks ja ettevõtluse arendamiseks (Plaan B) ja kava maakonnas tekkivate süsinikuheitmete kasutamiseks (Plaan C). 

Roheplaani koostamisel kasutatakse koosloomelist lähenemist, mis  soodustab alt-üles innovatsiooniprotsessi, üksteiselt õppimist, võrgustumist ja koostööd organisatsioonide vahel, kes tunnevad huvi Ida-Viru rohevaldkonna ja selle arengus osalemise vastu.

Roheplaani taastuvenergia ja energiatõhususe osa loomist toetas Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI). Ring-, bio- ja sinimajanduse osa koostamist toetab maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede.

Lisainfo: Maris Jõgeva, maris.jogeva@elfond.ee

Roheplaani ring-, bio- ja sinimajanduse osa

Periood: mai 2021 – aprill 2022

Koostajad: DD StratLab, TÜ sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus, Eestimaa Looduse Fond ja Cleantech Estonia koosloomes Ida-Virumaa omavalitsustega, ettevõtjatega, aktiivsete elanikega, valdkonna ekspertidega jt huvipooltega

Tulemus: ring-, bio- ja sinimajanduse ettepanekud Ida-Virumaale

Avakohtumisel Narvas 7. septembril 2021 osalesid maakonna omavalitsused, ettevõtjad, arendusorganisatsioonide esindajad ning ringmajanduse asjatundjad mujalt Eestist. Kokkusaamisel uuriti ringmajanduse perspektiive kogu riigis ja arutati kuidas need sobituvad Ida-Viru konteksti. Ettekannetega esinesid Kadi Kenk (Let’s Do It Foundation) ja Katre Eljas-Taal (Taltech). Arutelu tulemusena pakkusid osalised välja potentsiaalikamad arengusuunad ja  mõjusamad lahendused ringmajanduse põhimõtete kasutuselevõtuks Ida-Virumaal.

Edasi kirjeldatakse lahendusideed täpsemaks teemapõhistes töötubades 2021 septembris ja oktoobris: teadlikkus ja haridus, regulatiivne keskkond, biojäätmed ja nende vähendamine, tootmisjäätmed ja nende vähendamine, tarbejäätmed ja nende vähendamine ning sinimajandus. Kokkuvõttev avalik lõpuseminar on kavas 2021 oktoobri lõpus.

Roheplaani taastuvenergia ja energiatõhususe osa

Periood: 2020

Koostajad: DD StratLab, Sotsiaalse Innovatsiooni Labor, Balti Uuringute Instituut

Tulemus: Taastuvenergia ja energiatõhususe ettepanekud Ida-Virumaale

Roheplaani taastuvenergia- ja energiatõhususe ettepanekute TERVIKTEKSTID eesti keeles ja vene keeles. Ettepanekute LÜHIKOKKUVÕTTED eesti keelesvene keeles  ja inglise keeles. Roheplaani koostamise ÕPPETUNNID  eesti keeles, vene keeles ja inglise keeles.

Ekspertide ja Ida-Virumaa kohaliku kogukonna koostöös on valminud roheplaani taastuvenergia ja energiatõhususe valdkonna ettepanekud, 14.12.2020. В сотрудничестве экспертов и жителей Ида-Вирумаа подготовлены предложения в области возобновляемой энергии и энергоэффективности зеленого плана

Ida-Virumaa lähitulevik ja võimalused kohalikele elanikele: energiatõhusus ja taastuvenergeetika, kogukonna kohtumine 19.11.2020

Roheplaani virtuaalne ümarlaud, 20. mai 2020.