Roheplaani taastuvenergia ja energiatõhususe ettepanekud ENERGIATÕHUSUSE valdkonnas / Предложения по возобновляемой энергии и энергоэффективности зеленого плана в области ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Allpool on energiatõhususe valdkonna ettepanekud nii eesti kui ka vene keeles. Ettepanekute lõpus on tagasiside vorm. / Ниже представлены предложения в области энергоэффективности как на эстонском, так и на русском языке. В конце предложений находится форма обратной связи.

Energiatõhusus 

Ettepanek 1: Innovatiivse soojusmajanduse arendamine Ida-Virumaal

Ida-Virumaa soojusmajanduse dünaamika on muutmas ning kasutusele on tarvis võtta taastuvatel energiaallikatel põhinevad, sh uudsed tehnoloogilised lahendused, mis ühtlasi arvestavad hoonete energiatõhususe kasvuga. Ettepaneku kohaselt võetakse kasutusele vajaduspõhised lahendused: kasutatakse maksimaalselt ära olemasolevat soojusvõrku, rakendatakse uudseid tehnoloogilisi tööstussümbioosi lahendusi (heitsoojus, soojuspumbad, elektrikatlad, maasoojus) ja tõhusat koostootmist, mis kombineeritakse soojussalvestusega. Eraldiseisvad objektid lahendatakse lokaalsete taastuvenergia lahendustega ning maksimaalselt energiasäästlikult (A-klass, madalad temperatuurid, nutikas hooneautomaatika jne). Piloteeritakse innovatiivseid lahendusi ja tööstussümbioosi ärimudeleid.

Ettepaneku eesmärgiks on kogu piirkonna soojusmajandus viia üle uudsetele lahendustele ning põlevkivikaevanduste samaaegne sulgemine, mistõttu tuleb edasiste analüüside käigus hinnata kompleksmõjusid ning riskide maandamist. 

Ettepanek 2: Hoonestuspoliitika muutmine Ida-Virumaal

Nagu Euroopas tervikuna, seisab ka Eestil ees suur väljakutse olemasoleva hoonefondi renoveerimisel energiatõhusaks. Euroopa hoonefondist 85-95% on kasutuses ka aastal 2050, samas enamik nendest ei ole energiaefektiivsed. Ka Eestis on väljakutse tohutu – hoonefondi osa Eesti energia lõpptarbimisest moodustab ligi poole, mis teeb sellest ühe suurema energiatarbega valdkonna. Eesti pikaajalise renoveerimisstrateegia koostamisel on arvestatud maksimaalse programmiga ehk kogu olemasolev hoonefond rekonstrueeritakse aastaks 2050. Korterelamute osas teeb see 18 mln m2. Eksperdid on varem välja toonud, et Ida-Virumaal vajab juba aastaks 2020 rekonstrueerimistöid 1072 korterelamut, mille netopind on 2 557 988 m2. Samas on riiklikest renoveerimistoetustest vaid marginaalne osa läinud Ida-Virumaale (13 toetust) ning ilma täiendava toetuseta ei ole ulatuslikumat renoveerimislainet maakonnas võimalik ette võtta. Olukorda raskendab piirkonna madalad kinnisvarahinnad, mistõttu ei saa elanikud renoveerimiseks pankadelt laenu, samas tõstaks renoveeritud elamufond kinnisvarahinda ning elanike usku renoveerimisse ja valmidust seda teha.

Vajalik on tegeleda piirkonda enam renoveerimistoetuste suunamise, renoveerimistaotlemise lihtsustamise ja toega. Samuti on vajalik tekitada analüütiline alus baasolukorrast ja olemasolevast hoonefondist, et selguks, milliseid hooned vajavad lammutamist ja millised terviklikku renoveerimist, eriti arvestades rahvastiku kahanemise trendi piirkonnas, mis Ida-Virus on prognooside kohaselt Eesti suurim (kuni -40% aastaks 2045). See on eelduseks elanike parema arusaama tekitamisel renoveerimise võimalustest ja vajalikkusest ning suuremas mahus renoveerimistööde teostamiseks.

Ettepanek 3: Tervikliku energiatõhususe näidisprojekt (“Rohemajakas”)

Ettepaneku sisuks on luua Ida-Viru maakonda mitme kortermajaga uus mikrorajoon, mis kasutab kõige uuemaid rohetehnoloogia lahendusi. Selline nö positiivse energia piirkond oleks suunanäitajaks, kuhu maakonnas laiemalt liikuda ning mis on võimalik, kui seada ambitsioonikad eesmärgid ning toetada rohepööret. “Positiivse energia piirkonda” defineeritakse, kui linna naabruskonda, mille aastane energiatarbimine on null ja CO₂ heitkogus null ja mis aitab saavutada taastuvenergia ülejääki, integreerituna linna- ja piirkondlikku energiasüsteemi. Märksõnadeks on siin energiasääst, maasoojus, soojasalvestus, taastuvenergia. Aktiivne energiajuhtimine võimaldab süsteemide tasakaalustamist ja optimeerimist, koormuse muutmist ja nõudlusele reageerimist. Positiivse energia piirkond ühendab majapidamisi, säästvat tootmist ja tarbimist ning liikuvust, et vähendada energiakasutust ja kasvuhoonegaaside heidet ning luua tarbijale lisaväärtust ja stiimuleid.

Ida-Virumaa korterelamute arv moodustab 9% kogu Eesti korterelamute arvust ning pindala 15%, olles koos Tartumaaga seega 2-3 kohal. Ida-Virumaa elamufond on vananenud ja ebatõhus, suureks probleemiks on ka kahaneva elanikkonna ning taasiseseisvumise järgselt toimunud elukorralduslikud kinnisvaraturu moonutuste tõttu suured mahud kasutuseta olevas kinnisvara hulgas. Eksperdid on leidnud, et piirkonda on vaja innovaatilist nö rohemajakat, et luua rohepöörde praktiline keskus, katsetada uudseid tehnoloogiaid ja näidislahendusi ning tegeleda rohepöörde sotsiaalsete positiivsete mõjude tekke toetamisega. Selline atraktiivne elukeskkond saab tõmbenumbriks maakonna sees ja ka väljastpoolt tulijatele.

Antud ettepanek on konkreetselt piiritletud, sarnaste ettevõtmiste näiteid on Euroopas tänaseks suurel hulgal ja seega saab ära kasutada seniste projektide kogemusi, vältides ka võimalikke esile kerkinud probleeme (mitmetes EL projektides on replikatsiooniks ja kogemuste jagamiseks välja töötatud eraldi materjalid ja nõuandlad).

Oma mõtted ENERGIATÕHUSUSE valdkonna ettepanekute kohta saad kirja panna SIIN.

Энергоэффективность 

Предложение 1: Развитие инновационной тепловой экономики в Ида-Вирумаа

Динамика тепловой экономики в Ида-Вирумаа меняется и необходимо внедрять решения на основе возобновляемых источников энергии, в т.ч. новые технологические решения, которые также предполагают повышение энергоэффективности зданий. Предлагается внедрять решения, основанные на потребностях: максимально использовать существующую тепловую сеть, использовать инновационные технологические решения для промышленного симбиоза (отработанное тепло, тепловые насосы, электрические котлы, геотермальная энергия) и организовать эффективное совместное производство в сочетании с накоплением тепла. Для обособленных объектов предусматриваются местные решения по возобновляемой энергии и максимальному энергосбережению (класс А, низкие температуры, интеллектуальная автоматизация зданий и т.д.). Будут осуществлены пилотные проекты по инновационным решениям и бизнес-моделям промышленного симбиоза.

Цель предложения заключается в том, чтобы перевести тепловую экономику всего региона на инновационные решения при одновременном закрытии сланцевых шахт, поэтому комплексные последствия необходимо оценивать в ходе дальнейшего анализа и снижения рисков. 

Предложение 2: Изменение политики застройки в Ида-Вирумаа

Эстония, как и Европа в целом, также сталкивается с серьезной проблемой реновации существующего строительного фонда с целью повышения его энергоэффективности. 85-95% европейского фонда зданий также будет использоваться в 2050 году, в то же время большинство из них не являются энергоэффективными. Масштаб проблемы в Эстонии огромен — доля фонда зданий в конечном потреблении эстонской энергии составляет почти половину, что делает его одним из самых энергоемких областей. При составлении долгосрочной стратегии реновации в Эстонии учитывалась максимальная программа, т.е. весь имеющийся на сегодня фонд зданий будет реконструирован к 2050 году. Если взять многоквартирные дома, то их доля составляет 18 млн м2. Ранее эксперты указывали, что уже к 2020 году в Ида-Вирумаа потребуется провести работы по реконструкции в 1072 многоквартирных домах, нетто-площадь которых составляет 2 557 988 м2. В то же время в Ида-Вирумаа была выделена лишь незначительная часть государственных субсидий на реновацию (13 субсидий), и без дополнительной поддержки провести масштабную реконструкции в уезде невозможно. Ситуация усугубляется низкими ценами на недвижимость в этом регионе, поэтому жители не получают в банках кредиты на реновацию, в то время как реновированный жилой фонд повысит цену на недвижимость и укрепит веру жителей в реновацию и готовность ее осуществить.

Необходимо заниматься тем, чтобы в регион поступало больше субсидий на реновацию, была упрощена процедура ходатайствования, и оказывать всяческую поддержку этому процессу в целом. Также необходимо создать аналитическую основу базовой ситуации и существующего фонда зданий, чтобы определить, какие здания нуждаются в сносе, а какие — в полной реновации, особенно с учетом тенденции сокращения населения в регионе, которое, согласно прогнозам, будет самым большим в Эстонии (до -40% к 2045 году). Это необходимое условие для лучшего понимания жителями возможностей и необходимости реновации, а также для осуществления работ по реновации в большем масштабе.

Предложение 3: Комплексный показательный проект энергоэффективности («Зеленый маяк»)

Суть предложения — создать в Ида-Вирумаа новый жилой район с несколькими многоквартирными домами, в которых используются новейшие экологические технологические решения. Такой, так сказать, район положительной энергии станет ориентиром, показывающим, в каком направлении следует идти во всем уезде, и чего возможно достичь, если будут поставлены амбициозные цели и поддержан зеленый поворот. Район положительной энергии определяется как городской район с нулевым годовым потреблением энергии и нулевыми выбросами CO₂, что способствует достижению излишка возобновляемой энергии, интегрированной в городскую и региональную энергетическую систему. Ключевыми словами здесь являются энергосбережение, геотермальное тепло, накопление тепла, возобновляемая энергия. Активное управление энергопотреблением позволит сбалансировать и оптимизировать системы, изменять нагрузку и реагировать на спрос. Район положительной энергии объединит домохозяйства, устойчивое производство и потребление, а также мобильность для сокращения энергопотребления и выбросов парниковых газов, а также создания добавленной стоимости и стимулов для потребителей.

Количество многоквартирных домов в Ида-Вирумаа составляет 9% от общего количества многоквартирных домов в Эстонии и 15% от их площади, таким образом, регион вместе с Тартумаа делит 2-3 место. Жилищный фонд Ида-Вирумаа устарел и неэффективен, серьезную проблему представляют и большие объемы неиспользуемой недвижимости вследствие сокращения численности населения и деформаций на рынке недвижимости после восстановления независимости. Эксперты указали на необходимость создания в регионе инновационного т.н. зеленого маяка, который стал бы практическим центром зеленого поворота, площадкой для проверки новых технологий и демонстрационных решений, а также для поддержки развития социальных положительных последствий зеленого поворота. Такая привлекательная жизненная среда станет своего рода приманкой для жителей региона и для тех, кто приезжает извне.

Это предложение сформулировано предельно конкретно, сегодня в Европе имеется множество примеров подобного рода деятельности, поэтому можно использовать опыт уже осуществленных проектов, а также избежать возникновения возможных проблем (многие проекты ЕС могут служить образцом для повторения, также в их рамках были разработали материалы и рекомендации для обмена опытом).

Свои мысли по поводу предложений в разделах ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ вы можете написать ЗДЕСЬ.

%d bloggers like this: