Roheplaani taastuvenergia ja energiatõhususe ettepanekud PÄIKESEENERGIA valdkonnas / Предложения по возобновляемой энергии и энергоэффективности зеленого плана в области СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

Allpool on päikeseenergia valdkonna ettepanekud nii eesti kui ka vene keeles. Ettepanekute lõpus on tagasiside vorm. Juhime tähelepanu, et ettepanekud 6 ja 7 on valdkondadeülesed ehk puudutavad roheplaani kõiki valdkondi, ent kajastuvad päikeseenergia valdkonna all, kuna töötati välja päikeseenergia töörühmas. / Ниже представлены предложения в области солнечной энергии как на эстонском, так и на русском языке. В конце предложений находится форма обратной связи. Обращаем ваше внимание на то, что предложения 6 и 7 выходят за рамки данной области, т.к. касаются всех частей зеленого плана, но находятся в разделе солнечной энергии, поскольку их разработали в рабочей группе по солнечной энергии. 

Päikeseenergia 

Ettepanek 1: Finantsinstrumentide kogumik päikeseenergia laialdasemaks kasutuselevõtuks leibkondade, ettevõtete ja KOV-de poolt ning päikeseenergia sektoris ettevõtlusega alustamiseks

Päikeseenergia väikeprojektide peamisteks barjäärideks Eestis on vähene informeeritus tehnoloogilistest ja regulatiivsetest võimalustest ja ligipääs finantseerimisele. Olenemata ajalooliselt madalatest intressimääradest euroalal on ligipääs võõrkapitalile taastuvenergia investeeringuteks leibkondadele ja VKE-dele piiratud. Pankade poolt majapidamistele ja VKE-dele pakutavad intressimäärad ja tagatisnõuded ei võimalda päikeseenergia projekte turutingimustel teostada ja muud toetusmeetmed puuduvad. Samuti eksisteerib barjäär kohalikel ettevõtetel sisenemiseks päikeseelektri lahenduste projekteerimise, ehituse ja käidu turule.

Selle barjääri ületamiseks on vaja riiklikult tagatud finantsinstrumentide paketti, mis võimaldaks kodumajapidamistel, korteriühistutel, VKE-del ja KOV-del teha investeeringuid lokaalsetesse tarbimiskohas või selle läheduses asuvatesse päikeseenergia projektidesse projekti rahavoo vastu ilma (või väga madala) omafinantseeringuta ja ilma intressita, mis võimaldab projektil ka turutingimustel teenida väikest tulu. 

Finantsinstrumentide pakett peaks sisaldama järgmiseid komponente: esiteks, garantiid ja tagatised päikeseelektrijaamade rajamiseks ilma sissemakseta projekti rahavoo tagatisel. Teiseks, ettevõtjatele koguriskikindlustus päikeseelektrijaamade ehituseks – Koguriskikindlustus maandaks klientide riske värskelt turule tulnud väikeettevõtetega koostööl/lepingute sõlmimisel, sest kindlustuspoliis kataks probleemide korral kulutused. Uuel väiketootjal on koguriskikindlustuse korral alguses kergem kliente leida. 

Ettepanek 2: Töötada välja  käibekapitalilaenu toode päikeseenergia (aga ka laiemalt energiatõhususe nt. soojustagastusega vent.agregaadid, soojuspumbad) sektoris ettevõtlusega alustamiseks

Tegemist on koolitusprogrammiga, mis on seotud käibekapitali laenuga. Ettepanek on ennekõike suunatud põlevkivisektori keskastme juhtidele kellel on juba arusaamine ettevõtluskeskkonnast olemas, kuid on sobilik ka teistele spetsialistidele (automaatika ja elektripädevusega inimestele), kellel on soov või sobivad isikuomadused hakata ettevõtjaks. 

Koolituse fookuseks on avada päikeseenergia turgu, et selgitada osalistele, mis on need teenused mida päikeseenergeetika väärtusahelas vaja on ja mida nad saaksid omalt poolt pakkuda. Koolitusprogramm sisaldaks peamise info edasiandmist ka ettevõtluse või äri valdkonnas. Võimaluse korral peaks koolitusprogrammiga olema seotud ka mentorlus neile, kes asuvad reaalselt tegema samme oma energeetika VKE loomise suunas. 

Koolitusega on setud käibekapitalilaen. Taotlemise eelduseks on ettevõtluse suunitluse koolituse läbimine. Ettepanekuga edasi minnes on vaja täpsemat turuanalüüsi, millistel tingimustel ja mille jaoks stardilaenu võimaldataks. Ehk mis on see miinimum pakett mida on alustavale päikeseenergeetika ettevõtjale vaja kriitiliste esimeste (töö)kulude katmiseks enne kui tekib käive millega katta oma kohustusi.

Ettepanek 3: Tehnilise oskustööjõu ümberõppeprogramm

Ettepaneku sisuks on tehnilise oskustööjõu ümberõppeprogrammi loomine Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse juurde, millega koolitada päikeseelektrijaamade projekteerijaid (spetsiifiline elektriprojekt), elektrikuid (päikeseelektrijaamade spetsiifikast lähtuv), paigalduse spetsialiste (erinevad paigalduslahendused nt. katused, fassaadid, maapind) ja energiatõhususe spetsialiste. 

Antud ettepanek erineb päikeseenergia teisest ettepanekust selle poolest, et viimane oli ennekõike ettevõtluse arendamisele suunatud koolitus ja sihtgrupiks pigem juhtivatel positsioonidel töötavad inimesed.

Ümberõppeprogrammi vajalikkus tuleneb sellest, et põlevkivitööstuses vabaneb energeetika taustaga tööjõudu, kel oleks potentsiaali jätkata sarnase tehnilise suuna peal. Praxise analüüsi esialgsete tulemuste järgi (leitavad siit RM ettekandest) järgi on tehnikuid ja keskastme spetsialiste 2019 aasta seisuga põlevkivitööstuses tööl 653 inimest ja tippastme spetsialiste 569. Põlevkivitööstuse kokku tõmbudes peab seega ca 1000 tehnilise taustaga inimest leidma endale uue väljundi.

Töögrupis osalenud ekspertide sõnul on põlevkivisektoris hõivatud valdavalt insener-tehniliste teadmiste ja kogemustega töötajad, kellest on juba täna puudus päikeseelektri sektoris. Seda ilmestab 2018. aasta kogemus, kui rajati korraga mitmeid päikeseelektrijaamu – ekspertide hinnangul enam kui 70% lisandunud tootmisvõimsusest paigaldati eelkõige Ukraina päritolu võõrtööliste poolt. Seda põhjusel, et Eestis puudus vastava kogemusega vajalikus koguses tööjõudu. 

Selle ettepaneku realiseerimiseks on vaja vaid olemasolevate kutseharidusasutuste (nagu nt. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus) juurde luua uued ja taastuvenergeetikale suunatud õppekavad. Ida-Viru Kutsehariduskeskuses on juba olemas ligilähedased erialad ja vajalik oleks vaid mõne uue õppe- ja ümberõppekava lisamine näiteks spetsiifiliselt päikeseelektrijaamade projekteerimiseks, PV-seadmete paigaldamiseks jne. 

Ettepanek 4: Agrovoltaics soodustamise piloteerimine Ida-Virumaal

Agrovoltaics on kontseptsioon millega tuuakse kokku päikesenergeetika ja põllumajandus. Ettepanek on vajalik, et vähendada maastike monokasutust; suurendada sektorite vahelist koostööd ning pärast tänaste parkide amortiseerimist (2050) oleks paneelide aluse maa kasutusotstarbe muutus sujuv.

Piloteerimise meede toetab kohalikke põllumajandustootjad. Toetust/soodustust saavad taotleda ka kohalikku päritolu uute parkide arendajad. Kohalik omavalitsuse jaoks oleks meede samuti kasulik. Kohalike maastike väärtuse kasv ajas, erinevate tootjarühmade vaheline koostöö sh nt. uued avanevad võimalused sektorivahelisest koostööst nagu näiteks agroturism.

Ettepaneku kohaselt tuleks Eestis analüüsida, milline alljärgnevatest pakutud toetustest/soodustustest oleks kõige suurema mõjuga, piloteerida seda Ida-Virumaal ja pikemas perspektiivis rakendada üle Eesti. 

TOETUSED: Esiteks, kõrgemate ja madalamate raamide hinnavahe (ost + paigaldamine) kompenseerimine; abikõlblik kulu ka karjuse paigaldamiseks. Motivatsioon: kokkuhoid niitmise arvel.  Teiseks, kaevu rajamise toetus. 

SOODUSTUSED: Esiteks, võrguga liitumise soodustamine mikrotootjatele. Teiseks, maksusoodustus (KM) Nt. Lätis mahetootmine, Eestis turism (9%).

Ettepanek 5: Kapitali kättesaamise parandamine kogukondadele ja väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) ning ressursikasutuse demokratiseerimine

Ettepanek püüdleb sinna, et lõppkasusaajaid oleks kohapeal rohkem. Eesmärgiks tagada kapitali kättesaadavus kogukondadele ja VKE-dele taastuvenergia projektides osalemiseks/teostamiseks ning tagama ressursside (maa ja elektriliitumine) kättesaadavus kogukondadele ja VKE-dele.

Ettepaneku esimese poole tuumaks on võimalikult rohelise ja jätkusuutliku kapitali jõudmine Ida-Virumaale. Riigil on kaks võimalikku instrumenti: laen ja käendus. Selles osas kattub see ettepanek päikeseenergia esimese ettepaneku eesmärkidega. Kapitali kättesaadavus kogukondadele ja VKE-dele on Ida-Virumaal probleem, mida tuleb lahendada nii laenu kui ka tagatisinstrumentide abil. Vaja on rohelist ja jätkusuutliku rahastust, mis tagab madala kapitalikulu; omakapitali tagatisi või laene Kredexilt (täiendav kapitali osa vähendamine), perioodiliselt fikseeritud maksusoodustused, mis tagavad projektile stabiilsema rahastuse.

Demokratiseerida ressursikasutust. See tähendab, et lisanduv kapital peab jõudma kogukonna liikmeteni, et nemad saavad otsustada millisel eesmärgil kapitali kasutatakse. Üks lahendus selleks võiks olla kapitali voucher Ida-Virumaa kogukondade liikmetele. Selliselt on võimalik projektidel konkureerida ja kogukondadel otsustada, millised taastuvenergia projektid realiseeruvad ülemineku vahendite eest ja millised mitte. Inimesed saavad ise otsustada kuhu taastuvenergiasse see läheb (tuul, päike, vms). 

Tänases olukorras on väljakutseks päikeseenergia esimese ettepaneku juures kirjeldatud laenude raske saamine ja inimeste piiratud säästud Ida-Virumaal. Kogukonnad ja nende liikmetel puudub täna läbi kapitali kaasarääkimise õigus ja seega ka reaalne võimalus taastuvenergia projektides kaasa rääkida. Ida-Virumaa on kõige madalama säästudega piirkond Eestis. Eeskujuks saab tuua Leedus rajatud 1 MW päikeseelektrijaama Ignitis Saulės Parkai, mis andis igale leedulasele võimaluse saada osanikuks ehk hakata elektritootjaks ka linnas oleva korteri elanikuna ja tarbida distantsilt selles pargis toodetud elektrid. 

Teine ettepanek ressursikasutusest on perioodiline maksusoodustus. Nt 10 aastase investeeringu tegemise momendil või rahavoogude peale. See võimendab investeeringuid. See võib tekitada riigile hoopis tulu mitte kulu. Kui oleme tõstnud projektide väärtust, siis on nõus ka pangad kaasa tulema. 

Ettepanek 6: Ülemineku/siirde kompetentsikeskus Ida-Virumaal

Idee tuumaks on luua kõrgkoole, ettevõtteid, jt organisatsioone ühendav kompetentsikeskus, mis keskenduks nii uutele tehnoloogiatele, nendega seotud ettevõtlusele kui ka ülemineku sotsiaal-kultuurilistele aspektidele. Kompetentsikeskuse töö peamine fookus on teadus- ja arendustegevus (nii rakendus- kui alusteadus), kuid ka innovatsiooni katseprojektid (nii tehnoloogiline kui sotsiaalne innovatsioon) ning kohalike kõrgkoolide õppekavade arendus.

Rohemajanduse kompetentsikeskuse nime all on varasemalt õiglase ülemineku kontekstis esitatud Rahandusministeeriumile ettepanek, kus nähti projekti eestvedajana Cleantech ForEsti ja oldi jõutud juba esmaste kokkulepeteni Narva linnas Linda 2 hoone ruumide kasutamiseni. Käesolevas dokumendis olev dokument on välja ja edasi arendatud tollest protsessist eraldiseisvana ning ei ole üks-ühele sama, kuid mõlemad ettepanekud viitavad sellele, et regionaalse kompetentsikeskuse järele tuntakse vajadust. 

Keskus koondaks juba täna olemasolevat sotsiaalteaduslikku kui ka tehnoloogiakompetentsi, et mõtestada ülemineku erinevaid sotsiaalseid kui ka tehnilisi aspekte. Kompetentsikeskuse fookus ei tohiks olla kitsalt ühe erialaga piiritletud.

Kompetentsikeskus on vajalik, sest uuendused ei sünni ilma uute ideedeta, nende kasvulava ja läbiproovimise väli on teadus- ja arendustegevus, mis toidab innovaatilist ettevõtlust kui ka tõenduspõhiseid poliitikaotsuseid. Samuti on vajalik Ida-Virumaa sotsiaalse heaolu, erinevate sotsiaalsete rühmade muutumise ja muutusega kohanemise pikaajaline seire.

Valmimas on ka Ida-Virumaa E-plaan ehk haridusplaan. E-plaani eestvedajad on selle idee võtnud ka enda töölauale ja praeguse visiooni kohaselt sisaldab see:

 • RITA-tüüpi, uurimisprobleemidel tuginevat võrgustikuprojekit, mis kaasab kohapeal kolledžites töötavaid eksperte ja töörühmi mujal Eesti ülikoolides; 
 • kolme uurimissuuna eestvedaja palga- ja uurimistoetus kolledžitesse: tehnoloogiasiire (Virumaa kolledž), ühiskondlik siire (Narva kolledž), majanduse siire (Narva kolledž);
 • sotsiaalteaduslikku Ida-Virumaa ülemineku seireuuringut;
 • regulaarset rahvusvahelist konverentsi Ida-Virumaa ülemineku uuringute tulemustest.

Ettepanek 7: Ida-Virumaa energiaagentuuri loomine (suunatud KOVidele, kohalikud kogukonnad, kodanikud)

Kohaliku energiaagentuuri või kompetentsi keskuse (Virumaa Kolledži juurde) loomine. Peamised tegevused:

 • Energeetikaalane teavitustöö tegemine (energiasääst, renoveerimine jne) elanikele, väikeettevõtetele, ühistutele;
 • Korteriühistute nõustamine;
 • kogu informatsioon ja nõustamine alates A-st ja B-st, mis puudutab tavakodaniku (sh ka kogukondade) võimalusi tegutseda taastuvenergia tootjana, tarbijana, elektriturul osalejana jne,
 • KOV tasemel energia ja kliimaindikaatorite seire korraldamine;
 • energia ja kliimaprojektide omafinantseeringute abistamine (projektide abil esialgu, hiljem vb ka eraldi regionaalne fond;
 • Euroopa projektide rahastusvõimaluste leidmine ja rakendamine lokaalseteks projektideks.

Idee vajalikkus tuleneb sellest, et hetkel puudub nii üksikisiku, kogukonna kui ka KOV tasemel terviklik teadmine kõikidest taastuvenergeetika teemadest (sh  energiatõhusus, mikrotootmine,  energiakogukondade, -ühistute võimalused jne). Praegu kasutatakse tegemistes Tartu ja Tallinna energiaagentuuride ja ülikoolide eksperte hinnanguteks, kuid see ei ole süsteemne ja jõuab üldjuhul elanikeni (kasusaajateni) lünklikult ja kaootiliselt. Ka KOV-id ei oma üldjuhul võimekust palgata eraldi valdkonnaspetsialisti tööle. Ida-Virumaa energiaagentuur võimaldaks protsesse kiirendada ning teavitustöö efektiivsust oluliselt tõsta kohalikus elanikkonnas ja KOVides.

Oma mõtted PÄIKESEENERGIA valdkonna ettepanekute kohta saad kirja panna SIIN.

Солнечная энергия 

Предложение 1: Комплекс финансовых инструментов для более широкого использования солнечной энергии домохозяйствами, предприятиями и МСУ, а также для начала бизнеса в секторе солнечной энергетики

Основными препятствиями для малых проектов в области солнечной энергетики в Эстонии являются низкая информированность о технологических и нормативных возможностях и ограниченный доступ к финансированию. Несмотря на исторически низкие процентные ставки в еврозоне, доступ к иностранному капиталу для инвестиций в возобновляемую энергии домохозяйств и МСП ограничен. Процентные ставки и требования к обеспечению, предлагаемые банками домохозяйствам и МСП, не позволяют реализовывать проекты в сфере солнечной энергетики на рыночных условиях, а никаких других мер поддержки не существует. Существует также барьер, препятствующий выходу местных предприятий на рынок проектирования, строительства и эксплуатации солнечной электроэнергии.

Для преодоления этого барьера необходим обеспеченный государством пакет финансовых инструментов, позволяющий домохозяйствам, квартирным товариществам, МСП и МСУ инвестировать в местные солнечные проекты в точке потребления или вблизи нее без значительного (или при очень низком) самофинансирования и без процентов, что позволит при реализации проекта получить небольшой доход и на рыночных условиях. 

Пакет финансовых инструментов должен включать в себя следующие составляющие: во-первых, гарантии и обеспечения на строительство солнечных электростанций без первоначального взноса на обеспечение денежного потока для проекта. Во-вторых, полное страхование рисков для предпринимателей, занимающихся  строительством солнечных электростанций — страхование от общего риска будет хеджировать риски клиентов при сотрудничестве/заключении договоров с недавно появившимися на рынке малыми предприятиями, поскольку страховой полис будет покрывать расходы в случае возникновения проблем. Новому мелкому производителю при полным страховании рисков будет легче найти клиентов в начале своей деятельности. 

Предложение 2: Разработать кредитный продукт оборотного капитала для начала предпринимательской деятельности в секторе солнечной энергии (и в более широком плане повышения энергоэффективности, например, вентиляционные агрегаты с рекуперацией тепла, тепловые насосы), чтобы начать бизнес в этом секторе

Речь идет о программе обучения, связанной с кредитом оборотного капитала. Предложение рассчитано в первую очередь на руководителей среднего звена в сланцевом секторе, которые уже имеют представление о бизнес-среде, но также подходит и для других специалистов (людей, имеющих опыт в сфере автоматики и электричества), у которых есть желание или соответствующие личные качества, чтобы заняться предпринимательской деятельностью. 

Основное внимание в рамках обучения уделяется открытию рынка солнечной энергии, чтобы объяснить участникам, какие услуги необходимы в цепочке создания стоимости солнечной энергии и что они могли бы предложить со своей стороны. Программа обучения должна также включать ознакомление с основной информации, касающейся предпринимательской деятельности. По возможности с программой обучения должно быть связано также и наставничество для тех, кто делает реальные шаги по созданию своих собственных энергетических МСП. 

С обучением связан кредит оборотного капитала. Предпосылкой для подачи ходатайства является прохождение обучения по предпринимательству. Продвижение этого предложения требует более точного анализа рынка, определения того, при каких условиях и для чего можно было бы выдавать стартовые кредиты. Иными словами, какой минимальный пакет необходим начинающему предпринимателю в сфере солнечной энергетики для покрытия критических первых расходов (на оплату труда) до того, как возникнет оборот, за счет которого можно будет покрывать свои обязательства.

Предложение 3: Программа переподготовки технической квалифицированной рабочей силы

Суть предложения заключается в создании программы переподготовки технической квалифицированной рабочей силы при Центре профессионального образования Ида-Вирумаа для подготовки проектировщиков солнечных электростанций (конкретный проект в сфере электроэнергетики), электриков (с учетом специфики солнечных электростанций), специалистов по установке (различные монтажные решения, например, крыши, фасады, грунт) и специалистов по энергоэффективности. 

Это предложение отличается от второго предложения по солнечной энергии тем, что последнее представляет собой прежде всего обучение, направленное на развитие предпринимательства, и целевой группой являются, скорее, лица, работающие на руководящих должностях.

Необходимость программы переподготовки обусловлена высвобождением рабочей силы, занятой в сланцевой промышленности и имеющей опыт в области энергетики, которая могла бы продолжать работу в аналогичном техническом направлении. Согласно предварительным результатам анализа Praxis (можно найти в отчете RM), по состоянию на 2019 год в сланцевой промышленности занято 653 техника и специалиста среднего звена и 569 специалистов высшего звена. Таким образом, по мере сокращения сланцевой промышленности около 1000 человек с техническим опытом должны будут найти для себя новое применение.

По словам экспертов, входивших в рабочую группу, в сланцевом секторе заняты преимущественно работники с инженерно-техническими знаниями и опытом, нехватка которых уже сегодня ощущается в секторе солнечной электроэнергетики. Об этом свидетельствует опыт 2018 года, когда было построено сразу несколько солнечных электростанций — по оценкам экспертов, более 70% добавленных производственных мощностей было установлено преимущественно трудовыми мигрантами украинского происхождения. Причиной послужило то, что в Эстонии не хватало необходимого количества рабочей силы, имеющей соответствующий опыт. 

Для реализации этого предложения необходимо только, чтобы существующие профессиональные учебные заведения (такие, как, например, Центр профессионального образования Ида-Вирумаа) создавали новые учебные программы по возобновляемой энергетике. В Центре профессионального образования Ида-Виру уже ведется подготовка по близким специальностям, и необходимо было бы лишь добавить несколько новых программ обучения и переподготовки, например, специально для проектирования солнечных электростанций, установки фотоэлектрического оборудования и т.д. 

Предложение 4: Пилотный проект по продвижению Agrovoltaics в Ида-Вирумаа

Agrovoltaics — это концепция, объединяющая солнечную энергетику и сельское хозяйство. Предложение необходимо для сокращения моноиспользования земель; расширения сотрудничества между секторами и для обеспечения плавного перехода к использованию земельных участков, занятых сегодня ветряными парками, после  амортизации последних (2050 год).

Пилотный проект направлен на поддержку местных сельхозпроизводителей. Ходатайствовать о субсидии/предоставлении льгот могут также разработчики новых парков местного происхождения. Мера также была бы полезной и для местных самоуправлений. Рост стоимости местных земельных участков с течением времени, сотрудничество между различными группами производителей, в т.ч. новые возможности для межсекторального сотрудничества, например, агротуризм.

В соответствии с данным предложением, Эстонии следует проанализировать, какие из приведенных ниже предлагаемых субсидий/льгот могли бы оказаться наиболее эффективными, реализовать пилотный проект в Ида-Вирумаа, а в долгосрочной перспективе и по всей Эстонии. 

СУБСИДИИ: Во-первых, компенсация разницы в цене между более высокими и более низкими рамами (покупка + установка); приемлемые затраты также на установку выпаса. Мотивация: экономия за счет скашивания.  Во-вторых, субсидия на сооружение колодцев. 

ЛЬГОТЫ: Прежде всего, создание льготных условий для подключения к сети мелких производителей. Во-вторых, налоговая льгота (НСО) Напр., органическое производство в Латвии, туризм в Эстонии (9%).

Предложение 5: Повышение доступности капитала для сообществ и малых и средних предприятий (МСП) и демократизация использования ресурсов

Предложение направлено на увеличение числа конечных выгодоприобретателей на местах. Цель состоит в обеспечении доступности капитала для сообществ и МСП для поддержки их участия в проектах по возобновляемой энергии и их реализации, а также в обеспечении доступности ресурсов (земли и подключения к электросети) для сообществ и МСП.

Суть первой части предложения заключается в том, чтобы создать в Ида-Вирумаа как можно более зеленый и устойчивый капитал. Государство располагает двумя возможными инструментами, это — кредит и поручительство. В этой части данное предложение совпадает с целями первого предложения по солнечной энергии. Доступность капитала для сообществ и МСП является в Ида-Вирумаа проблемой, которую необходимо решать с помощью как кредитов, так и залоговых инструментов. Существует потребность в зеленом и устойчивом финансировании, обеспечивающем низкие капитальные затраты; гарантии акционерного капитала или займы от Kredex (уменьшение дополнительного капитала), периодически фиксированные налоговые льготы, обеспечивающие более стабильное финансирование проекта.

Демократизация использования ресурсов. Это означает, что дополнительный капитал должен доходить до членов сообщества, чтобы они могли решить, для каких целей используется капитал. Одним из решений этого мог бы стать voucher на капитал для членов сообществ Ида-Вирумаа. Это позволит обеспечить, чтобы проекты могли конкурировать друг с другом, а сообщества могли сами решать, какие проекты в области возобновляемой энергии будут реализованы за счет переходных фондов, а какие — нет. Люди смогут сами решить, на какие именно источники возобновляемой энергии (ветер, солнце и т.д.) их направить. 

В сегодняшней ситуации проблема заключается в трудности получения кредита, что описано в первом предложении по солнечной энергии, и ограниченных сбережениях людей в Ида-Вирумаа. Сегодня сообщества и их члены не имеют права участвовать в обсуждении использования капитала и, таким образом, не имеют реальной возможности высказаться по проектам возобновляемой энергетики. Ида-Вирумаа — регион с самой низкими сбережениями населения в Эстонии. Примером может служить построенная в Литве солнечная электростанция Ignitis Saulės Parkai мощностью 1 МВт, которая дала возможность каждому литовцу стать пайщиком, то есть стать производителем электроэнергии, даже проживая в городской квартире, и удаленно потреблять электроэнергию, произведенную в этом парке. 

Другим предложением по использованию ресурсов являются периодические налоговые льготы. Напр., в момент осуществления 10-летних инвестиций или денежных потоков. Это увеличит поток инвестиций. Для государства это может стать статьей доходов, а не расходов. Если мы повысим стоимость проектов, то и банки будут согласны последовать за нами. 

Предложение 6: Центр компетенций по переходу/передаче в Ида-Вирумаа

Суть идеи заключается в создании центра компетенций, который объединил бы высшие учебные заведения, предприятия и др. организации и сосредоточил бы основное внимание на новых технологиях, связанных с ними предпринимательством и социально-культурных аспектах переходного периода. Основное внимание в работе Центра компетенций уделяется исследованиям и разработкам (в области как прикладных, так и фундаментальных наук), а также инновационным экспериментальным проектам (как технологическим, так и социальным инновациям) и разработке учебных программ для местных высших учебных заведений.

От имени Центра компетенций зеленой экономики в контексте справедливого перехода в Министерство финансов ранее уже было представлено предложение, где Cleantech FOREST рассматривался в качестве руководителя проекта и уже были достигнуты первоначальные договоренности об использовании помещений здания в Нарве по адресу Линда 2. Документ, содержащийся в настоящем документе, был разработан и доработан независимо от этого процесса и не является повторением предыдущего, однако оба предложения свидетельствуют о необходимости создания регионального центра компетенций. 

Центр объединил бы уже имеющиеся на сегодняшний день знания в области социальных наук, а также технологические компетенции, что позволило бы осмыслить различные социальные, а также технические аспекты переходного периода. Основное внимание Центра компетенций не должно сводиться к одной специальности.

Центр компетенций необходим, поскольку инновации не происходят без новых идей, их питательной средой и полем для экспериментов являются исследования и разработки, которые питают инновационное предпринимательство, а также базирующиеся на фактических данных политические решения. Необходим также долгосрочный мониторинг социального благополучия в Ида-Вирумаа, изменений в различных социальных группах и адаптаций к изменениям.

Завершается также работа над Э-планом Ида-Вирумаа, или планом в области образования. Руководители работы над Э-планом также взяли эту идею на вооружение и, с точки зрения сегодняшнего представления о ней, она включает в себя:

 • сетевой проект типа РИТА, основанный на исследовательских проблемах с привлечением экспертов и рабочих групп, работающих в колледжах на местах в других университетах Эстонии; 
 • заработная плата и поддержка исследований в колледжах для руководителей трех направлений исследований: перевод технологий (Вирумааский колледж), переход в социальной сфере (Нарвский колледж), переход в экономике (Нарвский колледж);
 • социальное исследование мониторинга перехода Ида-Вирумаа;
 • регулярная международная конференция по результатам исследований перехода Ида-Вирумаа.

Предложение 7: Создание агентства по энергетике в Ида-Вирумаа (для МСУ, местных сообществ, граждан)

Создание местного агентства по энергетике или Центра компетенций (при Вирумааском колледже). Основные виды деятельности:

 • предоставление информации в области энергетики (энергосбережение, реновация и т.д.) жителям, малым предприятиям, товариществам;
 • консультирование квартирных товариществ;
 • вся информация и советы от A и B о возможностях обычного гражданина (включая и сообщества) действовать в качестве производителя, потребителя, участника рынка электроэнергии и т. д.,
 • организация мониторинга энергетических и климатических показателей на уровне МСУ;
 • оказание помощи в самофинансировании энергетических и климатических проектов ( первоначально при помощи проектов, впоследствии возможен также отдельный региональный фонд;
 • поиск и реализация возможностей финансирования местных проектов за счет европейских проектов.

Необходимость идеи проистекает из отсутствия целостного знания обо всех вопросах возобновляемой энергии (включая энергоэффективность, микропроизводство, возможности энергетических сообществ, товариществ и т. д.) как на уровне отдельного человека, сообщества, так и МСУ. В настоящее время для оценки привлекаются эксперты агентств по энергетике и университетов Тарту и Таллинна, но эта работа не носит систематического характера и обычно охватывает жителей (выгодоприобретателей) не полностью и хаотично. KOV также, как правило, не имеют возможности нанять для работы специалиста в данной области. Агентство по энергетике Ида-Вирумаа позволит ускорить процессы и существенно повысить эффективность информационной работы среди местного населения и в МСУ.

Свои мысли по поводу предложений в разделах СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ вы можете написать ЗДЕСЬ.

%d bloggers like this: