Roheplaani taastuvenergia ja energiatõhususe ettepanekud TUULEENERGIA valdkonnas / Предложения по возобновляемой энергии и энергоэффективности зеленого плана в области ВЕТРЯНОЙ ЭНЕРГИИ

Allpool on tuuleenergia valdkonna ettepanekud nii eesti kui ka vene keeles. Ettepanekute lõpus on tagasiside vorm. Juhime tähelepanu, et ettepanekud 4 ja 6 on valdkondadeülesed ehk puudutavad roheplaani kõiki valdkondi, ent kajastuvad tuuleenergia valdkonna all, kuna töötati välja tuuleenergia töörühmas. / Ниже представлены предложения в области ветряной энергии как на эстонском, так и на русском языке. В конце предложений находится форма обратной связи. Обращаем ваше внимание на то, что предложения 4 и 6 выходят за рамки данной области, т.к. касаются всех частей зеленого плана, но находятся в разделе ветряной энергии, поскольку их разработали в рабочей группе по ветряной энергии.

Tuuleenergia 

Ettepanek 1: Toetuse pakkumine kodanike energiaühistute asutamise soodustamiseks

Antud ettepanek edendab energiaühistuste asutamist kodanike seas. Rahaliste toetuste all pidasid eksperdid õigeks suunata tuge taastuvenergia projekti jaoks vajalike eeluuringute läbiviimiseks ja ehitusprojektile rahastuse leidmiseks investeeringutoetuste või pangalaenude kaudu. Mitterahalised toetused sisaldavad endas kolme osa. Esiteks toimub üldise teavitustöö läbiviimine energiaühistute ja nende asutamise võimaluste kohta. Teiseks pakutakse ekspertnõuannet eeluuringute, ehitusprojekti ja finantsanalüüsi tegemiseks ning vajadusel taastuvenergia riigihanke pakkumise koostamiseks. Kolmandaks pakutakse sobivaid maa-alasid või hooneid ühistulise energiatootmise pindadena.

Turumehhanismide toel jõuavad energiatootjaid oma tegevuses optimaalse efektiivsuseni, millega omakorda kaasneb märgatav primaarenergia kokkuhoid energia tootmises. Antud ettepaneku vajalikkus ekspertide hinnangul seisneb asjaolus, et suureks takistuseks tuuleenergia arendamisel on olnud kohalike elanike ja omavalitsuste vastuseis tuuleparkidele, mida on mainitud ka teemakohastes uuringutes. Põhjusteks asjaolu, et Ida-Viru ettevõtluses omavad suurt kaalu suuremad energeetikaettevõtted. Samuti puudub kogukondlik ja koostöine tegutsemine mikroettevõtjate ja suuremate energeetikapartnerite vahel.

Käesolev ettepanek on kooskõlas Euroopa Liidu üldiste suunistega ning riiklike strateegiatega. Nii peegeldab antud ettepanek riiklike kliimapoliitika põhialuseid, mille eesmärgiks on avatud energiasüsteemi ja vaba turu tekkimise kaudu soodustada energiaühistute tekkimist ning avardada tarbijate valikuvõimalusi. Üldises võtmes on hajaenergeetikale liikumine olnud paljude riikide prioriteediks ning antud liikumise soodustamine Eestiski nõuab vaieldamatult kohalike inimeste aktiivset osalust ning kaasatust.

Ettepanek 2: Fantoomliitumiste lahendus

Antud ettepanek keskendub fantoomliitumiste probleemi lahendamisele. Lähiaastatel on põhivõrgu liitumisvõimsus oluliselt piiratud varasemalt broneeritud võrguliitumiste tõttu. Probleem seisneb selles, et neid broneeringuid pole seni kasutusele võetud, mis pärsivad teiste osapoolte liitumisvõimalusi. Aastal 2012 oli liitumislepingute ja -pakkumustega broneeritud võimsuse suurusjärk ligikaudu 5600 W samas maksimaalse tarbimisvõimsusega 1600 MW. Sarnased probleemid liitumistega tõstavad üldise võrguga liitumise hinda üle-eestiliselt ning takistavad suurema osa elektrivõrgu läbilaskevõimest.

Ettepaneku keskmeks on arendada koostöövõimalusi Eleringi, turuosaliste ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, et leida võimalikult asjakohane lahendus antud probleemile. antud ettepaneku efektiivne rakendamine ei nõuaks eelarveliste vahendite kulutamist, kuna turumehhanismil põhinevat lahendust saaks rakendada Eleringi vahendusel. 

Ekspertide hinnangul võib Elering kompenseerida kulusid arendajatele, kes on teinud fantoomliitumised. Kompenseerimisele võivad kuuluda algsed kulud (sh intressilisandusega üle selle perioodi osas). Selle võrra on võimalik hakata pakkuma soodsamalt teistele arendajatele.

Fantoomliitumiste probleemi lahendamine annaks tõuke taastuvenergia arendamisele Ida-Virumaal, millest võidaksid nii kohalikud elanikud kui ka KOV ja riik tervikuna. See on kooskõlas ka Eesti kliimapoliitika põhialustega, mis näevad ette energiasüsteemides ülekande-, jaotus-, kütte- jt seotud võrkude arengut riiklikul tasandil ning kõikide potentsiaalsete osaliste liitumist, kui sellega kaasneb tõhususe kasv ning sealhulgas vähenevad kaod.

Ettepanek 3: Kaitseministeeriumiga koostöö edendamine

Koostöö tulemusena võetakse kasutusele uued tuulealad, näiteks Jõhvi-Iisaku maanteest idas asuvad piirkonnad. Lisaks aitab koostöö parendamine kiirendada planeeringute kinnitamist ja lühendada antud eesmärgiks kuluvat aega. Hetkel valitseb Ida-Virumaal olukord, kus suured alad on Kaitseministeeriumi soovil tuuleparkide arendamiseks suletud. See aga kitsendab roheenergia otsetarbeks rajatavate tuuleparkide võimalusi (ca pool Ida-Virumaast ekspertide sõnul). Kui rohetootmine tuulega Ida-Virumaal oleks võimalik, siis vaja ka see ala kasutusse saada. 

Eksperdid viitasid töörühma aruteludes naaberriikidele, milles valitseb teistsugune olukord. Näiteks teatas hiljuti Soome valitsus, et eraldab riigile kuuluvat maad taastuvenergiat tootvate rajatiste ehitamiseks. Selle tagajärjel alustatakse 2021. aastal ligi 80 uue tuuliku ehitamist. 

Tuuleelektril potentsiaal omada olulist rolli kohalikule tööstusele, vesiniku ja selle baasilt toodetavate e-kütuste tootmisele. Rohelise elektri olemasolu loob ka soodsa sisendi rohetööstusele, millest saavad kasu nii kohalikud elanikud kui ka omavalitsus (maksutulu).

Ettepanek 4: Keskkonnaametile riiklike kliimaeesmärkide saavutamiseks sammude ettevõtmine kohustuslikuks

Ekspertgrupi hinnangul vajab kliimaeesmärkide poole liikumine jõulisemat sekkumist ministeeriumite poolt. Näiteks annavad keskkonnaametid kooskõlastusi eriplaneeringutele ja kohalikele planeeringutele ning hinnangu andmisel tuleks senisest rohkem arvestada nii looduskaitse kui ka kliimapoliitika eesmärkide perspektiivi. Just kliimapoliitika eesmärke tasub rohkem teadvustada ja võimaluse korral ka seadusandlikul tasandil toetada arvestades asjaolu, et aastaks 2030 on Eesti riik seadnud eesmärgiks vähendada kasvuhoonegaaside koguheidet võrreldes 1990. aastaga 70%. Küll aga valitseb hetkel olukord, kus otsuste langetamisel eelistatakse looduskaitsest lähtuvat perspektiivi kliimapoliitika eesmärkidele ja nende suunas liikumisele.

2018. aastal tulenes ligikaudu 70% Eesti kasvuhoonegaaside koguheitest suurenergeetika ja –tööstussektorist, millest ligi 90% pärinesid Ida-Virumaal asuvates käitistest. Seega on roheenergeetika arendamisele tarvis pöörata suurt rõhku eelkõige Ida-Virumaal. Antud ettepaneku tähtsus seisnebki kliimaeesmärkide paremas teadvustamises ning elluviimises ministeeriumi tasandil, mis soodustaks näiteks väikeste tuuleparkide ning energiaühistute rajamist (vt tuule 1. ettepanekut). Antud sammude olulisus on teadvustatud ka Euroopa Liidu tasandil, kus on võetud suund vaadata üle energiatõhususe ja taastuvenergia seadused, et kooskõlastada need nõudlikema kliimaeesmärkidega. Seega on antud ettepanek kooskõlas üldise ELi poolt võetud kursiga.

Ettepanek 5: Kohaliku kasu mudeli tutvustamine Ida-Virumaal

Antud mudel on riigi poolt kinnitatud raamistik, mis määrab, millises mahus ja millisel viisil hüvitatakse tuuliku asukoha tõttu tekkinud ebamugavus näiteks selle all või läheduses all elavale inimesele. Samuti määrab mudel, milline tulu tõuseb sellest kohalikule omavalitsusele. Siinkohal pole tegemist konkreetse meetmega Ida-Virumaale, vaid kogu riigile tervikuna. Ekspertide hinnangul on üheks võimaluseks pakkuda rahalist tasu inimestele (kui ka KOVidele), kui nende läheduses asub tuulepark. Läheduse mõõtmine oleks sel puhul rakendatud raadiusepõhiselt.

Tuuleenergia arendusega kaasnevad võimalikud negatiivsed mõjud kohalikele on välja toodud uuringutes ja raportites, näiteks Loode-Eesti rannikumere tuulepargi keskkonnamõju raport ning teised uuringud. Erinevad riigid on rakendanud eri meetmeid sarnase probleemi lahendamiseks. Näiteks pakub Saksamaa kohalikele hüvanguid keskkonna muutuste eest (nt tuulepargi teke) seda rendisoodustuste või rendivabastuste näol. Samuti kehtivad erinevates liiduvabariikides eri liiki keskkonnakompensatsioonid alates maastiku väärtuse langemise kompenseerimisest kuni ettevõtlusmaksudeni tuuleenergeetika suhtes.

Eesti kontekstist oleks üheks võimalikuks lahenduseks maksta arendajal toodangu pealt protsent, mis läheb hüvedena elanikele ja KOVidele. Samas on vajalik ka osakaalude läbimõtlemine, et mõista ning teha selgeks, kui palju raha suunata inimesele ja palju KOVile. Täpsed hinnangud sõltuvad konkreetsetest tuuleparkidest ja olukorrast, kuid tulevikus võiks antud number olla jagatud pooleks. Ekspertide hinnangul aitab see leevendada “mitte minu tagaaias” (ingl. k: not in my backyard) probleemi ning annab KOVile motivatsiooni tuulepark enda õuele lubada.

Ettepanek 6: Uus lugu

Ettepaneku sisuks on nn tuuleenergia loo kommunikeerimine, mille taustaks on soov asendada kohalike põlevkivitööstusega seonduvat identiteeti rohelisemaga. 

Ekspertide hinnangul on Ida-Virumaa identiteet tugevalt setud põlevkiviga ning põlevkivijaamade sulgemine ei too kaasa automaatset identiteedimuutust. Seejuures on oluline nii väline kui ka sisene kuvand. Vaatamata sellele, et rohepööre parandab kohalike inimeste terviseolusid ja üldist keskkonda, ei toetata protsessi nii kaua, kuni selles nähakse vaid põlevkiviga seotud töökohtade kadumist.  

Siinkohal on pakutud ehitada üles juba olemasolevale identiteedile (energeetika) midagi uut ja kaasaegset, näiteks asendada seda roheenergeetika kuvandiga. Selle muutusega tekib Ida-Virumaal võimalus leida oma koht taastuvenergia poole liikuvas maailmas ning jääda atraktiivseks energiapiirkonnaks.

Antud ettepanek on kooskõlas roheenergia-alaste alusdokumentidega ja Euroopa Liidu suunitlustega roheenergia valdkonnas, mis näevad ette, et Ida-Virumaa ei ole mitte ainult energiatootmise ala, vaid ka taastuvenergeetika-alasele kompetentsi ja tööjõu piirkond.

Oma mõtted TUULEENERGIA valdkonna ettepanekute kohta saad kirja panna SIIN.

Ветровая энергия 

Предложение 1: Оказание поддержки для содействия созданию энергетических товариществ граждан

Данное предложение способствует созданию энергетических товариществ среди граждан. Эксперты сочли правильным оказать в рамках финансовой помощи прямую поддержку проведению предварительных исследований, необходимых для проекта возобновляемой энергии, а также вести поиск источников финансирования проекта строительства, используя инвестиционные субсидии или банковские кредиты. Нефинансовая поддержка включает в себя три составляющие. Во-первых, проведение общей информационной работы относительно энергетических товариществ и возможностей их создания. Во-вторых, будут предложены консультации экспертов для осуществления предварительных исследований, строительных проектов и финансового анализа и при необходимости для составления оферты для участия в тендере на государственные закупки возобновляемых источников энергии. В-третьих, будут предложены территории или здания, подходящие для производства энергии товариществами.

Используя рыночные механизмы, производители энергии достигнут оптимальной эффективности своей деятельности, чему, в свою очередь, будет сопутствовать значительная экономия первичной энергии в процессе производства. Необходимость данного предложения, по мнению экспертов, обусловлена тем фактом, что важнейшим препятствием на пути развития ветроэнергетики являлось противодействие местных жителей и местных органов самоуправления созданию парков ветряков, о чем упоминалось и в соответствующих исследованиях. Другой причиной является и то, что крупные энергетические предприятия имеют большой вес в бизнесе Ида-Вирумаа. Кроме того, нет сотрудничества как между самими мелкими предпринимателями и крупными энергетическими партнерами, так и их взаимодействия с местным сообществом.

Настоящее предложение соответствует общим руководящим принципам Европейского союза и государственным стратегиям. Таким образом, это предложение отражает основы государственной политики в области климата, целью которой является поощрение организации энергетических товариществ и расширение возможностей выбора потребителей за счет создания открытой энергетической системы и создания свободного рынка. Переход к распределенной энергетике в целом был приоритетом для многих стран, и содействие этому движению в Эстонии, несомненно, требует активного участия местного населения и вовлечения его в этот процесс.

Предложение 2: Решения, касающиеся фантомных подключений

Это предложение направлено на решение проблемы фантомных подключений. В ближайшие годы возможность подключения к основной сети будет значительно ограничено из-за ранее забронированных сетевых подключений. Проблема заключается в том, что эти бронирования до сих пор не были использованы, а это препятствует присоединению других сторон. В 2012 году мощность, забронированная по договорам и предложениям о подключении, составляла около 5600 Вт, в то время как максимальная потребляемая мощность ограничивалась 1600 МВт. Аналогичные проблемы с подключением увеличивают стоимость подключения к общей сети по всей Эстонии и ограничивают пропускную способность большей части электросети.

Предложение направлено прежде всего на развитие возможностей сотрудничества с Elering, участниками рынка и Министерством экономики и коммуникаций, чтобы найти наиболее подходящее решение данной проблемы — для эффективного осуществления этого предложения не потребуется расходования бюджетных средств, поскольку решение, основанное на рыночном механизме, может быть реализовано через Elering. 

По оценкам экспертов, Elering может компенсировать расходы для разработчиков, создавших фантомные подключения. Компенсации могут подлежать первоначальные расходы (включая проценты, добавленные за этот период). За счет этого можно сделать более выгодные предложения другим разработчикам.

Решение проблемы фантомных подключений дало бы толчок развитию возобновляемых источников энергии в Ида-Вирумаа, от чего выиграли бы и местные жители, и МСУ и государство в целом. Это также соответствует краеугольным положениям климатической политики Эстонии, которая предусматривает развитие передающих, распределительных, отопительных и других связанных с ними сетей в энергетических системах на государственном уровне и объединение всех потенциальных участников, если это сопровождается повышением эффективности и при этом снижением потерь.

Предложение 3: Развитие сотрудничества с Министерством обороны

В результате сотрудничества будут введены в эксплуатацию новые ветровые парки, например, на участках, находящихся к востоку от шоссе Йыхви-Ийзаку. Кроме того, улучшение сотрудничества поможет ускорить утверждение планировок и сократить время, необходимое для достижения данной цели. На данный момент в Ида-Вирумаа сложилась ситуация, при которой по просьбе Министерства обороны большие территории закрыты для создания на них ветряных парков. Однако это ограничивает возможности ветряных парков, сооружаемых в целях производства зеленой энергии (по мнению экспертов, примерно половины Ида-Вирумаа). Если бы зеленое производство энергии за счет силы ветра в Ида-Вирумаа было возможно, то эту сферу также необходимо было бы задействовать. 

В ходе обсуждений в рабочей группе эксперты ссылались на соседние страны, в которых ситуация совершенно другая. Например, правительство Финляндии недавно объявило, что выделит принадлежащие  государству земли для строительства установок по производству возобновляемой энергии. В результате в 2021 году начнется строительство почти 80 новых ветряков. 

Потенциально ветроэнергетика может сыграть важную роль для местной промышленности, производства водорода и электронного топлива на его основе. Наличие зеленой электроэнергии также создает благоприятные предпосылки для развития зеленой промышленности, отчего выиграют как местные жители, так и самоуправления (налоговые поступления).

Предложение 4: Обязать Департамент окружающей среды предпринять шаги для достижения государственных целей в области климата

По оценкам экспертной группы экспертов, для активизации продвижения к реализации задач в области климата необходимо более активное вмешательство министерств. Например, департаменты окружающей среды, выдающие согласования на  специальные планировки и местные планировки, должны при их рассмотрении в большей степени учитывать перспективу реализации целей как природоохранной, так и климатической политики. Необходимо лучше осознавать цели именно климатической политики и по возможности поддерживать их на законодательном уровне, учитывая то обстоятельство, что к 2030 году Эстония поставила перед собой цель сократить общий объем выбросов парниковых газов на 70% по сравнению с 1990 годом. Однако на данный момент сложилась ситуация, когда при принятии решений цели климатической политики и продвижение к ним рассматриваются, исходя из перспективы природоохраны, которой отдается приоритет.

В 2018 году около 70% общего объема выбросов парниковых газов в Эстонии приходилось на долю основного сектора крупной энергетики и промышленности, почти 90% предприятий которого расположены в Ида-Вирумаа. Следовательно, развитию зеленой энергии необходимо уделять большое внимание, особенно в Ида-Вирумаа. Важность этого предложения заключается в повышении осведомленности о задачах в области климата и реализации их на уровне министерств, что будет способствовать, например, созданию малых ветряных парков и энергетических товариществ (см. предложение 1 по ветроэнергетике). Важность этих шагов осознается и на уровне Европейского союза, где был взят курс на пересмотр законов, касающихся энергоэффективности и возобновляемой энергии, с тем чтобы привести их в соответствие с целями в области климата, предъявляющими более высокие требования. Таким образом, это предложение согласуется с общим курсом, взятым ЕС.

Предложение 5: Ознакомление с моделью местной выгоды в Ида-Вирумаа

Данная модель представляет собой утвержденную государством общую концепцию, которая определяет, в каком объеме и каким образом дискомфорт, вызванный расположением ветряка, компенсируется, например, человеку, проживающему под ним или около него. Модель также определяет, какие доходы местных органов самоуправления от этого повысятся. При этом речь идет не о конкретной мере только для Ида-Вирумаа, но для всей страны в целом. По оценкам экспертов, одним из вариантов является предоставление денежного вознаграждения людям (а также МСУ), если рядом находится ветряной парк. Измерение близости расположения в этом случае будет определяться на основе радиуса.

Возможные негативные последствия для местных жителей, сопутствующие развитию ветроэнергетики, приведены в исследованиях и докладах, например, в докладе о воздействии на окружающую среду прибрежного ветряного парка на северо-западе Эстонии и в других исследованиях. Для решения аналогичной проблемы в разных странах принимались разные меры. Например, Германия предлагает местным жителям компенсации в связи с изменениями в окружающей среде (например, создание ветряного парка) в виде арендных льгот или освобождений от аренды. Также в различных странах-членах ЕС действуют разные виды компенсации в связи с изменениями в окружающей среде, начиная от снижения стоимости земли и заканчивая снижением налога на бизнес в сфере ветроэнергетики.

Одним из возможных решений для Эстонии могла бы стать выплата застройщику процентов от продукции, что пошло бы на благо как жителям, так и МСУ. В то же время необходимо продумать пропорции, чтобы понять и определить, какую сумму направить человеку и какую МСУ. Точные оценки зависят от конкретных ветряных парков и от ситуации, но в будущем эта сумма могла бы делиться пополам. По мнению экспертов, это поможет смягчить проблему «не в моем дворе» (англ. яз.: not in my backyard) и даст МСУ мотивацию для создания ветряных парков на их территории.

Предложение 6: Новая история

Суть предложения заключается в создании и распространении новой т.н. ветроэнергетической истории, которое исходит из желания заменить образ, связанный с местной сланцевой промышленностью, на более зеленый. 

По оценкам экспертов, идентичность Ида-Вирумаа крепко связана со сланцем, и закрытие сланцевых электростанций не приведет к автоматическому изменению этого образа. При этом важное значение имеют как внешний, так и внутренний имидж. Несмотря на то, что зеленый поворот будет способствовать улучшению состояния здоровья местного населения и окружающей среды в целом, этот процесс не будет поддерживаться до тех пор, пока с ним связывают лишь потерю рабочих мест, связанных со сланцевой отраслью.  

Предложение заключается в том, чтобы на основе уже существующего образа (энергии) создать что-то новое и современное, например, поставить в центр ее имидж зеленой энергетики. Подобное изменение позволит Ида-Вирумаа найти свое место в мире, движущемся к переходу на использование возобновляемой энергии, оставаясь при этом привлекательным энергетическим регионом.

Данное предложение находится в соответствии с базовыми документами зеленой энергетики и руководящими принципам Европейского союза в области зеленой энергетики, которые предусматривают, что Ида-Вирумаа является не только регионом производства энергии, но и регионом компетентности и рабочей силы в сфере возобновляемой энергетики.

Свои мысли по поводу предложений в разделах ВЕТРЯНОЙ ЭНЕРГИИ вы можете написать ЗДЕСЬ.

%d bloggers like this: