Roheplaani taastuvenergia ja energiatõhususe VALDKONDADEÜLESED ettepanekud / МЕЖСЕКТОРНЫЕ предложения по возобновляемой энергии и энергоэффективности зеленого плана

Allpool on roheplaani taastuvenergia ja energiatõhususe osa valdkondadeülesed ettepanekud nii eesti kui ka vene keeles. Need puudutavad kõiki roheplaani selles osas käsitletud valdkondi: tuuleenergia, päikeseenergia, energiatõhusus, energiasalevstus. Ettepanekud 1 ja 2 on leitavad ka tuuleenergia ettepanekute hulgast, kuna just tuuleenergia töörühmas need ettepanekud tehti. Samal põhjusel on ettepanekud 3 ja 4 leitavad ka päikeseenergia valdkonna ettepanekute alt. Seega on võimalik neile tagasisidet anda nii siin kui ka eelnimetatud valdkondade juures. Allpool on energiasalvestuse valdkonna ettepanekud nii eesti kui ka vene keeles. Ettepanekute lõpus on tagasiside vorm. / Ниже представлены межсекторные предложения, которые касаются всех областей зеленого плана, т.е. речь идет о предложениях, выходящих за рамки какого-то одного сектора (или области). Предложения 1 и 3 также находятся в разделе с ветряной энергией, т.к. были разработаны именно в этой рабочей группе.  По той же причине предложения 3 и 4 находятся также в разделе с предложениями по солнечной энергии.  Таким образом, можно дать по ним обратную связь как здесь, так и в уже упомянутых разделах. 

Ettepanek 1: Keskkonnaametile riiklike kliimaeesmärkide saavutamiseks sammude ettevõtmine kohustuslikuks

Ekspertgrupi hinnangul vajab kliimaeesmärkide poole liikumine jõulisemat sekkumist ministeeriumite poolt. Näiteks annavad keskkonnaametid kooskõlastusi eriplaneeringutele ja kohalikele planeeringutele ning hinnangu andmisel tuleks senisest rohkem arvestada nii looduskaitse kui ka kliimapoliitika eesmärkide perspektiivi. Just kliimapoliitika eesmärke tasub rohkem teadvustada ja võimaluse korral ka seadusandlikul tasandil toetada arvestades asjaolu, et aastaks 2030 on Eesti riik seadnud eesmärgiks vähendada kasvuhoonegaaside koguheidet võrreldes 1990. aastaga 70%. Küll aga valitseb hetkel olukord, kus otsuste langetamisel eelistatakse looduskaitsest lähtuvat perspektiivi kliimapoliitika eesmärkidele ja nende suunas liikumisele.2018. aastal tulenes ligikaudu 70% Eesti kasvuhoonegaaside koguheitest suurenergeetika ja –tööstussektorist, millest ligi 90% pärinesid Ida-Virumaal asuvates käitistest. Seega on roheenergeetika arendamisele tarvis pöörata suurt rõhku eelkõige Ida-Virumaal. Antud ettepaneku tähtsus seisnebki kliimaeesmärkide paremas teadvustamises ning elluviimises ministeeriumi tasandil, mis soodustaks näiteks väikeste tuuleparkide ning energiaühistute rajamist (vt tuule 1. ettepanekut). Antud sammude olulisus on teadvustatud ka Euroopa Liidu tasandil, kus on võetud suund vaadata üle energiatõhususe ja taastuvenergia seadused, et kooskõlastada need nõudlikema kliimaeesmärkidega. Seega on antud ettepanek kooskõlas üldise ELi poolt võetud kursiga.

Ettepanek 2: Uus lugu

Ettepaneku sisuks on nn tuuleenergia loo kommunikeerimine, mille taustaks on soov asendada kohalike põlevkivitööstusega seonduvat identiteeti rohelisemaga. 

Ekspertide hinnangul on Ida-Virumaa identiteet tugevalt setud põlevkiviga ning põlevkivijaamade sulgemine ei too kaasa automaatset identiteedimuutust. Seejuures on oluline nii väline kui ka sisene kuvand. Vaatamata sellele, et rohepööre parandab kohalike inimeste terviseolusid ja üldist keskkonda, ei toetata protsessi nii kaua, kuni selles nähakse vaid põlevkiviga seotud töökohtade kadumist.  

Siinkohal on pakutud ehitada üles juba olemasolevale identiteedile (energeetika) midagi uut ja kaasaegset, näiteks asendada seda rohenergeetika kuvandiga. Selle muutusega tekib Ida-Virumaal võimalus leida oma koht taastuvenergia poole liikuvas maailmas ning jääda atraktiivseks energiapiirkonnaks.

Antud ettepanek on kooskõlas roheenergia-alaste alusdokumentidega ja Euroopa Liidu suunitlustega roheenergia valdkonnas, mis näevad ette, et Ida-Virumaa ei ole mitte ainult energiatootmise ala, vaid ka taastuvenergeetika-alasele kompetentsi ja tööjõu piirkond.

Ettepanek 3: Ülemineku/siirde kompetentsikeskus Ida-Virumaal

Idee tuumaks on luua kõrgkoole, ettevõtteid, jt organisatsioone ühendav kompetentsikeskus, mis keskenduks nii uutele tehnoloogiatele, nendega seotud ettevõtlusele kui ka ülemineku sotsiaal-kultuurilistele aspektidele. Kompetentsikeskuse töö peamine fookus on teadus- ja arendustegevus (nii rakendus- kui alusteadus), kuid ka innovatsiooni katseprojektid (nii tehnoloogiline kui sotsiaalne innovatsioon) ning kohalike kõrgkoolide õppekavade arendus.

Rohemajanduse kompetentsikeskuse nime all on varasemalt õiglase ülemineku kontekstis esitatud Rahandusministeeriumile ettepanek, kus nähti projekti eestvedajana Cleantech ForEsti ja oldi jõutud juba esmaste kokkulepeteni Narva linnas Linda 2 hoone ruumide kasutamiseni. Käesolevas dokumendis olev dokument on välja ja edasi arendatud tollest protsessist eraldiseisvana ning ei ole üks-ühele sama, kuid mõlemad ettepanekud viitavad sellele, et regionaalse kompetentsikeskuse järele tuntakse vajadust. 

Keskus koondaks juba täna olemasolevat sotsiaalteaduslikku kui ka tehnoloogiakompetentsi, et mõtestada ülemineku erinevaid sotsiaalseid kui ka tehnilisi aspekte. Kompetentsikeskuse fookus ei tohiks olla kitsalt ühe erialaga piiritletud.

Kompetentsikeskus on vajalik, sest uuendused ei sünni ilma uute ideedeta, nende kasvulava ja läbiproovimise väli on teadus- ja arendustegevus, mis toidab innovaatilist ettevõtlust kui ka tõenduspõhiseid poliitikaotsuseid. Samuti on vajalik Ida-Virumaa sotsiaalse heaolu, erinevate sotsiaalsete rühmade muutumise ja muutusega kohanemise pikaajaline seire.

Valmimas on ka Ida-Virumaa E-plaan ehk haridusplaan. E-plaani eestvedajad on selle idee võtnud ka enda töölauale ja praeguse visiooni kohaselt sisaldab see:

 • RITA-tüüpi, uurimisprobleemidel tuginevat võrgustikuprojekit, mis kaasab kohapeal kolledžites töötavaid eksperte ja töörühmi mujal Eesti ülikoolides; 
 • kolme uurimissuuna eestvedaja palga- ja uurimistoetus kolledžitesse: tehnoloogiasiire (Virumaa kolledž), ühiskondlik siire (Narva kolledž), majanduse siire (Narva kolledž);
 • sotsiaalteaduslikku Ida-Virumaa ülemineku seireuuringut;
 • regulaarset rahvusvahelist konverentsi Ida-Virumaa ülemineku uuringute tulemustest.

Ettepanek 4: Ida-Virumaa energiaagentuuri loomine (suunatud KOVidele, kohalikud kogukonnad, kodanikud)

Kohaliku energiaagentuuri või kompetentsi keskuse (Virumaa Kolledži juurde) loomine. Peamised tegevused:

 • Energeetikaalane teavitustöö tegemine (energiasääst, renoveerimine jne) elanikele, väikeettevõtetele, ühistutele;
 • Korteriühistute nõustamine;
 • kogu informatsioon ja nõustamine alates A-st ja B-st, mis puudutab tavakodaniku (sh ka kogukondade) võimalusi tegutseda taastuvenergia tootjana, tarbijana, elektriturul osalejana jne,
 • KOV tasemel energia ja kliimaindikaatorite seire korraldamine;
 • energia ja kliimaprojektide omafinantseeringute abistamine (projektide abil esialgu, hiljem vb ka eraldi regionaalne fond;
 • Euroopa projektide rahastusvõimaluste leidmine ja rakendamine lokaalseteks projektideks.

Idee vajalikkus tuleneb sellest, et hetkel puudub nii üksikisiku, kogukonna kui ka KOV tasemel terviklik teadmine kõikidest taastuvenergeetika teemadest (sh  energiatõhusus, mikrotootmine,  energiakogukondade, -ühistute võimalused jne). Praegu kasutatakse tegemistes Tartu ja Tallinna energiaagentuuride ja ülikoolide eksperte hinnanguteks, kuid see ei ole süsteemne ja jõuab üldjuhul elanikeni (kasusaajateni) lünklikult ja kaootiliselt. Ka KOV-id ei oma üldjuhul võimekust palgata eraldi valdkonnaspetsialisti tööle. Ida-Virumaa energiaagentuur võimaldaks protsesse kiirendada ning teavitustöö efektiivsust oluliselt tõsta kohalikus elanikkonnas ja KOVides.

Oma mõtted VALDKONDADEÜLESTE ettepanekute kohta saad kirja panna SIIN.

Предложение 1: Обязать Департамент окружающей среды предпринять шаги для достижения государственных целей в области климата

По оценкам экспертной группы экспертов, для активизации продвижения к реализации задач в области климата необходимо более активное вмешательство министерств. Например, департаменты окружающей среды, выдающие согласования на  специальные планировки и местные планировки, должны при их рассмотрении в большей степени учитывать перспективу реализации целей как природоохранной, так и климатической политики. Необходимо лучше осознавать цели именно климатической политики и по возможности поддерживать их на законодательном уровне, учитывая то обстоятельство, что к 2030 году Эстония поставила перед собой цель сократить общий объем выбросов парниковых газов на 70% по сравнению с 1990 годом. Однако на данный момент сложилась ситуация, когда при принятии решений цели климатической политики и продвижение к ним рассматриваются, исходя из перспективы природоохраны, которой отдается приоритет.В 2018 году около 70% общего объема выбросов парниковых газов в Эстонии приходилось на долю основного сектора крупной энергетики и промышленности, почти 90% предприятий которого расположены в Ида-Вирумаа. Следовательно, развитию зеленой энергии необходимо уделять большое внимание, особенно в Ида-Вирумаа. Важность этого предложения заключается в повышении осведомленности о задачах в области климата и реализации их на уровне министерств, что будет способствовать, например, созданию малых ветряных парков и энергетических товариществ (см. предложение 1 по ветроэнергетике). Важность этих шагов осознается и на уровне Европейского союза, где был взят курс на пересмотр законов, касающихся энергоэффективности и возобновляемой энергии, с тем чтобы привести их в соответствие с целями в области климата, предъявляющими более высокие требования. Таким образом, это предложение согласуется с общим курсом, взятым ЕС.

Предложение 2: Новая история

Суть предложения заключается в создании и распространении новой т.н. ветроэнергетической истории, которое исходит из желания заменить образ, связанный с местной сланцевой промышленностью, на более зеленый. 

По оценкам экспертов, идентичность Ида-Вирумаа крепко связана со сланцем, и закрытие сланцевых электростанций не приведет к автоматическому изменению этого образа. При этом важное значение имеют как внешний, так и внутренний имидж. Несмотря на то, что зеленый поворот будет способствовать улучшению состояния здоровья местного населения и окружающей среды в целом, этот процесс не будет поддерживаться до тех пор, пока с ним связывают лишь потерю рабочих мест, связанных со сланцевой отраслью.  

Предложение заключается в том, чтобы на основе уже существующего образа (энергии) создать что-то новое и современное, например, поставить в центр ее имидж зеленой энергетики. Подобное изменение позволит Ида-Вирумаа найти свое место в мире, движущемся к переходу на использование возобновляемой энергии, оставаясь при этом привлекательным энергетическим регионом.

Данное предложение находится в соответствии с базовыми документами зеленой энергетики и руководящими принципам Европейского союза в области зеленой энергетики, которые предусматривают, что Ида-Вирумаа является не только регионом производства энергии, но и регионом компетентности и рабочей силы в сфере возобновляемой энергетики.

Предложение 3: Центр компетенций по переходу/передаче в Ида-Вирумаа

Суть идеи заключается в создании центра компетенций, который объединил бы высшие учебные заведения, предприятия и др. организации и сосредоточил бы основное внимание на новых технологиях, связанных с ними предпринимательством и социально-культурных аспектах переходного периода. Основное внимание в работе Центра компетенций уделяется исследованиям и разработкам (в области как прикладных, так и фундаментальных наук), а также инновационным экспериментальным проектам (как технологическим, так и социальным инновациям) и разработке учебных программ для местных высших учебных заведений.

От имени Центра компетенций зеленой экономики в контексте справедливого перехода в Министерство финансов ранее уже было представлено предложение, где Cleantech FOREST рассматривался в качестве руководителя проекта и уже были достигнуты первоначальные договоренности об использовании помещений здания в Нарве по адресу Линда 2. Документ, содержащийся в настоящем документе, был разработан и доработан независимо от этого процесса и не является повторением предыдущего, однако оба предложения свидетельствуют о необходимости создания регионального центра компетенций. 

Центр объединил бы уже имеющиеся на сегодняшний день знания в области социальных наук, а также технологические компетенции, что позволило бы осмыслить различные социальные, а также технические аспекты переходного периода. Основное внимание Центра компетенций не должно сводиться к одной специальности.

Центр компетенций необходим, поскольку инновации не происходят без новых идей, их питательной средой и полем для экспериментов являются исследования и разработки, которые питают инновационное предпринимательство, а также базирующиеся на фактических данных политические решения. Необходим также долгосрочный мониторинг социального благополучия в Ида-Вирумаа, изменений в различных социальных группах и адаптаций к изменениям.

Завершается также работа над Э-планом Ида-Вирумаа, или планом в области образования. Руководители работы над Э-планом также взяли эту идею на вооружение и, с точки зрения сегодняшнего представления о ней, она включает в себя:

 • сетевой проект типа РИТА, основанный на исследовательских проблемах с привлечением экспертов и рабочих групп, работающих в колледжах на местах в других университетах Эстонии; 
 • заработная плата и поддержка исследований в колледжах для руководителей трех направлений исследований: перевод технологий (Вирумааский колледж), переход в социальной сфере (Нарвский колледж), переход в экономике (Нарвский колледж);
 • социальное исследование мониторинга перехода Ида-Вирумаа;
 • регулярная международная конференция по результатам исследований перехода Ида-Вирумаа.

Предложение 4: Создание агентства по энергетике в Ида-Вирумаа (для МСУ, местных сообществ, граждан)

Создание местного агентства по энергетике или Центра компетенций (при Вирумааском колледже). Основные виды деятельности:

 • предоставление информации в области энергетики (энергосбережение, реновация и т.д.) жителям, малым предприятиям, товариществам;
 • консультирование квартирных товариществ;
 • вся информация и советы от A и B о возможностях обычного гражданина (включая и сообщества) действовать в качестве производителя, потребителя, участника рынка электроэнергии и т. д.,
 • организация мониторинга энергетических и климатических показателей на уровне МСУ;
 • оказание помощи в самофинансировании энергетических и климатических проектов ( первоначально при помощи проектов, впоследствии возможен также отдельный региональный фонд;
 • поиск и реализация возможностей финансирования местных проектов за счет европейских проектов.

Необходимость идеи проистекает из отсутствия целостного знания обо всех вопросах возобновляемой энергии (включая энергоэффективность, микропроизводство, возможности энергетических сообществ, товариществ и т. д.) как на уровне отдельного человека, сообщества, так и МСУ. В настоящее время для оценки привлекаются эксперты агентств по энергетике и университетов Тарту и Таллинна, но эта работа не носит систематического характера и обычно охватывает жителей (выгодоприобретателей) не полностью и хаотично. KOV также, как правило, не имеют возможности нанять для работы специалиста в данной области. Агентство по энергетике Ида-Вирумаа позволит ускорить процессы и существенно повысить эффективность информационной работы среди местного населения и в МСУ.

Свои соображения по поводу МЕЖСЕКТОРНЫХ предложений просим записать ЗДЕСЬ.

%d bloggers like this: