Õiglase ülemineku ümarlaud/ Круглый стол по справедливому переходу

Ümarlaud “Ida-Virumaa õiglase ülemineku rahastusvõimalused” toimus 4. detsembril 2019.
Päeva kokkuvõtted leiad SIIT!

Taustainfot õiglase ülemineku ja Ida-Virumaa kohta leiab SIIT!

Ümarlaual arutlesime koos erinevate osapoolte ning väliseksperdiga Euroopa Komisjonist, millised on Eesti võimalused Ida-Virumaa majanduse mitmekesistamiseks ning erinevate ELi ja riiklike toetusrahade planeerimiseks ja kasutamiseks. Põlevkivienergeetika osakaal väheneb paratamatult, mistõttu on tarvis läbi mõelda Ida-Virumaa võimalused õiglaseks üleminekuks (just transition). Ümarlaua eesmärk oli kaardistada ühiselt võimalikult konkreetsed eesmärgid ja tegevused, mida aluseks võtta Ida-Viru maakonna arengustrateegia ja Ida-Viru tegevuskava muutmisel ning võimalike toetusrahade planeerimisel.

PÄEVAKAVA
(Ettekanded on lisatud linkidena)

10.00 Kogunemine ja hommikukohv
10.30 Sissejuhatus
10.50 Õiglane üleminek ja selle võimalused ELi vaatest. Brieuc Posnic Euroopa Komisjonist (DG Energy) (ettekanne inglise keeles, tõlkega eesti ja vene keelde)
11.45 Koostamisel oleva Ida-Virumaa õiglase ülemineku analüüsi tutvustus. Mari-Liis Sepper, Praxis
12.00 I grupiarutelu ülemineku koostöö teemal
13.00 Lõuna
13.45 ELi rahastuse planeerimine ja kasutamine Eestis. Magnus Urb, Rahandusministeerium
14.10 Õiglast üleminekut toetavad Ida-Virumaa kavad. Hardi Murula, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit
14.30 II grupiarutelu õiglase ülemineku tegevuste teemal
15.30 Päeva kokkuvõte
16.00 Päeva lõpp

Päeva modereeris ajakirjanik Jüri Nikolajev. Sündmusel oli olemas ka eesti-vene sünkroontõlge.


Mida tähendab õiglane üleminek (just transition)?

Klim_väike

Õiglane üleminek (Just Transition) taastuvenergiale tähendab, et sellest puudutatud inimestele on tagatud õiglane sissetulek ja soodsad tulevikuväljavaated. Eestis räägime õiglasest üleminekust peaasjalikult Ida-Viru piirkonnas põlevkivi kaevandamise ja kasutamisega seotud tööliste ja sellest mõjutatud kogukondade jaoks. Loe lähemalt siit!

2019. a kevadel toimunud esimese ümarlaua ülevaate ja kokkuvõtted leiab siit: https://kliimadialoog.ee/umarlaud/

Loe ka Saksamaa õiglase ülemineku eksperdi Andreas Piweki intervjuud SIIT!

Ümarlauda korraldavad keskkonnaühendused Eestimaa Looduse Fond, Keskkonnaõiguse Keskus ning Eesti Roheline Liikumine koostöös Ida-Virumaa Omavalitsuste Liiduga. Sündmust toetab Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI) projekti “Kliimamuutus ja Eesti energeetika tulevik” raames ja Euroopa Liidu LIFE programm projekti “LIFE UNIFY: Bringing the EU together on climate action” raames.

life-_unify-logo

——————————————

Круглый стол по справедливому переходу

Приглашаем Вас на круглый стол на тему справедливого перехода 4 декабря в 10:30 на мыйзу Кукрузе. На мероприятии вместе с различными сторонами и зарубежными экспертами из Европейской Комиссии мы обсудим, какие возможности есть у Эстонии для того, чтобы экономически разнообразить Ида-Вирумаа, а также для планирования и использования различных субсидий от государства и ЕС. Доля сланцевой энергетики неизбежно уменьшается, вследствие чего необходимо продумать возможности Ида-Вирумаа для справедливого перехода на возобновляемые источники энергии (just transition). Цель круглого стола – общими усилиями выявить конкретные цели и виды деятельности, которые станут основой при изменении стратегии развития Ида-Вирумаа и плана действий региона, а также при планировании возможных дотаций.

ПРОГРАММА
10.00 Сбор и кофе
10.30 Введение
10.50 Справедливый переход и его возможности с точки зрения ЕС. Brieuc
Posnic из Европейской комиссии (DG Energy). (Доклад на английском языке с
переводом на русский и эстонский)
11.45 Представление результатов анализа справедливого перехода. Praxis
12.00 Первое обсуждение в группах на тему сотрудничества в области перехода
13.00 Обед
13.45 Планирование и использование финансирования ЕС в Эстонии. Magnus
Urb, Министерство финансов
14.10 Планы Ида-Вирумаа по поддержке справедливого перехода. Hardi
Murula, Союз местных самоуправлений Ида-Вирумаа
14.30 Второе обсуждение в группах на тему конкретных шагов в рамках справедливого перехода
15.30 Подведение итогов
16.00 Окончание мероприятия

Мероприятие модерирует журналист Юрий Николаев. Мероприятие проходит с
синхронным переводом (эстонский-русский).

На круглый стол можно зарегистрироваться до 28 ноября ЗДЕСЬ!

Что означает справедливый переход (just transition)?

Справедливый переход (Just Transition) на возобновляемые источники энергии
означает, что связанным с этим процессом людям обеспечивается справедливый
доход и выгодные перспективы. В Эстонии мы говорим о справедливом переходе
главным образом из-за рабочих, связанных с добычей сланца и его
использованием в уезде Ида-Виру, а также оказываемом влиянии на общины.
Подробнее можно прочитать здесь https://kliimadialoog.ee/oiglane-uleminek/

Краткий обзор круглого стола, состоявшегося весной 2019 года, можно найти
здесь: https://kliimadialoog.ee/umarlaud/

Организаторы круглого стола – это экологические организации Фонд природы Эстонии, Центр природоохранного права и Эстонское зеленое движение и Союз самоуправлений Ида-Вирумаа. Мероприятие поддерживается в рамках  проекта «Климатические изменения и будущее эстонской энергетики» Европейской климатической инициативы (EUKI) и в рамках программы «LIFE UNIFY: Bringing the EU together on climate action» Европейского союза .

Rohkem infot/Дополнительная информация:

Piret Väinsalu
SA Eestimaa Looduse Fond
piret@elfond.ee
Tel. 58 120 287

Hardi Murula
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit
hardi@ivol.ee
Telefon 503 6817

life-_unify-logo

%d bloggers like this: